1 / 64

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014. Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique Verté. In samenwerking met. Inleiding. Ageing and care challenges. Ageing society. Workforce shortage. Chronic conditions.

norris
Télécharger la présentation

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen7mei 2014 Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique Verté Een huis? Een thuis!

 2. In samenwerking met Een huis? Een thuis!

 3. Inleiding Een huis? Een thuis!

 4. Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

 5. Ageing – global challenge Age dependency ratio Age-related total spending in % of GDP 27,8 23,2 2010 2050 16,7 16,6 13,7 EU27 11,1 US Japan Number of working age population for one older person (+65) Source: Ageing Report 2009, OECD *data for 2000 and 2050

 6. Immense differences: Expenditure in the base scenario, EU27, % of GDP Source: Commission Services , EPC 6

 7. 1. Vergrijzende samenleving België = 10e oudste land ter wereld Een huis? Een thuis!

 8. 1. Vergrijzende samenleving Een huis? Een thuis!

 9. 1. Vergrijzende samenleving Een huis? Een thuis!

 10. 2. Nergens beter dan thuis? • Ageing in place • De mogelijkheid bieden en ondersteunen zodat ouderen kunnen wonen op de plaats die zij verkiezen • Meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen (ook meer en meer focus vanuit het beleid) • Ook in moeilijkere omstandigheden • Economische moeilijkheden • Onaangepaste woningen – achtergestelde woning • Zorgbehoeften Een huis? Een thuis!

 11. 2. Nergens beter dan thuis? • Belang van de woonkwaliteit bij ‘Ageing in place’ • Naarmate men ouder wordt, nemen buitenhuisactiviteiten af • Kwaliteit van de woning heeft invloed op het gevoel van veiligheid • Belangrijke factor voor goede levenskwaliteit • Onaangepastheid van de woning vormt belemmering voor mobiliteit en dagelijks leven Een huis? Een thuis!

 12. 2. Nergens beter dan thuis? • Belang van de woonomgeving bij ‘Ageing in place’ • Ouderen spenderen vaak meer tijd in hun buurt • Ouderen zijn vaker meer gehecht aan hun buurt • Ouderen kunnen afhankelijker worden van hun buurt • Als ouderen in een geschikte woning leven in een ongeschikte buurt, blijven ouderengevangen in een soort van gouden kooi (Royers, 2007, p.5). Een huis? Een thuis!

 13. 3. Een huis? Een thuis! • Inhoud boek • Hoe ziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit? • Welke push- enpullfactoren kunnen we detecteren waardoor ouderen willen verhuizen? o.a. onaangepastheid van de woning, basiscomfort, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving • Hoe gaan ouderen om met die push- en pullfactoren? • Wat zijn de potentieel kwetsbare groepen op vlak van huisvesting? Een huis? Een thuis!

 14. Data en methodologie Een huis? Een thuis!

 15. 1. Ouderenbehoefteonderzoek • Ouderenbehoefteonderzoek • Grootschalig onderzoek in 138 gemeenten • 64.737 60plussers • Doel van het lokaal ouderenbehoefteonderzoek • Evidence-based beleid ontwikkelen • Brede vragenlijst • Huisvesting en buurt • Gezondheid en zorg • Onveiligheid, eenzaamheid, sociale participatie, … Een huis? Een thuis!

 16. 2. Dataverzameling • Hoe hebben we ouderenbevraagd? • Gestandaardiseerdevragenlijst • Ouderevrijwilligers • alsonderzoeksbegeleider, alssleutelfiguur, als interviewer = peer research • Gemeentevoert het onderzoekuit • Ondersteuning via eendraaiboek • Provincialecoördinatie Een huis? Een thuis!

 17. 3. Respondenten • Wie is erbevraagd? • Thuiswonende 60plussers • Proportioneelgestratificeerdesteekproef in elkegemeente • 3 leeftijdsklassen • 60-69 mannen en vrouwen • 70-79 mannen en vrouwen • 80+ mannen en vrouwen • De verhoudingenbinnen de bevolkingwordenbehouden in de steekproef Een huis? Een thuis!

