html5-img
1 / 96

SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014

SATIN ALMA-İHALE İŞLEMLERİ. SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014. İHALE MEVZUATI. İdareler, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

neylan
Télécharger la présentation

SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SATIN ALMA-İHALE İŞLEMLERİ SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014

 2. İHALE MEVZUATI • İdareler, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği • Kamu İhale Genel Tebliği • Kamu İhale Tebliği (Parasal Sınırlar) • Kamu İhale Kurulunun Kararları

 3. İHALE MEVZUATI • Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale sürecine yönelik İdare ve Kamu İhale Kurumuna yönelik şikayet başvurularına ilişkin uygulanacak ihale mevzuatı hükümleri; • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

 4. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KANUNUN KAPSAMI   Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a) (Değişik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

 5. TEMEL İLKELER VE KURALLAR • İdareler ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. • Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla alımlar kısımlara bölünemez. • İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. • Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür. • Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.

 6. İhale dokümanı, hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz. • İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. • Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz.

 7. İHALE SÜRECİ • İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, • Sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.

 8. İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİ • Bu konuda yetki ve sorumluluk ilgili idareye aittir. • Bu belirleme yapılırken önceliğin açık ihale usulüne verilmesi zorunludur. • Ancak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü yada doğrudan temin yolu ile de alım yapılabilir.

 9. PAZARLIK USULÜ İLE İHALE MADDE 21 a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. . . f) yaklaşık maliyeti 157.923,- TL Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. “(b), (c) ve (f) bentlerinde ilan zorunlu değildir, en az üç istekli teklif vermeye davet edilir, (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

 10. İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI • İdare tarafından ihale konusu iş kalemleri ve buna ilişkin miktarlar tespit edilir. • Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. • Yaklaşık Maliyet Katma Değer Vergisi hariç olarak belirlenir. • Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarına katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. • Kamu İhale Genel Tebliği 78.19.(07/06/2014-29023 R.G./ 46. md.) İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir.

 11. YAKLAŞIK MALİYET • Gerçekçi bir şekilde hazırlanması önemlidir: • İhtiyaç duyulan ödenek miktarını, • İhalenin eşik değeri geçip geçmediğini, • İhaleye katılımda istenilecek ekonomik-mali, mesleki-teknik belgeleri vb., • İhale ilan sürelerini, • Kesin teminat miktarını belirler.

 12. YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASINA ESAS FİYATLARIN TESPİTİ: a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 13. İHALE ONAYININ ALINMASI • İhale konusu işe ilişkin • Yaklaşık maliyet hesap cetveli, • İdari, Teknik ve diğer Şartnameler, • Sözleşme tasarısı, • Standart Formlar, • Diğer belgeler ihale onay belgesine eklenir ihale yetkisinin onayına sunulur.

 14. KAMU İHALE KANUNU MADDE 7- İHALE İŞLEM DOSYASI • Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, • İhale dokümanı (İdari, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, gerekli diğer belgeler), • İlân metinleri, • Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, • Düzenlenmişse zeyilname, düzeltme ilanı • İhale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler işlem gerçekleşme sırasına göre bulunur.

 15. İHALE İLANI • İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilânı yapılamaz • İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. • Pazarlık Usulünün (b) (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

 16. İLANIN UYGUN OLMAMASI VE DÜZELTME İLANI • Uygun olmayan ilanlar geçersiz olup uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz. • İlanda uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

 17. İHALE KOMİSYONUN KURULMASI • İhale yetkilisi, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Komisyonunun Kurulması Ve Çalışma Esasları” başlıklı 19. Maddesinde “ İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.” • İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur.

 18. Görevi nedeniyle ihale komisyonundan ayrılan personelin yerine o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi gerekmektedir. • İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. • Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. • İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz

 19. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. • Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır

 20. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ZEYİLNAME VE DÜZELTME İLANI • Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. • Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak bilgi sahibi olmaları sağlanır.

 21. Ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. • Tekliflerini vermiş olan istekli teklifini geri çekip yeniden teklif verme imkanı tanınır. • Hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. (Md.55) • İdarenin düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale iptal edilebilir. • İstekliler ihalenin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 22. TEKLİFLERİN SUNULMASI • İstekliler idari şartnamede istenilen teklif mektubu ve geçici teminatı, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri idari şartnamelerde belirlenen düzenlemelere uygun olarak bir zarfa koyarak idareye sunarlar. • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. • Zarfın yapıştırılan istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 23. TEKLİF MEKTUPLARI • Başvuru ve teklif mektupları standart formlar esas alınarak hazırlanır. • Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur: • a) Yazılı olması. • b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. • c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. • ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması. • d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi. • e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 24. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. • Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. • Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

 25. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ • İhale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir . • İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. • Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. • Zarflar hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. • İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. • Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tespit edilir. • İsteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır.

