1 / 32

REUNIÓ DE PARES 2n ESO curs 2013-14 La Salle Cassà

REUNIÓ DE PARES 2n ESO curs 2013-14 La Salle Cassà. 26 de setembre del 2013. 2n ESO. COTUTORES I TUTORS. Cotutores: Vanessa Picas, Lídia Jiménez. 2n ESO “A” Montserrat Oliveras. 2n ESO “B” Raül López. GRUP TUTORIA. HORARI D’ENTREVISTES.

nau
Télécharger la présentation

REUNIÓ DE PARES 2n ESO curs 2013-14 La Salle Cassà

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. REUNIÓ DE PARES 2n ESO curs 2013-14 La Salle Cassà 26 de setembre del 2013

 2. 2n ESO

 3. COTUTORES I TUTORS Cotutores: Vanessa Picas, Lídia Jiménez 2n ESO “A” Montserrat Oliveras 2n ESO “B” Raül López

 4. GRUP TUTORIA

 5. HORARI D’ENTREVISTES • Montserrat Oliveras: Divendres 10:00h • Raül López: Divendres 10:00h • V. Picas / L. Jiménez: Divendres 12:15h

 6. PROFESSORAT • NAT: Montse Oliveras • SOC: Quim Ortiz • TEC: Dharma Pinós • REL: Vanessa Picas • Lídia Jiménez • EVP: Dharma Pinós • ED. FÍS: Eva Torrelles • FAIG: Equip Docent • H C: Gmà Albí Gómez • Ana Fernández • Núria Duran • CAT: Gmà Albí Gómez • Raül López • Gmà Joan Casas • CAS: Raül López • ANG: Sandra Sellabona • Joan R. Saavedra • MAT: Montse Oliveras • Ester Triadú • Xevi Miralles • TUT: Montse Oliveras • Raül López

 7. HORARI 2n A

 8. HORARI 2n B

 9. LEMA CURS SOM HARMONIA DE COLORS

 10. PER REFLEXIONAR • El valor de la convivència • El valor de la igualtat • Els colors: Groc-Vitalitat, Vermell-Passió, Blau- Serenitat, Taronja-Calidesa, Intensitat, Lluminositat, Morat-Intimitat, Essencial, Profund i Verd-Naturalesa, Tranquil·litat...

 11. PER REFLEXIONAR • Presa de decisions coherents • Responsabilitat • Treball personal • Participació en la vida escolar • Desenvolupament d’hàbits d’ordre i puntualitat

 12. OBJECTIUS • TUTORS I COTUTORES: • Ajudar a l’aprenentatge de l’alumne. • Acompanyar i fer el seguiment de la seva formació personal. • Afavorir la bona relació i convivència. • Relació escola i família. • PARES: • Ajudar a l’aprenentatge del vostre/a fill/a. • Acompanyar i fer el seguiment de la seva formació personal. • Relació família escola.

 13. CALENDARI • 1r trimestre: • 26-IX-13, DJ – Reunió de pares • 1-X-13, DM – Proves psicopedagògiques • 12-X-13, DG – Diada del Pedal • 31-X-13, DJ – Castanyada • 1-XI-13, DV – Festa de Tots Sants • 4-XII-13, DC – Sessió 1a avaluació • 5-XII-13, DJ – Fi 1a avaluació • 6-XII-13, DV – Festa Constitució

 14. 2n trimestre: • 9 a 13-XII-14, DL a DV – Campanya del Quilo. Assaig Pastorets (tardes) • 14 i 15-XII-14, DS i DG – 37a edició d’Els Pastorets • 20-XII-14, DV – Fi classes 1r trimestre (migdia) • 8-I-14, DC – Inici classes (tornada vacances Nadal) • 27 a 31-1-14 – Controls recuperacions cursos pendents • 30-I-14, DJ – Diada de la Pau • 3-II-14, DL – Dia festiu de lliure elecció • 4-II-14, DM – Inici esmorzars solidaris (tots els dimarts i dijous de febrer) • 28-II-14, DV – Excursió • 3-III-14, DL – Dia festiu de lliure elecció • 5-III-14, DC – Dimecres de cendra • III-14, DG – Jornada Portes Obertes • 12-III-14, DC – Sessió 2a avaluació • 14-III-14, DV – Fi 2a avaluació • 19-III-14, DG – 133è aniversari de l’escola • 21-III-14, DV – Diada de l’Esport i Fi classes 2n trimestre

 15. 2n trimestre Durant la setmana del 27 al 31 de gener hi haurà les recuperacions de les assignatures pendents d’altres cursos. Al llarg del curs l’alumne pot anar recuperant els trimestres que no els tingui assolits. Consultar els criteris d’avaluació de cada assignatura .

 16. 3r trimestre: • 24-III-14, DL – Inici classes • 14 al 21- IV-14, DL – Setmana Santa • 22 i 23 -IV-14, DM i DC – Jornades culturals. Festes La Salle • 1-V-14, DJ - Festa del Treball • 2-V-14, DV – Dia festiu de lliure elecció • 10-V-14, DV – Pujada a peu a Montserrat • 12 al 16-V-14, DL a DV – Setmana PROIDE • 16-V-14, DV – Sopar Solidari • 4-VI-14, DC- Sessió 3ª avaluació • 6-VI-14, DV – Sopar de Germanor (amb famílies) • 16 i 17-VI-14, DL i DM – Festa Major de Cassà • 18 al 20-VI-14, DC a DV – Horari intensiu (classes només els matins) • 19-VI-14, DJ – Festa dels Finalistes • 20-VI-14, DV – Festival de la cançó i final de curs

 17. 3r trimestre: • Exàmens de Recuperació Setembre: 1 i 2-IX-13, DL i DM – Exàmens de recuperació del curs 13-14 • Els dijous, durant tot el curs i setmana sí setmana no, hi ha la Pregària de Taizé a la capella del col·legi, de 2/4 i 5 de 9 h a 3/4 i 5 de 9 h.

