1 / 7

Téma: Postmoderna v literatuře

Téma: Postmoderna v literatuře. Vypracoval: Mgr. Milan Pilař. Existencialismus v literatuře. = filosofický a umělecký směr, vznik po první světové válce v Německu - rozšíření díky francouzským představitelům ve čtyřicátých letech 20. století a po druhé světové válce

oceana
Télécharger la présentation

Téma: Postmoderna v literatuře

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Téma: Postmoderna v literatuře Vypracoval: Mgr. Milan Pilař

  2. Existencialismus v literatuře = filosofický a umělecký směr, vznik po první světové válce v Německu - rozšíření díky francouzským představitelům ve čtyřicátých letech 20. století a po druhé světové válce - 50. a 60. léta populární i módní filosofií – vedlo k zjednodušení a zjemnění myšlenek - vliv myšlenek F. M. Dostojevského a F. Kafky

  3. Existencialismus v literatuře - východisko: člověk jako jedinec izolovaný od společnosti i dějinného vývoje, člověk bez vazeb, soustředěný na svoje vnitřní ego, plný úzkosti, pocitu nesmyslnosti existence a vědomí nevyhnutelnosti smrti, odcizení a naprosté osamělosti - snaha o překonání zoufalství, - člověk je takový, jakého sám sebe chce mít a jakým se činí - důraz na aktivitu vůči budoucnosti a sobě

  4. Existencialismus v literatuře - popření Boha a křesťanské morálky - jediná jistota tohoto světa je smrt - člověk je donucen (odsouzen) ke svobodě, musí stále mezi něčím volit a vybírat - otázky existence - individuální stav, přisouzený pouze člověku „Člověk se tedy teprve musí stát tím, čím je, nelze jej vysvětlit věčnými, předem formujícími kategoriemi.“

  5. Existencialismus v literatuře • Simone de Beauvoirová • Samuel Beckett • Albert Camus • Eugène Ionesco • Franz Kafka • Jean-Paul Sartre • Boris Vian • Nikos Kazantzakis

  6. Existencialismus v literatuře Vliv na českou literaturu • Jan Čep • Jiří Mucha • Josef Škvorecký • Bohumil Hrabal • Václav Havel • Vladimír Körner

  7. Existencialismus v literatuře V programu Powerpoint zpracujte jednoho z autorů literatury existencialismu. Na ukázkách přibližte typické znaky tohoto literárního proudu a daného autora. Doplňte o seznam zdrojů s bibliografickými informacemi.

More Related