Download
sociologiske metoder i undervisningsperspektiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv

Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv

336 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociologiske metoder i undervisningsperspektiv UCC 11. august 2009 Merete Watt Boolsen UCC 11. august 2009

 2. JERES OPLÆG 1. videnskabsteori, undersøgelsesdesign og observation 2. spørgeskema-undersøgelser, hypotesetest m.v. 3. kvalitative interviews UCC 11. august 2009

 3. Mit input • Indhold • Kompetencer • Øvelsesforslag • ’Udsyn’ – hvordan ser udviklingen ud på felterne? UCC 11. august 2009

 4. Ad 1: videnskabsteori, undersøgelsesdesign og observation UCC 11. august 2009

 5. ”SKYTTEN: Vær helt sikker på, at noget meget dyrt du anskaffer, virkelig er noget, du ikke kan undvære. Økonomien bliver trængt senere ...." B.T., søndag d. 9. august 2009 UCC 11. august 2009

 6. ER VOLDTÆGTSMÆND SELV OFRE FOR OVERGREB? " .... Undersøgelsen viste en klar sammenhæng mellem fysisk mishandling og incest-overgreb på den ene side og forekomst af voldtægt på den anden. Både fysisk mishandling og incest var hver især forbundet med en fordoblet voldtægtsfrekvens, men når begge typer barndomstraumer var til stede, var der op til en seksdobling af forekomst af voldtægt. Disse resultater støtter den omtalte teori om, at vold overføres fra den ene generation til den andet - ved at det tidligere offer nu optræder som gerningsmand. Supplerende analyser viste imidlertid, at alkoholproblemer og et stort antal seksuelle partnere spillede en betydelig rolle som forbindelsesled mellem barndomsovergreb og voldtægt ...” Kilde: Psykolog Nyt, 25. januar 2002, p. 28 f. UCC 11. august 2009

 7. ØVELSE • Hvorfor er der en forskel mellem de to tekster? • Hvilken tekst har vi størst tillid til? • Hvorfor? • Hvorledes kan det begrundes? UCC 11. august 2009

 8. Det videnskabsteoretiske perspektiv lægger op til følgende drøftelser: 1) Hvad er målet med videnskab? 2) Hvad er forskerens rolle? 3) Hvordan er samfundssynet? 4) Hvilke grundprincipper bygger erkendelse på? 5) Hvilke videnskabelige forklaringstyper anvendes? UCC 11. august 2009

 9. At arbejde med videnskabsteori betyder at reflektere over disse og andre forhold i en videnskab. UCC 11. august 2009

 10. Forskningsprocessen har fire trin: 1. Problemstilling, hypoteser og viden 2. Planlægning og design 3. Dataindsamling og datakonstruktion 4. Analyse, konklusion og vurdering UCC 11. august 2009

 11. Problemstillinger, formål, fagteori, metoder, analyseteknikker mv. variererafhængig af det videnskabsteoretiske paradigme (som vi arbejder inden for) UCC 11. august 2009

 12. GRUNDLÆGGENDE DIMENSIONERkvantitativ-kvalitativ UCC 11. august 2009

 13. Test af eksisterende teori ved at bevæge sig fra teori til data Hypoteser af- eller bekræftes Kvantitativ forskning POINTE: MAN KAN ENTEN TESTE EN TEORI PÅ NYE DATA Dannelse af ny teori ved at bevæge sig fra data til teori Der generaliseres på basis af observationer Kvalitativ forskning ELLER OPSTILLE EN NY TEORI PÅ BASIS AF INDSAMLEDE DATA DEDUKTION INDUKTION UCC 11. august 2009

 14. 3 paradigmer i metodisk kontekst • Positivisme • Hermeneutik • Kritisk teori UCC 11. august 2009

 15. POSITIVISME betyder • at videnskab bekræftes af sanserne • at kendsgerninger indsamles for at formulere love og regelmæssigheder • at teoriens rolle er at danne hypoteser, der kan testes • at man arbejder objektivt • at udsagn skal være objektive (dvs. ikke-normative) UCC 11. august 2009

 16. HERMENEUTIKKEN betyder • at det er vigtigt at kunne fortolke for at kunne forstå • at den samfundsmæssige situation skal forstås med den sociale aktørs øjne • at erfaringsvidenskaberne giver en (for) ’begrænset’ viden • at hypotesetest er muligt med subjektive og kvalitative data UCC 11. august 2009

 17. KRITISK TEORI indfører • endnu en præmis – nemlig at forskningen skal være ’kritisk’ (hypoteser m. ’magt’) • at handlinger er bestemt af de faktiske forhold og praktiske muligheder • der er et dynamisk samspil mellem samfund og mennesker: • mennesket er et produkt af samfundet – og samfundet er menneskeskabt UCC 11. august 2009

 18. ØVELSE (1) Opstilling af problemformuleringer inden for tre videnskabelige paradigmer: POSITIVISME, HERMENEUTIK, KRITIKSK TEORI (2) Formulering af metodedesign inden for hvert paradigme (3) Valg af data inden for hvert paradigme (4) Valg af analyseteori (5) Formulering af praktiske konsekvenser UCC 11. august 2009

 19. ØVELSESEKSEMPLER - us. af daginstitution eller skole - us. af familien - us. af børne- og ungdomskriminalitet • Se gennemgang af eksempler i kap. 2 i Boolsen, Merete Watt, 2006: Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag UCC 11. august 2009