 18. 3. Respondenten • Hoeveel ouderen zijn er bevraagd? Een huis? Een thuis!

 19. 3. Respondenten • Kenmerken van steekproef • Leeftijd tussen 60 en 107 jaar • 55% vrouwen - 45% mannen Een huis? Een thuis!

 20. 3. Respondenten Een huis? Een thuis!

 21. 3. Respondenten Een huis? Een thuis!

 22. Resultaten Een huis? Een thuis!

 23. 1. Hoe ziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit? Een huis? Een thuis!

 24. 1. Woonvorm Een huis? Een thuis!

 25. 1.1 Inwonen bij kinderen • Individueel profiel? • Voornamelijk 80-plussers • Vrouwen • In weduwstaat • Groter aandeel met fysieke beperking • Laag inkomen Een huis? Een thuis!

 26. 1.2 Alternatieve woningen 1.1 Inwonen bij kinderen Een huis? Een thuis!

 27. 1.2 Alternatieve woning • Individueel profiel • Voornamelijk 80-plussers • Vrouwen • Groter aandeel met een fysieke beperking • Laag inkomen (uitz. kangoeroewoning) • Gehuwde en gescheiden ouderen Een huis? Een thuis!

 28. 2. Eigendomssituatie Een huis? Een thuis!

 29. 2.1 Huren • Individueel profiel? • Huren neemt toe met de leeftijd • Gescheiden ouderen • Ouderen met een inkomen onder €1000 • Vaker op sociale én privémarkt • Ouderen met fysieke beperking Een huis? Een thuis!

 30. 3. Ouderdom van de woning Een huis? Een thuis!

 31. 3. Ouderdom van de woning • De laagste inkomens wonen in de oudste woningen • Sociale huurwoningen zijn het jongste • 40% ouderen die inwonen bij hun kinderen wonen in een woning ouder dan 50 jaar Een huis? Een thuis!

 32. 2. Wat zijn push- en pullfactoren? Een huis? Een thuis!

 33. Push- en pullfactoren • Push: Stressoren die ervoor zorgen dat ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen • Pull: Factoren die ouderen kunnen verleiden om te verhuizen/ hun woning aan te passen • Onaangepastheid van de woning aan ouderdom; • Geen basiscomfort in de woning; • Onveilig voelen in de woning; • Valfrequentie Een huis? Een thuis!

 34. 1. Onaangepastheid van de woning Een huis? Een thuis!

 35. 1. Onaangepastheid van de woning • Voornamelijk 80-plussers in ernstig onaangepaste woningen • Vaker gescheiden ouderen • Vaker ouderen met fysieke beperking • Huurwoningen (zowel sociale als privé) zijn vaker ernstig onaangepast Een huis? Een thuis!

 36. 1. Onaangepastheid van de woning Een huis? Een thuis!

 37. 2. Geen basiscomfort Een huis? Een thuis!

 38. 2. Geen basiscomfort Een huis? Een thuis!

 39. 3. Veilig voelen in de woning Een huis? Een thuis!

 40. 4. Valfrequentie Een huis? Een thuis!

 41. 4. Valfrequentie Een huis? Een thuis!

 42. 4. Valfrequentie • Vooral huurders • 35,2% oudere huurders op de sociale markt • 30,1% oudere huurders op de privémarkt • Vooral bij ouderen die • 40,2% inwonen bij kinderen • 38% ouderen die wonen in alternatieve woonvormen Een huis? Een thuis!

 43. 3. Hoe gaan ouderen om met die push- en pullfactoren? Een huis? Een thuis!

 44. Wie wil woning laten zoals ze is? • Wie wil woning aanpassen aan behoeften? • Wie klust in huis? • Wie is afgelopen 10 jaar verhuisd en waarom? • Wat is hun voorkeur van woonalternatieven? Een huis? Een thuis!

 45. 1. Woning laten zoals ze is Een huis? Een thuis!

 46. 2. Aanpassen aan behoeften Een huis? Een thuis!

 47. 3. Klussen in huis Een huis? Een thuis!

 48. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar Een huis? Een thuis!

 49. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar Een huis? Een thuis!

 50. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar Een huis? Een thuis!

More Related