Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2004 PowerPoint Presentation

2004

110 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2004

 2. 1.1. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā ES Lisabonas stratēģijā izvirzītā mērķa "uz zināšanām balstītas ekonomikas" un pamatjautājumu analīze, kas vērsta zināšanu sabiedrības procesa uz rezultātu, t.i. jauno zināšanu pielietošanu Latvijas tautsaimniecībā un zinātnē; Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096 1488 LVL

 3. 1.2. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Atbilstoši ES 6.ietvarprogrammas nostādnēm mērķorientēta starpdisciplinārā pētniecība, attīstot tās ietvaros sadarbību zinātne-sabiedrība-vadība Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 4. 1.3. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā ES pētījumos un projektos ieviestās zināšanu iegūšanas un izmantošanas metodes - forsaita aktualizācija tautsaimniecībai un zinātnei nozīmīgu problēmu risināšanā Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 5. 2.1. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Informācijas kā sabiedriskas un privātas preces, kas raksturīga zināšanu sabiedrībai, funkcionēšanas aspektu izskatīšana uzņēmējdarbības izvēļu kontekstā Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 6. 2.2. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Lisabonas procesā attīstīto uzņēmējdarbības praktisko iespēju unjauno izvēļu izvērtējums Latvijas ekonomiskās un sociālās sfēras attīstības tendenču un izaicinājumu skatījumā Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 7. 2.3. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Nodarbinātības jauno izvēļu izvērtējums Latvijas demogrāfisko, sociālo, reģionālās attīstības u.c. tendenču skatījumā Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 8. 3.1. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Datu bāzu veidošana par Eiropas Savienības zināšanu sabiedrības pētījumiem; šīs informācijas izplatīšana iespiestā veidā un e-resursos Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 9. 3.2. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Projekta procesā apkopotās un jaunradītās informācijas un rezultātu izplatīšana indivīdu, sociālo grupu un vadības struktūru zināšanu palielināšanai un lēmumu izstrādes vajadzībām Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 10. 4.1. PROJEKTA MĒRĶI izvirzīti 2003.maijā Piedalīšanās starptautiskas zinātniskas konferences sagatavošanā par uzņēmējdarbības izvēlēm zināšanu sabiedrības attīstībā Latvijā Latvijas līdzdalība Eiropas zināšanu sabiedrībā: uzņēmējdarbības un nodarbinātības jaunās izvēles Lisabonas stratēģijas īstenošanā LZP Nr. 04.1096

 11. Tel/fax 7589623 forwardstudies@e-apollo.lv http://www.geocities.com/forwardstudies/ Projekta vadītājs Dr. Arturs Puga