Download
paktene og folket n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paktene og folket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paktene og folket

Paktene og folket

202 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Paktene og folket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Paktene og folket

 2. Kva er ei pakt? • Pakt tyder avtale eller kontrakt • Gud laga fleire pakter med menneskene når menneska byrja å bli onde. Dei skulle leve etter Guds pakt og vilje, men dei synda gong på gong. Den siste pakta Gud gav, var Jesus.

 3. Mosebøkene, ei oversikt • Bibelen byrjar med fem mosebøker, dei har fått namn etter Moses. • Innhaldet i mosebøkene kan delast i tre delar. • 1. Urhistoria- (veldig gammalt og ikkje tidfesta) Handlar om skapelsen • 2. Israels stamfedrer (Abraham, Isak,Jakob) • 3. Moses

 4. Historiske bøker • Dei historiske bøkene byrjar med at Moses døyr. Desse bøkene handlar for det meste om at Gud lagar pakter med menneskene, som dei bryt gong på gong (og fekk tilgiving) • Dette er oversikta over dei historiske bøkene: • 1. Josva 2. Domarane 3. Rut 4.samuelsbøkene 5. Esra og Nehemja • 6. Ester

 5. I opphavet (urhistoria) • Bibelen byrjar med to ulike skapelsesforteljingar • 1. (mos 1,6-2,4) Skapelsen blir sett ovanfrå, frå Gud si side • 2. (mos 2,4-25) Denne skapelsesprologen er meirfolkeleg og forteljande. Skapelsen blir sett frå ei menneskeleg side. • Sjølv om dessehistoriane er ulike, så har dei til felles at Gud er skaparen

 6. Oppdraget mennesket har fått • 1. Dei skulle bli mange og ta vare på skaparverket • Dei har tankar og fornuft og blei dermed ansvarlegemedarbeiderar.

 7. Syndefallet • Adam og Eva et av treet som Gud hadde sagt at dei ikkje skulle ete av pga. at slangen lokka dei. • Det endte med at dei måtte forlate paradiset, Edens hage.

 8. Pakta med Noah • Gud ville gjerenoko med vondskapen på jorda, og sende einstorflaum. Noah fekk i oppdrag frå Gud å byggjeein båt til seg og familien, og alle to stk av alle dyreslag. Etter flaumen oppretta Gud ei pakt med Noah og etterkommerane hans om at det aldri meir skulle komme einstorflaum.

 9. Pakta med Abraham (Israels stamfedre) • Dei tre stamfedrene som vi har er: Abraham, Isak og Jakob • Pakta mellom Gud og Abraham (folket) gjekk ut på at alle gutar skulle omskjerast. • Abraham og Sara flytta til landet Kanaan og der fekk Sara besøk av tre englar som fortalte at ho skulle få seg ein sønn (Isak)

 10. Isak • Då Sara døyde, ville Abraham at Isak skulle finne seg ei kone • Abraham sende tenaren hans for å finne ei kone til Isak • Kona blei Rebekka, og etter 20 år fekk dei tvillinganeEsau og Jakob

 11. Esau og Jacob • Esau blei først fødd av desse to tvillingane • Han var hårete og Isaks favoritt • Jacob var favoritten til Rebekka • Rebekka ville at Jacob skulle få farens velsignelse sjølv om han ikkje var førstefødt • Jacob kledde seg ut og fekk velsigninga frå faren • Esau blei rasande, noko som resulterte i at Jacob flykta

 12. Jacob • Jacob fekk 12 søner. Den nest yngste heitte Josef og har var yndlingen til faren. • Dei andre brørne var misunnelege, noko som resulterte i at Josef blei solgt til nokre egyptiske handelsmenn (farao) • Josef var sanndrøymd og spådde at det skulle bli 7 år med mykje korn, og 7 år med lite korn • Dei 7 åra der det var lite mat kom brørne til Josef for å kjøpe korn. Josef kjende dei att, og det enda med dei blei gjenforent.

 13. Moses • Blei plassert i ei kurv på Nilen, blei funne av prinsessa • Blei tatt med til Farao, sågeinisrealitt som blei slått. Moses slo egypteren i hjel • Flykta- brennandetordnebusk- Gud som sa at Moses måtte føre isrealittane ut av egypt. • Moses leidde folket gjennom ørkenen i 40 år • Josva tok over etter Moses då han døyde, og leda israelsfolket inn i Kanaan • Moses tok imot dei 10 boda på Sinai-fjellet

 14. Domrane • Etter at Josva døyde hadde ikkjeisraelsfolket nokonsterk ledar. Dei gløymteGud og paktene dei hadde inngått. Da utvalgte Gud ledere som ble kalt dommere som leda folket i krig og fred. • Eitmønster som går igjen i denne perioden er at folket tilber avgudar, Gud straffer dei ved å sende fiender til landet.

 15. Debora og Rut • Debora var eindommar som gav folket råd og rettleiing i dommartida • Det er to bøker i bibelen som er kalla opp etter damer, Rut og Ester. • Rut handlarom ….

 16. Kong David • Finn ut litt om Kong David

 17. Kong Salomo • Finn ut litt om Kong Salomo