Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wrzesień, 2010r PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wrzesień, 2010r

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wrzesień, 2010r

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wrzesień, 2010r

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2011 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Wrzesień, 2010r

 2. CHEMIOTERAPIA TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 3. Konkurs ofert Okres obowiązywania umów: 2011 – 2014 Okres finansowania: jeden rok Obszar kontraktowania: województwo

 4. Cena za punkt rozliczeniowy w świadczeniach nierzeczowych różni się od ceny za punkt w substancjach czynnych. • W 2010 r. cena punktu wynosi: • dla świadczeń nierzeczowych 51 zł • dla substancji czynnych 10 zł

 5. e-mail: statystyka@nfz-krakow.pl telefon: (12) 29 88 491 29 88 494 29 88 489 29 88 488 29 88 487 29 88 479 29 88 474 29 88 475

 6. Prośby: -jeden komplet dokumentów formalno-prawnych dla każdego rodzaju świadczeń -nośnik elektroniczny – płyta CD -rozważenie proporcji kwot przeznaczonych na substancje czynne i świadczenia w poszczególnych zakresach (również ryczałty diagnostyczne w TPZ)

 7. CHEMIOTERAPIA

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Zarządzenie Nr 66/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z późń. zm)

 9. 1. Świadczenia z zakresu chemioterapii w ramach umów SZP03 mogą być udzielane w trzech trybach: ambulatoryjnym, jednodniowym, hospitalizacji 2. Jednakże, zgodnie z § 11. ust.1 Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009 r. „udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w trybie hospitalizacji, w tym hospitalizacji planowej, lub w trybie jednodniowym może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym.”

 10. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 66/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009 r. (z późń. zm.) Świadczeniodawca może rozliczyć pobyt Pacjenta w ramach:

 11. Wymagania wobec świadczeniodawców realizujących chemioterapię

 12. Specjalność komórki organizacyjnej oddziału wskazana w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 6, część VIII kodu resortowego) musi być zgodna z komórkami wskazanymi w pkt 1.1.4 Wymogów dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach odpowiedniego trybu udzielania świadczeń. Natomiast profil komórki organizacyjnej oddziału wskazany w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej (dział III, rubryka 7, część X kodu resortowego) musi być zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania. W przypadku umów z zakresu chemioterapii profil komórki organizacyjnej powinien być określony jako jeden z poniższych: 24- onkologia, 40-chirurgia onkologiczna, 49-ginekologia onkologiczna, 50-hematologia, 60- onkologia i hematologia dziecięca.

 13. Chemioterapia w trybie hospitalizacji • LEKARZE: • 1. specjalista onkologii klinicznej albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej (równoważnik- 2 etatów) albo • 2. specjalista chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii w zakresie guzów neuroendokrynnych- równoważniki 2 etatów, pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej albo

 14. Chemioterapia w trybie hospitalizacji • LEKARZE: • 3. lekarz specjalista radioterapii albo radioterapii onkologicznej w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio radioterapii- równoważnik 1 etatu, pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej • PIELĘGNIARKI: • przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków-równoważnik 4 etatów

 15. Chemioterapia w trybie hospitalizacji • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: całodobowy oddział szpitalny onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny(z całodobową opieką lekarską) • ZAPEWNIENIE REALIZACJI BADAŃ: badania ultrasonograficzne, RTG konwencjonalne, mammografia, tomografia komputerowa, badanie histopatologiczne, scyntygrafia, markery nowotworowe, morfologia krwi i badania biochemiczne, badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia), badanie cytomorfologiczne, badanie cytochemiczne, badanie immunofenotypowe szpiku.

 16. Chemioterapia w trybie jednodniowym • LEKARZE: • 1.specjalista onkologii klinicznej albo chemioterapii nowotworów albo hematologii albo onkologii dziecięcej albo hematologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej albo chirurgii onkologicznej- równoważnik 1 etatu albo • 2.specjalista chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc albo urologii w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego albo endokrynologii w zakresie guzów • neuroendokrynnych- równoważnik 1 etatu, pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej albo 3.specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemio radioterapii- równoważnik 1 etatu, pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej

 17. Chemioterapia w trybie jednodniowym • PIELĘGNIARKI: • przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków- równoważniki 3 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział jednego dnia lub całodobowy oddział /szpitalny onkologiczny, chemioterapii, onkologii ginekologicznej, hematologiczny, nowotworów krwi, onkologiczny dla dzieci, hematologiczny dla dzieci, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, gastroenterologiczny, pulmonologiczny, pediatryczny, chirurgii ogólnej, otolaryngologiczny, urologiczny - udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu

