1 / 7

Gezonde kinderen krijgen

! Bereidt u voor begin bij uzelf met:. Gezonde kinderen krijgen. 1 biologische voeding. 1 minder belastende bestrijdingsmiddelen 2 rijker aan fytonutrienten,goed voor - hart-en bloedvaten - kanker - auto- immuunziekten - allergieen - ontstekingsziektebeelden. ontzuren )(PH).

nitesh
Télécharger la présentation

Gezonde kinderen krijgen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. !Bereidt u voor begin bijuzelf met: Gezondekinderenkrijgen

  2. 1 biologischevoeding • 1 minder belastendebestrijdingsmiddelen • 2 rijkeraanfytonutrienten,goedvoor • - hart-en bloedvaten • - kanker • - auto-immuunziekten • - allergieen • -ontstekingsziektebeelden

  3. ontzuren)(PH) • Eetalkalischegroentesals • - boerenkool • - bleekselderij • - spruitjes • - aardappelen • - amandelel • - citroen • - banaan • - cayennepeper • Slaapvoor 00.00 en vermijdtneg,stress

  4. Watdoetvocht • - omspoeltcellen (aquarium) • Transportmiddel van voedingsstoffen en stofwisselingsproduckten • - regelt de lichaamstemperatuur (maargebruikgeendeo met aluminiumchlorhydraat) • - regeltsoepelheid van de ontlasting • Koffie en thee drijftvochtuit het lichaam • -doe eenkwart el sechzalzeezout in je drinkwater op 1 liter(mineralen)

  5. Juistevetten(CZS,hormonen) • Juistevetten…EPA en DHA(vis en wild vlees) • Omega 9 ,,olijfolie(nietteveel) • Laurinezuur(kokosvet • Geenlinolzuur(zonnebloem,maiskiem,sija,margarines etc )zijveroorzakenontstekingen • ,,,,dus 2//3 dierlijk (geenkoeen varken)en 1/3 plantaardig(noten,zaden,peulvruchten) • Witte sesamoliebevatvelemalenmeer omega 3 69 danvisolie.

  6. Ontstress/hormonen, • DHEA suppletie,geeft rust en vermindert spanning. Ashwaganda, l-theanine,passiflora • Eet /drink rauwe cacao (bevat het meeste magnesium welkeontspanninggeeft,paranootook • Thee met dille en kamilledrinken/eten • Appel met schil en klokhuisetenbijslapeloosheid • Eetgeensuiker, gebruikxylithol(natuurlijk ) • Doe of luisternaar de ademhaling van kop tot teen • Allevitamines/mineralenzijnnietbenoemdmaarhebik in alleaantekeningen (gemengd) gebruikt • I-Health zie website

  7. ademhalingsoefening • Geefjezelfeenschouderklop en eenknipoog • Adem door je neus in leg handen op de onderbuik(3 sec)ademuit door je neus(span billenaan)4 sec ;daarnahoudt je 1 sec vast ,ademuit.ademdanweer in door je neus.(buiknaarvoren) • Wil je meerweten over gezonderzwangerworden en kinderen ? Ikkan je persoonlijkhelpen en behandelen met al jouvragen en • Kwalen of mensenvinden die jouerbijkunnenhelpen. • P.s speciaalaanbodals dank voor je getoondeinteresse1e de deeerstementale/fysiekemeting gratis , • Bedanktvoor het kijken • Hartelijkegroet, • Corine Hannisse http://www.natuurlijkfleur.nl

More Related