1 / 45

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku. Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. STATYSTYKA. LICZBA BEZROBOTNYCH.

olympe
Télécharger la présentation

Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2005 roku Misja: …sprawny i skuteczny urząd administracji samorządowej, realizujący wspólnie z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy...

 2. STATYSTYKA

 3. LICZBA BEZROBOTNYCH STAN NA KONIEC ROKU 2004 2005 DYNAMIKA w tys. w % POLSKA 2999,6 2773,0 92 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 193,6 178,1 92 POWIAT CHRZANOWSKI 9,6 8,8 92

 4. STOPA BEZROBOCIA (w %) 1,5 1,2 1,8

 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH

 6. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 7. ZADANIA PASYWNE • udzielanie informacji • rejestracja • obsługa osób potwierdzających gotowość do pracy • wydawanie decyzji administracyjnych • wydawanie zaświadczeń • wypłata świadczeń finansowych • zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego OBSŁUGA BEZROBOTNYCH • udzielanie informacji - rejestracja - obsługa osób potwierdzających gotowość do pracy - wydawanie decyzji administracyjnych - wydawanie zaświadczeń OBSŁUGA POSZUKUJĄCYCH PRACY

 8. ZADANIA AKTYWNE • pozyskiwanie ofert pracy • kierowanie osób bezrobotnych do pracy • współpraca z partnerami rynku pracy • organizacja giełd pracy • udzielanie informacji o ofertach pracy • EURES – pośrednictwo i doradztwo w zakresie kierowania i warunków pracy za granicą POŚREDNICTWO PRACY • prace interwencyjne • staże • przygotowania zawodowe w miejscu pracy • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej • refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy • szkolenia • dodatki aktywizacyjne • stypendia z tytułu kontynuowania nauki INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 9. POŚREDNICTWO PRACY W PUP CHRZANÓW ŚREDNIONA MIESIĄC ROK WARTOŚĆ OFERTY PRACY OGÓŁEM 2004 1909 1 5 9 2005 2558 2 1 3 Podjęcie aktywności zawodowej (staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne) 2004 1 1 2 1341 2005 1 4 0 1679 Podjęcie pracy niesubsydiowanej za pośrednictwem PUP 2004 597 5 0 5 8 2005 690

 10. GIEŁDA PRACY„I TY JESTEŚ EUROPEJCZYKIEM” W czerwcu 2005 roku na rynku w Chrzanowie Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zorganizował Giełdę Pracy, na której osoby bezrobotne z naszego powiatu mogły znaleźć oferty pracy, staży, przygotowań zawodowych oraz szkoleń.

 11. GIEŁDA PRACY„I TY JESTEŚ EUROPEJCZYKIEM” Lokalni pracodawcy, jednostki szkolące, agencje pracy tymczasowej i Powiatowe Urzędy Pracy z Olkusza, Oświęcimia oraz Jaworzna prezentowały swoje oferty. Giełda Pracy promowała działania w ramach projektów „Szansa I – Bis” dla bezrobotnej młodzieży oraz Szansa II – Bis” dla osób długotrwale bezrobotnych. Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 12. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Prace interwencyjne 134 Staże 429 Przygotowanie zawodowe 268 Szkolenia (bezrobotni + poszukujący pracy) 1039 Refundacje kosztów tworzenia miejsc pracy 28 Roboty publiczne 70 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 60 OGÓŁEM OSOBY ZAKTYWIZOWANE 2028

 13. LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH NA SZKOLENIA

 14. NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI SZKOLEŃ W 2005 ROKU • Prawo jazdy kat. C • Prawo jazdy kat. E • Język angielski – branża gastronomiczna i budowlana • Obsługa komputera • Płatnik z podstawami przepisów kadrowo-płacowych • Spawacz • Stolarz • Florystyka • Komputerowa obsługa magazynu • Obsługa wózka widłowego • Obsługa sprzętu ciężkiego • Uprawnienia SEP • Sekretarka –asystentka szefa • Sprzedawca

