Download
eo 010 01 maintaining pharmacy and health services equipment dari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
01/09/2013 PowerPoint Presentation

01/09/2013

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

01/09/2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EO 010.01 Maintaining Pharmacy and Health Services Equipmentنگهداری وسایل فارمسی و خدمات صحیه(Dari) 01/09/2013

 2. Importance of Lessonمهمترین جزایات درس • در بعضی از مناطق ممکن شما مسولیت داشته باشند برای یک موجودی وسایل فارمسی باشند. • مثیلکه شما قبلا آموختید ، تشکیل معیاء خواهد کرد یک لست از وسایل را. • سرانجام وسایل ممکن ترمیم یا حفظ المراقبت ، درست مراقبت شود در بحضی از مناطق. • این جاست که به شما درس داده میشود که چطور پروسه حفظ المراقبت را طی مراحل نماید. • In some locations you may be responsible maintaining an inventory of pharmacy equipment. • As previously learned, the Tashkil will provide a list of equipment entitlement. • Equipment will eventually require preventative and/ or corrective maintenance at some point. This lesson will also teach you the process to request maintenance. AFAMS

 3. Overview EO 010.01 EO 010.01 مرور از • Review a Pharmacy Equipment Tashkil • Create an inventory checklist • Preventative/ Corrective Maintenance • Lesson Review • Quiz (not graded) • مروری از وسایل فارمسی • تشکیل • تهیه کردن چک لست برای موجودی • وقایوی/ اصلاحیوی • حفظ المراقبت • مروری از درس • سوال(نمره ندارد) AFAMS

 4. TashkilInsert Dari تشکیل اسناد شرح حال عملیات های زمان جنگ ،تشکیلات نهادها ، عملیات های حیاتی پرسونل و تجهیزات که تصویب شده برای یک جزوتام و ( جزوتام که در جبهه فرستاده میشود ) TASHKIL Document prescribing the wartime mission, organizational structure, and mission essential personnel and equipment authorizations for a unit (Deployableunit)

 5. Pharmacy Equipment Tashkilتشکیل تجهیزات فارمسی • Insert Dari AFAMS

 6. Pharmacy Equipment Checklistچک لست سامان آلات طبی • A maintenance log should be maintained to inform pharmacy staff of upcoming preventative maintenance routines on equipment. • It should be maintained by the Pharmacy. • کتاب حفظ و مراقبت باید نگهداری شود تا کارمندان فارمسی را از وقایه تجهیزات در آینده با خبر بسازد. • این باید نگهداری شود توسط کارمندان فارمسی. AFAMS

 7. Pharmacy Equipment Checklistچک لست تجهیزات فارمسی The inventory list should include at a minimum: • Name of equipment • Quantity • Location • Date of last inspection • Preventative maintenance due date. • Remarks • Insert Dari • لست موجودی باید حد اقل بخلطر شمارش صورت گیرد: • نام از وسایل • کمیت • موقعیت • تاریخ ارزیابی اخیر • تاریخ پرداخت حفظ المراقبت وقایوی. • ملاحظات AFAMS

 8. Pharmacy Equipment Checklistچک لست سامان آلات فارمسی • Insert Dari AFAMS

 9. Types of Maintenanceنوع از حفظ و مراقبت • Preventative (Scheduled) • Corrective (Unscheduled) • وقایوی • ( تقسیم اوقات) • اصلاحیوی • ( تقسیم اوقات نشده) AFAMS

 10. Preventative Maintenanceحفظ ومراقبت های وقایوی • The care and servicing by personnel for the purpose of maintaining equipment and facilities in satisfactory operating condition by providing for systematic inspection, detection, and correction of incipient failures either before they occur or before they develop into major defects. • مراقبت و خدمات برای اهداف و نگهداری وسایل تصیلات برای اشخاص قناعت بخش بوده و حالات کاری بوسیله آماده ساختن تفتیش خوب. سیستماتیک دریافت و درست نمودن نکامی ابتدایی قبل از اینکه رخ بدهند. و یا مشکلات را زیاد تر بسازند. • Maintenance, including tests, measurements, adjustments, and parts replacement, performed specifically to prevent faults from occurring. • The primary goal of maintenance is to avoid or mitigate the consequences of failure of equipment. (i.e. Prevent need for corrective maintenance) • Preventative maintenance schedules are provided by the manufacturer. (e.g an oil change for a car, change a filter) • حفظ و مراقبت بشمول امتحانات، اندازه گیری، تنظیمات، جابجا نمودن پرزه جات، مخصوصا اجراء نمودن جلوگیری از ضایحات قبل از اینکه اتفاق بفتد. • حفظ و مراقبت وقایوی ترح ریزی شده توسط کار خانه که کار های ذیل را انجام دهد. • مثال تبدیلی فلتر یک موتر) Wikipedia AFAMS