 18. GUIA DE LES FAMÍLIES • http://cassa.lasalle.cat/ • CARÀCTER PROPI DE L’ESCOLA LA SALLE • OBJECTIUS DE CURS • MATÈRIES • AVALUACIÓ • PLA D’ACCIÓ TUTORIAL • NORMATIVA CARPETA • PRESENTACIÓ DE TREBALLS • NORMATIVA GENERAL • INFRAESTRUCTURES I RECURSOS • EQUIP DOCENT • HORARI I CALENDARI • SORTIDES I CELEBRACIONS • INFORMACIONS GENERALS I ALTRES

 19. FAIG -TREBALL COOPERATIU 1 sessió de 4 hores de FAIG setmanals (Dilluns) Mètode IDEAR: IDENTIFICAR DEFINIR EXAMINAR ACTURAR RESULTATS Cada una de les parts té unes tècniques a desenvolupar per tal d’arribar a un objectiu tot treballant cooperativament.

 20. RECURSOS TECNOLÒGICS • Tenir cura del portàtil, és personal (cal posar el nom). • Seguir la normativa donada per l’escola per fer-ne un bon ús. • Recordar que cal posar a carregar la bateria quan s’arribi a casa. • Tenir cura de la pissarra digital, és de tots i cal fer-ne un bon ús i evitar malmetre-la, així com l’ordinador de la classe. • L’ús de les noves tecnologies i la manera • d’ensenyar a l’aula afavoreixen a l’aprenentatge i a • assolir els nous reptes que marca la societat.

 21. NOVETATS SALLENET • Nova plataforma a on es trobaran els llibres, materials que el professor hi posi per consulta i activitats per realitzar.Notes, circulars, demanar entrevista, veure tasques i deures, agenda, correu... COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA • Al llarg del curs es realitzaran 2 activitats específiques de llengua per tal de valorar aquesta competència. ANGLÈS • Exàmens oficials.

 22. NOVETATS ACTITUD • Aquest curs 2013/14 es valoraran 5 criteris d’actitud: • Puntualitat: -1 punt • Deures: criteri lliure dels professors • Material: -1 punt • Exàmens signats: -1 punt • Fulls d’incidència: greu -2 punts

 23. NOVETATS GRUPS FLEXIBLES • Aquest curs 2013/14 es valorarà el grup flexible A amb una ponderació positiva de 1.05 REFLEXIÓ DEL DIA • Els 5 minuts de reflexió diaris seran a les 9 del matí i mitjançant projeccions a la PDI

 24. NOVETATS SORTIDA • Es realitzarà un sortida el 28 de febrer de 2014 a Girona. Objectius de l’activitat: «Les matemàtiques a Girona (matí)» • Conèixer la Girona medieval • Valorar el caràcter instrumental de la matemàtica a la realitat • Aprendre la lògica de les dades reals • Utilitzar tècniques matemàtiques per interpretar i avaluar la informació de l’entorn • Els efectes de les matemàtiques a la nostra vida quotidiana (Tarda a concretar)

 25. HARA Projecte innovador sobre la INTERIORITAT. Es treballa la Interioritat a partir de: el treball corporal la integració emocional l’obertura a la transcendència Per aconseguir la identitat personal com a procés de maduració: equilibri, responsabilitat, confiança, autoestima, interioritat i silenci.

 26. TENIR CURA • ALIMENTACIÓ • INDUMENTÀRIA • ESTUDI • SON • XARXES SOCIALS

 27. LA PERSONALITAT A L’ADOLESCÈNCIA • ADOLESCÈNCIA: És el pas de la infantesa a la maduresa. • PERSONALITAT: És tenir molt clar una escala de valors i ésser capaç, per autodomini o força de voluntat, d’actuar d’acord amb ella. • Problemàtica: El pas d’una etapa a una altra. Canvis biològics i psicològics. Descobriment de la intimitat.

 28. INSEGURETAT • L’amaguen: • Fugint: Tancats en si mateixos, Mentides, TV, Música, Verborrea • Xuleria: Presumpció, Gamberrisme, Vestimenta, Afany de cridar l’atenció • Crítica: Afany d’autojustificació, Crítica al col·legi: professors, pares. Tot és un revulsiu de la seva consciència Extremisme: o blanc o negre, no hi ha grisos.

 29. ACTITUD DELS PARES ENVERS ELS FACTORS DE L’ADOLESCÈNCIA • AUTOESTIMA. Saber acceptar-se tal com són. • CULPABILITAT. Estimular que reconeguin els errors. • ANGOIXA. Ser exigent amb comprensió. • INSEGURETAT. Normes clares de conducta i convivència. • FUGIDA. Estimular la sinceritat. • XULERIA. Dedicar-los temps. Parlar amb ells. • CRÍTICA. Ensenyar-los a escoltar les dues parts , sense jutjar. • VOLUNTAT. No decidir per ells.

 30. DELEGATS • Representant dels pares de la classe. • Coordinar demandes de pares a l’APA .

 31. GRÀCIES. BON CURS A TOTS I TOTES !

 32. PRECS I PREGUNTES

More Related