 20. Observation • Observationer foregår, når man går ud og ser på verden. • Vi tænker ofte i billeder. DERFOR: BRUG BILLEDER SOM DOKUMENTATION - en strand, en havn, en stue, en legeplads, et undervisningslokale kan være billeder, der kan bruges. - brug fotografiapparatet som notesblok UCC 11. august 2009

 21. Observation som undersøgelsesteknik • indblik i forskellige observationsmetoder - direkte – indirekte - strukturerede – ustrukturerede - fordele og ulemper ses i forhold til problem. • anvendelse af observationsteknikken i mindre projekter. • vurdering af observationsteknikken. UCC 11. august 2009

 22. Observation som undersøgelsesteknik • indblik i forskellige observationsmetoder - direkte – indirekte - strukturerede – ustrukturerede - fordele og ulemper skal ses i forhold til undersøgelsesproblem. • anvendelse af observationsteknikken i mindre projekter (etik og moral) • vurdering af observationsteknikken. UCC 11. august 2009

 23. ØVELSESEKSEMPEL • Til uddannelsesstart: • Hvorfor og hvordan starter de studerende på uddannelsen? • Hvilke normer gælder på uddannelsen? • kombinér evt. med interviewing UCC 11. august 2009

 24. Til evt. undervisningsbrug • Kurt Lewins hypoteser om opdragelse • Filmen Metoder – kan fås via Statens Filmcentral www.dfi.dk UCC 11. august 2009

 25. Ad 2: spørgeskema-undersøgelser, hypotesetest m.v. UCC 11. august 2009

 26. SPØRGESKEMA Samfundsforskningens mest anvendte instrument • Fokus er på flg. kompetencer: • forskellige typer af spørgeskemaundersøgelser, • forskellige typer af spørgsmål, • konstruktion af spørgsmål, • indsamling af data (herunder: hvad må man og hvad må man ikke?) • analyse af data. Holder hypoteserne? UCC 11. august 2009

 27. Hvad er en spørgeskemaundersøgelse • En undersøgelse af mange personer, • der er udtrukket statistisk tilfældigt, • fordi formålet ofte er generaliserende. • Spørgsmålene er (typisk) overfladiske. • Undersøgelsen resulterer i en analyse, der kan være … UCC 11. august 2009

 28. UCC 11. august 2009

 29. ØVELSE • FITNESS skemaet • Omdeling • Udfyldelse • opsamling UCC 11. august 2009

 30. Typer af spørgeskemaus.: • Personligt interview • Telefoninterview • Postspørgeskema • Elektronisk skema • Kombinationer UCC 11. august 2009

 31. Forskellige typer af spørgsmål • Konstruktion af data (specielt operationaliseringer) • Praktiske forhold omkring indsamling af data • Analyse af data UCC 11. august 2009

 32. Fra problemformulering • til formulering af hypoteser • til opstilling af tabeller • eksempler UCC 11. august 2009

 33. OM SVARKATEGORIER • OG SKALAER. • Svarkategorier danner skalaer – - INTERVAL OG RATIO - ORDINAL - NOMINAL - DIKOTOM UCC 11. august 2009

 34. UCC 11. august 2009

 35. Tabel 1: Årsager til at gå i fitness centret – univariat tabel UCC 11. august 2009

 36. Tabel 2: Årsager til at gå i fitness centret opdelt efter køn. UCC 11. august 2009

 37. Tabel 3: Årsager til at gå i fitness centret - ALLE UCC 11. august 2009

 38. Facitliste samt eksempler på test af hypoteser fremgår af bogen: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. • SAMT af bogens hjemmeside, der indeholder flere/andre eksempler • http://spoergeskemaundersoegelser.hansreitzel.dk/oevelsesspoergsmaal.html UCC 11. august 2009

 39. ØVELSE • Lille skema (1) udfyld skemaet uden at drøfte spørgsmålene med sidemanden (2) vend papiret om (3) forlad lokalet - pause UCC 11. august 2009

 40. Ad 3: kvalitative interviews UCC 11. august 2009

 41. KVALITATIVT INTERVIEWs er betydningsfulde, når vi vil forstå processer og sammenhænge. Men interviewkunsten er svær. Derfor lægges fokus på flg. kompetencer: • hvordan vælge mellem forskellige kvalitative interviewteknikker? • hvordan interviewe, så vi får svar på svære spørgsmål? • hvordan analysere kvalitative interviews? • hvordan teste hypoteser? • hvordan vurdere kvaliteten af et kvalitativt interview? UCC 11. august 2009

 42. Forskellige former … • Kvale-interview • Most Significant Change – MSC • Appreciative Inquiry – AI • Kombinationer af forskellige teknikker (mere eller mindre strukturerede spørgeguider) • HUSK: problem og formål bestemmer … UCC 11. august 2009

 43. ØVELSER • FORTÆL om en betydningsfuld hændelse i dit professionelle liv • Fortæl (definér og beskriv) ’a passionate kiss’ • Interview om familie; informantens parforhold og børn UCC 11. august 2009

 44. Er det sandt? • Triangulér • Tænk kritisk • Dokumentér • Datakonstruktion • Bred beskrivelse • Overraskelse • ”Trust your instinct” • (fra kap. 9 iBoolsen, Merete Watt, 2006: Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag) UCC 11. august 2009