1 / 5

Os custos a corto prazo

Os custos a corto prazo. Obtido e adaptado de www.eumed.net. Cando as empresas están activas, hai algúns custos fixos que son soportados independentemente da cantidade producida. custos. custos totais. custos variables.

parson
Télécharger la présentation

Os custos a corto prazo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Os custos a corto prazo Obtido e adaptado de www.eumed.net

  2. Cando as empresas están activas, hai algúns custos fixos que son soportados independentemente da cantidade producida. custos custos totais custos variables Por exemplo: os xuros dun préstamo bancario ou o aluguer do local hai que pagalos, aínda que non esteamos producindo nada. custos fixos Cantidade de produto En cambio hai outros custos, os custos variables, que serán maiores canto maior sexa a cantidade producida. Os custos totais serán o resultado de sumar os custos fixos máis os custosvariables.

  3. Para poder facer estimacións de prezos e beneficios, a empresa necesita saber o custo medio de cada unidade producida. custos custos totais custos fixos Os custos variables medios son o resultado de dividir os custos variables polo número de unidades producidas. Cantidade de produto custos custos totais medios Os custos totais medios son o resultado de dividir os custos totais polo número de unidades producidas. custos variables medios Cantidade de produto

  4. custos Chámase custo marxinal ao aumento no custo total que se produce por cada unidade nova producida. custos totais custos fixos Cantidade de produto ¡Atención! A curva de custos marxinais corta sempre ás de custos variables medios e custos totais medios no seus puntos máis baixos. custos custos totais medios custos variables medios Cantidade de produto

  5. custos custos totais Para volver ao texto, pulsa o botón “atrás” do teu navegador custos fixos Cantidade de produto custos custos totais medios custos variables medios Cantidade de produto

More Related