 11. Corrective Maintenanceحفظ و مراقبت اصلاحیوی • Corrective maintenance is a maintenance task performed to identify, isolate, and rectify a fault so that the failed equipment, machine, or system can be restore to an operational condition within the tolerances or limits established for in-service operations. • (e.g. replacing a broken engine in a car because the oil was not changed) • حفظ و مراقبت اصلاحیوی کار های انجام شده یی است که شناسایی میکند تجهیزات فرسوده که تجرید شده و دو باره به کار شروع میکند و حالتی است که برای قدرت انجن و زمان بکار میرود. • ترمیم نمودن ماشین خراب در موتر • بخاطر بی توجه یی تبدیلی مبلایئل در موترمیباشد) Wikipedia AFAMS

 12. Maintenance Responsibilitiesمسولیت های حفظ و مراقبت .این مربوط همان سامان آلات است که تکمیل میشود توسط کارکنان فارمسی حفظ و مراقبت وقایوی مقیزیات حفظ و مراقبت مغلق پرزه جات ضرورت به ترمیم ممکن جابجا شود. • Depends on the equipment • Simple preventative or corrective maintenance can be done by Pharmacy Staff. • More complex maintenance requiring parts may need expertise or replacement. • ie. BMET

 13. Biomedical Equipment Techniciansتکنیشن تجهیزات ترمیم آلات طبی • تکنیشن ترمیم آلات طبی مسولیت دارد برای ترمیم وسایل طبی. • این میتواند ترمیم شود در ساحه یا در منطقه • این مربوط همان ساحه یا منطقه میشود. • BMET are responsible for repairing medical equipment. • This can be done regionally or locally depending on the site. AFAMS

 14. IMPORTANTمهمترین • سامان آلات که در جریان استفاده خراب میشود ضمانت شده گی است. • دیگران را ملامت نکند. • سامان آلات برای استفاده کار بکار میرود. گر نه کار بصورت درست و رسمی انجام نشده • بهمین خاطر باید ترمیم شود هر قدر زودی که امکنان داشته باشد. • Equipment will break with use. It’s a guarantee. • Don’t blame other people. • Equipment must be used to do a job. If not then the job is most likely not getting done correctly and proficiently. • Therefore, get it repaired as quickly as possible. AFAMS

 15. Corrective Maintenance Processپروسه اصلاحات حفظ و مراقبت • Insert Dari AFAMS

 16. Questions?سوالات؟

 17. Reviewمرور

 18. In-Class Assignment (Assessment)ارزیابی و تعینات در صنف Formative Assessment: • Not marked • Used to assess the students understanding of the process for repairing Pharmacy equipment. • Students must fill out the provided blank MoD Form 63 in response to a given scenario. • The Instructor will provide the answers and debrief. Time: 30 mines. • ارزیابیمثبت: • نمره داده نشده • استفاده و ترمیم نمودن سامان آلات فارمسی و فهماندن شاگردان به تجهیزات. • شاگردان باید رهنمایی شود که چطور یک فورم 63 وزارت دفاع ملی را تکمیل و بعدآ جوابش را به وزارت دفاع ملی برساند. • استادان باید تهیه کند یک گزارش مختصربرای شاگردان. • زمان: 30 دقیقه.

 19. Scenarioسناریو You are working in the Pharmacy Dispensary. You are attempting to weigh 50g of cream for a compound with the electronic balance scale however, it is not working. The scale is plugged in to electricity and properly leveled. You require BMET assistance. Fill out the given MoD Form 63. Last preventative maintenance was done one month ago. • شما به حیث مسول توزیع ادویه جات مقرر هستند. شما کوشش میکند که وزن کند 50کیلو گرام کریم ترکیبی همرای یک ترازو برقی وزن کنید با وجودیکه، بصورت درست ساکت در پلک زده شده در برق. • شما بحیث یک مسول همکار هستند در تجهزات ترمیمات طبی: • تکمیل کردن فورم 63 وزارت دفاع ملی. • حفظ و مراقبت وقایوی تکمیل گردیده یک ماه قبل.

 20. End of EOختم هداف آموزشی