Download
nato north atlantic treaty organisation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NATO North Atlantic Treaty Organisation PowerPoint Presentation
Download Presentation
NATO North Atlantic Treaty Organisation

NATO North Atlantic Treaty Organisation

226 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NATO North Atlantic Treaty Organisation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NATONorth Atlantic Treaty Organisation Mier a ochrana- to je naša misia.

 2. Severoatlantická zmluva • jednoduchý dokument, ktorý sa riadi duchom Charty OSN a od nej odvodzuje svoju legitimitu • podpísaná vo Washingtone 4. Apríla 1949 vytvorila alianciu desiatich európskych a dvoch severoamerických nezávislých štátov • v tejto Zmluve sa členské krajiny zaväzujú individuálne a kolektívne udržiavať a rozvíjať svoj obranný potenciál a tak vytvárať základ pre plánovanie kolektívnej obrany

 3. 14 článkov • Článok 1: Zmluvné strany sa zaväzujú, riešiť všetky medzinárodné spory, v ktorých môžu byť zapojené, mierovou cestou takým spôsobom, že medzinárodný mier a bezpečnosť a spravodlivosť nie sú ohrozené • Článok 2: Strany budú prispievať k ďalšiemu rozvoju mierových a priateľských medzinárodných vzťahov • Článok 5: Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike bude považovaný za útok proti všetkým, a preto sa dohodli, že ak k takémuto ozbrojenému útoku, každá z nich pomôže zmluvnej strane alebo stranám takto napadnutým tým, že bezodkladne podnikne sama a v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebné, vrátane použitia ozbrojenej sily, s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť severoatlantickej oblasti.

 4. Organizácia • jej členské krajiny si zachovávajú suverenitu a nezávislosť • je alianciou, ktorá sa zaväzuje kolektívne obraňovať svoje členské krajiny ako základ uchovania mieru a zaistenia bezpečnosti v budúcnosti • z vojenského hľadiska je NATO jedinou organizáciou kolektívnej obrany na svete • cieľ: dosiahnutie vyššieho stupňa spolupráce a vzájomnej dôvery • nemá žiadny vlastný rozhodovací orgán. Všetky rozhodnutia sú vnútorným rozhodnutím jednotlivých členských štátov. Aliancia má vojensko - civilnú štruktúru.

 5. Členské štáty • dva členské štáty ležia v Severnej Amerike, zostávajúcich 26 členov je v Európe • všetky členské štáty s výnimkou Islandu majú vlastné ozbrojené sily • tri členské štáty (Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, a Francúzsko) vlastnia aj nukleárne zbrane • sídlo najvyšších veliteľstiev: Paríž

 6. Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Taliansko, Turecko • Kandidátske štáty: Macedónsko

 7. v marci 1989 NATO predložilo program spolupráce medzi Východom a Západom. V novembri 1990 v Paríži členské štáty Varšavskej zmluvy a NATO podpísali Dohodu o konvenčných ozbrojených silách a Spoločnú deklaráciu o neútočení • vznikla Severoatlantická rada pre spoluprácu - NACC, poradné fórum NATO a 9 krajín strednej a východnej Európy

 8. Poznámky • Francúzsko opustilo spoločné velenie v roku 1966 z dôvodu rozširovania vlastného obranného systému. V roku 2009 sa vrátilo pod spoločné velenie NATO. • Island je jediný člen bez vlastných ozbrojených síl. Má významnú strategickú polohu. Island udržuje vlastnú pobrežnú stráž (cvičenú v Nórsku) pre mierové sily NATO. • Grécko opustilo sily NATO v rokoch 1974-1980 na protest Grécko-Tureckému sporu o Cyprus.

 9. Politické prvky štruktúry NATO: • Rada NATO: je hlavný orgán s výkonnou politickou a rozhodovacou právomocou. Schádza sa dva razy do roka na úrovni ministrov zahraničných vecí a predsedov vlád • Výbor pre obranné plánovanie NATO, • Skupina pre jadrové plánovanie NATO, • Hlavné výbory NATO, • Generálny tajomník NATO, • Medzinárodný sekretariát NATO

 10. Vojenské štruktúry NATO: • Vojenský výbor NATO: je najvyšší vojenský orgán pod politickou právomocou Rady. Skladá sa z náčelníkov štábov členských krajín. Island je zastúpený civilným zástupcom. • Medzinárodný vojenský štáb NATO • Integrovaná vojenská štruktúra NATO

 11. Aktuality • 20. november 2010, Lisabon: prezident Medvedev sa zúčastní na stretnutí Rady NATO-Rusko Summit (príležitosť na prehĺbenie a rozšírenie politického dialógu a praktickej spolupráce medzi NATO-Rusko, na posilnenie spoločnej bezpečnosti) • 15. október 2010, Brusel: námestník generálneho tajomníka veľvyslanec Claudio Bisogniero sa stretol v Bruseli s hlavou Národného riadiaceho orgánu (NDMA) v Pakistane Nadeemom Ahmedom (Aliancie úsilie Aliancie pomôcť obetiam povodní v Pakistane)

 12. Ďakujem za pozornosť! • Stančík; Martin