 18. Chemioterapia w trybie jednodniowym • SPRZĘT: źródło tlenu, powietrza i próżni, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, monitor EKG, pulsoksymetr • ZAPEWNIENIE REALIZACJI BADAŃ: badania ultrasonograficzne RTG konwencjonalne, mammografia, tomografia komputerowa, badanie histopatologiczne, scyntygrafia, markery nowotworowe, morfologia krwi i badania biochemiczne, badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia), badanie cytomorfologiczne, badanie cytochemiczne, badanie immunofenotypowe szpiku

 19. Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym • LEKARZE: • 1. specjalista onkologii klinicznej lub hematologii lub onkologii lub hematologii dziecięcej lub ginekologii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej lub chorób płuc w zakresie leczenia nowotworów płuc pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej lub • 2. specjalista urologii w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej lub • 3. specjalista endokrynologii w zakresie leczenia guzów neuroendokrynnych pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta specjalisty onkologii klinicznej

 20. Chemioterapia w trybie ambulatoryjnym • PIELĘGNIARKI: przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków- równoważnik 1 etatu • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: • poradnia: onkologiczna, onkologiczna dla dzieci, hematologiczna, hematologiczna dla dzieci, chemioterapii, nowotworów krwi, nowotworów krwi dla dzieci, chorób płuc, endokrynologiczna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej uwzględniona w statucie zakładu opieki zdrowotnej- udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu przez min 5 godzin dziennie • ZAPEWNIENIE REALIZACJI BADAŃ: badania laboratoryjne i badania mikrobiologiczne, badania ultrasonograficzne, RTG, pobranie materiału do badań z oceną cytologiczną lub histopatologiczną, markery nowotworowe

 21. TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne (z późń. zm)

 23. Świadczenia z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych w ramach umów SZP02 mogą być udzielane w trzech trybach: ambulatoryjnym, jednodniowym, hospitalizacji

 24. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 65/2009/DGL z dnia 3 listopada 2009 r. (z późń. zm.) Świadczeniodawca może rozliczyć pobyt Pacjenta w terapeutycznym programie zdrowotnym w ramach:

 25. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie raka piersi • Leczenie glejaków mózgu • Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) • Leczenie chłoniaków złośliwych • Leczenie nadpłytkowości samoistnej • Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

 26. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie niedoborów odporności u dzieci • Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy • Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym • Leczenie stwardnienia rozsianego • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

 27. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN • Leczenie choroby Gauchera • Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki • Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera • Leczenie przewlekłego WZW typu B lub C • Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą

 28. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę • Leczenie dzieci z Zespołem Prader-Willi • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna • Leczenie opornych postaci szpiczaka mnogiego • Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego • Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B • Leczenie choroby Pompego

 29. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie mukopolisacharydozy typu II • Program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej • Leczenie raka nerki • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych

 30. Aktualny wykaz Terapeutycznych Programów Zdrowotnych • Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa • Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych • Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)

 31. Pozostałe TPZ (aktualnie nierealizowane w Małopolsce, ze względu na brak zapotrzebowania na świadczenia w regionie) • Leczenie choroby Hurler • Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux – Lamy) • Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1

 32. Wymagania wobec świadczeniodawców realizujących terapeutyczne programy zdrowotne

 33. Leczenie raka piersi • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej - równoważnik 2 etatów • PIELĘGRNIARKI: przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków - równoważnik 2 etatów • MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: 1. oddział onkologiczny • 2. dostęp do konsultacji kardiologicznej • SPRZĘT: tomografia komputerowa, scyntygrafia, ECHO lub MUGA, USG, RTG, EKG, badania laboratoryjne, badania immunohistochemiczne

 34. Leczenie glejaków mózgu • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, lub w przypadku radioterapii lekarze specjaliści w dziedzinie radioterapii onkologicznej, z zapewnieniem stałego dostępu do konsultacji lekarza specjalisty onkologii klinicznej - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków - równoważnik 2 etatów

 35. Leczenie glejaków mózgu • MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ: • oddział onkologiczny, radioterapii, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej lub poradnia onkologiczna/ onkologiczna dla dzieci / chemioterapii/ chemioterapii dla dzieci współpracujące z oddziałem onkologicznym/ onkologicznym dla dzieci- min 6 godzin 2 dni w tygodniu • - SPRZĘT: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania laboratoryjne

 36. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie hematologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: • minimum roczne doświadczenie na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym- równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział hematologiczny/ hematologiczny dla dzieci lub poradnia hematologiczna/ hematologiczna dla dzieci współpracujące z oddziałem hematologicznym - min 6 godzin 2 dni w tygodniu • SPRZĘT: badania laboratoryjne, badania cytogenetyczne szpiku/ krwi obwodowej, badanie molekularne RT-PCR szpiku/krwi obwodowej, USG, RTG

 37. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków - równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział onkologiczny lub poradnia onkologiczna/chemioterapii współpracująca z oddziałem onkologicznym - min 6 godzin – 2 dni w tygodniu • SPRZĘT: tomografia komputerowa, RTG, USG, EKG, badania laboratoryjne, badania histopatologiczne, badania immunohistochemiczne (antygeny nowotworowe: CD-117)

