1 / 17

2004

2004. Any Dalí. Un nen d'uns 7 anys observa una fotografia feta per Dalí en la que s’hi veu un banc de Gaudí. El nen reconeix la imatge i diu en veu alta:. " Dalí tenia gelos de Gaudí i per això feia fotografies de les seves obres ". Sentint aquest comentari ens preguntem:.

neviah
Télécharger la présentation

2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2004 Any Dalí

 2. Un nen d'uns 7 anys observa una fotografia feta per Dalí en la que s’hi veu un banc de Gaudí

 3. El nen reconeix la imatge i diu en veu alta: " Dalí tenia gelos de Gaudí i per això feia fotografies de les seves obres "

 4. Sentint aquest comentari ens preguntem:

 5. Quina imatge tenen els nens de Dalí?

 6. És possible que el nen s'identifiqui amb Dalí?

 7. On està el límit entre l'admiració i la gelosia?

 8. La Genialitat pot sentir Gelosia?

 9. No sabem què pensava aquest nen però nosaltres ens imaginem a Dalí com una persona:

 10. Egocèntrica

 11. " Rival " dels seus contemporanis Picasso Dalí

 12. Contradictòria

 13. Excèntrica

 14. imaginativa creativa

 15. Innovadora

 16. ... i probablement gelosa

 17. ...COM LA IMAGINEU VOSALTRES?

More Related