 15. POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI PROGRAMY KLUBU PRACY • „9 LAT I DŁUŻEJ” – objęcie poradnictwem indywidualnym oraz zajęciami w Klubie Pracy 50 osób długotrwale bezrobotnych, pozostających ewidencji PUP w Chrzanowie ponad 9 lat • „ZBUDUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ” – skierowany do 11 bezrobotnych z wykształceniem średnim budowlanym, które po uczestnictwie warsztatach poradnictwa zawodowego zostały skierowane na szkolenie „Kosztorysowanie komputerowe” • „SMAKOWITY INTERES” – skierowany do 13 bezrobotnych kobiet, które po zajęciach w Klubie Pracy skierowano na szkolenie „Specjalista do spraw małej gastronomii i cateringu” • „WWW. MOJE CV” – objęcie wsparciem w postaci zajęć z doradcą zawodowym oraz szkoleniem w zakresie tworzenia stron www 11 osób, które poszukują pracy m.in. za pomocą Internetu. • „WSPÓLNY CEL” – współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu aktywizacji osób bezrobotnych, będących jednocześnie klientami ośrodka

 16. POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI PROGRAMY KLUBU PRACY • „ABSOLWENT DLA ABSOLWENTA” – przeszkolenie i skierowanie 2 absolwentów do Klubów Wsparcia Koleżeńskiego „Praca”, których celem jest wzajemna aktywizacja • „SPRZEDAWCA” – skierowany do 12 kobiet wykazujących się dużą aktywnością w poszukiwaniu pracy, które po objęciu poradnictwem zawodowym objęto szkoleniem zawodowym „Sprzedawca-handlowiec” • „SAMOTNY RODZIC” – aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących dziecko do 7 lat, poprzez zajęcia w Klubie Pracy • „MÓJ BIZNES – KWIACIARNIA” – objęcie zajęciami w Klubie Pracy oraz skierowanie na szkolenie „Bukieciarstwo wraz z obsługą kasy fiskalnej” 12 kobiet długotrwale bezrobotnych, które są zainteresowane samozatrudnieniem • „DAJ SOBIE SZANSĘ” – objęcie 22 osób niepełnosprawnych poradnictwem zawodowym oraz skierowanie 10 z nich na szkolenie w zakresie „Profesjonalna obsługa komputera” oraz na indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb i możliwości beneficjenta

 17. POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

 18. PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

 19. STRUKTURA POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 3 408 700,00 Algorytm powiatowy 1 449 400,00 Środki zewnętrzne pozyskane przez PUP Programy wojewódzkie „Bezpieczny wał”, „Drogowiec”, „Konserwator” • Rezerwa Ministra • Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – decyzja finansowa • „Pierwszy Biznes” 183 500,00 370 000,00 751 000,00 144 900,00 4 858 100,00 PFRON POZOSTAŁE ŚRODKI Z EFS 37 000,00 1 265 653,00 OGÓŁEM ŚRODKI 6 160 753,00

 20. Pozostałe wydatki z Funduszu Pracy

 21. ŚRODKI POZYSKANE NA PROGRAMY RYNKU PRACY W LATACH 2003 - 2005

 22. PROJEKTY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGOrealizowane w roku 2005

 23. Projekt „Szansa I” Działanie 1.2 SPO RZL

 24. Projekt „Szansa II” Działanie 1.3 SPO RZL

 25. Projekt „Szansa I - Bis” Działanie 1.2 SPO RZL

 26. Projekt „Szansa II - Bis” Działanie 1.3 SPO RZL

 27. POZOSTAŁE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY W 2005 ROKU

 28. ANALIZY I BADANIA RYNKU PRACY • Analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie chrzanowskim. • Wydział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie • Diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy - badania wśród strategicznych największych firm w woj. Małopolskim • InterActiv – Agencja Komunikacji Marketingowej • Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy • MISTIA – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

 29. PRZEDSIĘWZIĘCIA PUP

 30. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA 2006 ROK

 31. PROJEKTY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO zatwierdzone do realizacji w 2006 roku

 32. „Bumerang – program readaptacji zawodowej” Działanie 1.5 SPO RZL

 33. „Jestem kobietą” Działanie 1.6 SPO RZL

 34. „Profesjonalny urzędnik” Działanie 1.1 SPO RZL

 35. POZOSTAŁE DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2006

 36. TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRACY

 37. GIEŁDA PRACY

 38. PROGRAM „JUNIOR”

 39. PROGRAMY:„SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” „DAMY SOBIE RADĘ”

 40. PROGRAM „TALENT”

 41. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW SEKTORÓW RESTRUKTURYZOWANYCH

 42. PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

 43. AKCJA CHARYTATYWNA „Z SERCEM NIE TYLKO OD ŚWIĘTA” POMOC DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU CHRZANOWSKIEGO

 44. „Przedsiębiorcza kobieta”

 45. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

More Related