 38. Leczenie chłoniaków złośliwych • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie onkologii klinicznej lub hematologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków - równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: • oddział hematologiczny lub onkologiczny • SPRZĘT: USG, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, RTG, badania laboratoryjne, EKG, badania immunohistochemiczne (antygeny nowotworowe: CD 20), badania histopatologiczne

 39. Leczenie nadpłytkowości samoistnej • LEKARZE: • specjaliści w dziedzinie hematologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: • minimum roczne doświadczenie na oddziale lub w poradni o profilu hematologicznym- równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział hematologiczny lub poradnia hematologiczna współpracująca z oddziałem hematologicznym - min 6 godzin 1 dzień w tygodniu • SPRZĘT: USG, RTG, badania laboratoryjne, EKG

 40. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie endokrynologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział/pododdział pediatryczny o profilu endokrynologicznym lub oddział endokrynologiczny dla dzieci lub poradnia endokrynologiczna dla dzieci - min 6 godzin - 1 dzień w tygodniu • SPRZĘT: tomografia komputerowa, RTG, USG, EKG, badania laboratoryjne

 41. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci • LEKARZE: • specjaliści w dziedzinie pediatrii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: • co najmniej roczny staż na oddziale pediatrycznym- równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:1.oddział pediatryczny lub immunologii klinicznej dla dzieci lub poradnia immunologiczna dla dzieci-min 6h- 1dzień w tyg. • 2. dostęp do oddziału intensywnej terapii • SPRZĘT: USG, RTG, EKG, badania laboratoryjne

 42. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy • LEKARZE: specjaliści w dziedzinie neurologii lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: równoważnik 1 etatu

 43. Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział neurologii/ ortopedii/rehabilitacji lub poradnia neurologiczna/ ortopedyczna/rehabilitacyjna - min 6 godzin -1 dzień w tyg. • SPRZĘT: tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, EMG, RTG, USG, badania laboratoryjne

 44. Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym • LEKARZE: • specjaliści w dziedzinie neurologii lub specjaliści w dziedzinie rehabilitacji lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii -równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: - równoważnik 2 etatów

 45. Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: • oddział dla dzieci neurologii /ortopedii/pediatrii/rehabilitacji lub poradnia dla dzieci neurologiczna/ ortopedyczna/ pediatryczna/rehabilitacji - min 6 godzin -1 dzień w tygodniu • SPRZĘT: EMG, RTG, USG, badania laboratoryjne

 46. Leczenie stwardnienia rozsianego • LEKARZE: • specjaliści w dziedzinie neurologii- równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: równoważnik 1 etatu • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział neurologii lub poradnia neurologiczna - min 6 godzin -1 dzień w tygodniu • SPRZĘT: rezonans magnetyczny, potencjały wywołane (WPW), oligoklonalne Ig w płynie mózgowo-rdzeniowym

 47. Leczenie RZS i MIZS • LEKARZE: • specjalista w dziedzinie reumatologii- równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: • oddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną– minimum 5 godzin dziennie– 5 dni w tygodniu • SPRZĘT: RTG, badania laboratoryjne, badania immunohistochemiczne, EKG

 48. Leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN • LEKARZE: specjalista w dziedzinie nefrologii lub transplantologii klinicznej - równoważnik 1 etatu • PIELĘGNIARKI: co najmniej roczne doświadczenie w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) o profilu nefrologicznym - równoważnik 2 etatów • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: oddział nefrologii lub poradnia nefrologiczna -min 6 godzin - 1 dzień w tygodniu • SPRZĘT: USG, RTG, badania laboratoryjne, badania immunohistochemiczne, EKG

 49. Leczenie choroby Gauchera • LEKARZE: • Dzieci - specjaliści w dziedzinie pediatrii i/lub specjaliści  w dziedzinie neurologii dziecięcej i/lub specjaliści w dziedzinie endokrynologii dziecięcej - równoważnik 2 etatów • Dorośli - specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych i/lub specjaliści w dziedzinie neurologii i/lub specjaliści w dziedzinie endokrynologii - równoważnik 2 etatów • PIELĘGNIARKI: równoważnik 2 etatów

 50. Leczenie choroby Gauchera • MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: 1.Oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/lub oddział neurologii dziecięcej i/lub oddział endokrynologii dziecięcej i/lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/lub oddział neurologiczny i/lub oddział endokrynologiczny • 2. Dostęp do oddziału intensywnej terapii • 3. Dostęp do konsultacji: okulistycznej, neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, psychologicznej • SPRZĘT: USG, TK, MRI, RTG, EKG, ECHO, badania laborat., badania genetyczne, biopsja szpiku (w przypadku podejrzenia choroby Hodgkina)