1 / 11

Částice s nábojem v magnetickém poli

VY_32_INOVACE_09-04. Částice s nábojem v magnetickém poli. Působí-li silově magnetické pole na vodič s proudem,musí působit i na elektricky nabité částice,jejichž pohybem je proud tvořen. -. x x x x. x x x x. +. x x x x. x x x x. v. B. F m.

parson
Télécharger la présentation

Částice s nábojem v magnetickém poli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_09-04 Částice s nábojem v magnetickém poli

 2. Působí-li silově magnetické pole na vodič s proudem,musí působit i na elektricky nabité částice,jejichž pohybem je proud tvořen - x x x x x x x x + x x x x x x x x v B Fm Fm - velikost mag.síly B-velikost vektoru mag.indukce Q - velikost náboje částice v - velikost rychlosti α - úhel mezi vektoryB, v elektron

 3. Flemingovo pravidlo pro kladně nabitou částici • Položíme-li otevřenou levou ruku tak,aby prsty ukazovaly směr rychlosti částice a indukční čáry vstupovaly do dlaně,ukazuje odtažený palec směr síly,kterou působí magnetické pole na kladně nabitou částici B x x x x x x x x v Fm x x x x x x x x

 4. Flemingovo pravidlo pro záporně nabitou částici • Použijeme Flemingovo pravidlo jako pro kladně nabitou částici,ale směr síly otočíme. • „Opačný Fleming " B x x x x x x x x v Fm x x x x x x x x

 5. Aplikace Flemingova pravidla Doplňte směr magnetické síly B B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v v Fm Fm =0 N

 6. Zakřivení trajektorie • Magnetická síla je kolmá k vektoru okamžité rychlosti • Plní funkci dostředivé síly • Trajektorie pohybu částice je kružnice B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v • • • • • • • • • • Fm r B-velikost vektoru mag.indukce Q - velikost náboje v - velikost rychlosti m - hmotnost částice r - poloměr křivosti

 7. Příklady zakřivení trajektorie B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Podle zakřivení trajektorie doplňte náboj částice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 8. Řešení předešlé úlohy B kladná částice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • záporná částice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • v v v • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fm Fm Fm částice bez náboje záporná částice

 9. Lorentzova síla • Pohybuje-li se částice s nábojem současně v elektrickém i magnetickém poli • Působí na ni elektrická síla • Působí na ni magnetická síla • Výslednicí obou sil je Lorentzova síla • =+ Fe Fm FL FL Fm Fe

 10. Praktické užití • Vychylování elektronového svazku – katodové obrazovky • Urychlovače nabitých částic - cyklotrony

 11. Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázků a fotek : RNDr.Jana Bochenková

More Related