 26. YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER • Kamu İhale Genel Tebliği Madde 16.3.1. İhale komisyonu; • a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, • b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, • c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, • Sorgulayarak teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder • Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurur • Teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar • vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir

 27. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ İdari Şartnamenin 35. Maddesinde: Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir. (I) Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı (teklif edilen fiyatların en düşük olanı) teklif üzerinde bırakılacaktır. (II) Teklifi sınır değerin altında kalan istekliler aşırı düşük olarak belirlenecek ve yazılı açıklama istenecektir. Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. (Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği Madde 59. ) (III) Yaklaşık Maliyeti, Kanunun 8. maddesinde belirtilen eşik değerin yarısının altında (2014 Yılı için 868.486/2=434.243.-TL) olan ihalelerde, teklifi sınır değerin altında olan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 28. SINIR DEĞER SINIR DEĞER: Kamu İhale Genel Tebliği Madde 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları 78.1. Personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir. 78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik,(bakım), malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerdir.

 29. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMETLER 78.3.Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma (araç kiralama) gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. 78.4. …..malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.

 30. TEMİNATLAR • HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Madde 55 • İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. • Kısmi teklife açık ihalelerde, sınır değerin altında verilen kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır. • İsteklinin ortak girişim olması halinde kesin teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. • Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

 31. Kamu İhale Genel Tebliği Madde 78.29. (Ek:07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 32. Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması • Kamu İhale Genel Tebliği Madde 70- En düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinde belirtilen aşağıdaki kriterler sırayla dikkate alınır. • a) (Vergi matrahının/mali zararın) net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, • « … istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına)ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır. «

 33. Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması • b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü, • ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan hizmet işlerinin toplam tutarına (varsa iş artışları hariç) dair yazılı beyanı esas alınır. Söz konusu yazılı beyan KİK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup, beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.

 34. c) İsteklinin korumalı işyeri statütüsü belgesine (engelli personel istihdamı) sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu : gerçek kişi istekliler için ticari işletme tescil tarihini, tüzel kişi istekliler için ise şirket kuruluş sözleşmesinin tescil tarihini gösteren ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler esas alınır.

 35. Kriterleri sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur. a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde, teklifi eşit olan isteklilere,70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınır. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

 36. AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA • Kamu İhale Genel Tebliği 78.30.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur: • Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihindeki brüt asgari ücret, brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası, ulusal bayram ve genel tatil günleri, fazla çalışma ücreti nakdi yemek ve yol bedeli vb. ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.   • b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler  

 37. c) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

 38. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 39. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler. • Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Fiyat teklifini veren kişinin çalıştığı meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Bu tutanaklar meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecek ancak idare tarafından istenebilecektir. • Maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) : Teklif edilen birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifi üzerine meslek mensubu (YMM veya SMMM) tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. • Satış tutarı tespit tutanağı(EK-O.6): Teklif edilen birim fiyatın, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. • Fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. • Kaşeleme işlemi özel kaşe kullanılmak suretiyle veya meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 40. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur. • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: • Açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur. • Ticaret Borsası Fiyatları: • İlgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir. • Toptancı Hal Fiyatları: İlgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir. • Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 41. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: • Aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir. • İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere satış yapmış ve malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir. • Kaşeleme işlemi özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 42. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.   • Tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemi pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır. • Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 43. 79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir. Teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

 44. Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir. Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 45. 79.3 İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir. • Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez. • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. • Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. • 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

 46. İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi EK MADDE 1-31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. (2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve yetkili kişi tarafından onaylanır, eski iş deneyim belgesi idarede muhafaza edilir. (3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. (4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

 47. İHALE KARARININ ONAYLANMASI • İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan belgeyle teyit eder. • Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. • İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. • Teklif kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. • İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminatları hemen verilmez.

 48. İHALE KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ • İhale sonucu, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere ekinde ihale kararı ile bildirilir. • İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. • İhalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer ihalelerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

More Related