Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brochure PowerPoint Presentation

Brochure

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Brochure

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brochure • Resultaat van een 2-jarig traject • Concept/principes/referentiekader • Nood aan concrete uitwerking in lessentabellen, studierichtingen … • Draagvlak: geen 100 % consensus • Bescheidenheid • Principes versus concrete invulling • Nieuwe structuren kunnen faciliteren • Nood aan mentaliteitswijziging • Scoop beperkt tot de structuur • Katholiek onderwijs als een constructieve partner

 2. Premissen • SO is niet in crisis: borgen wat goed is, verbeteren waar nodig • LLn zijn niet gelijk • Gelijke behandeling is het doel • Oog voor het ontwikkelingsperspectief • Katholiek onderwijs vraagt de nodige ruimte • Inhoud • Methode • Schoolstructuur/klassamenstelling • Loskomen van de kwalificatiestructuur • Bevestiging van de rol van de SG • Implementatietraject

 3. Doelstelling van eentoekomstig SO • Transparant continuüm van studierichtingen • Maximaal inspelen op talenten van leerlingen • Gedifferentieerde Algemene Vorming • Types van studierichtingen • Hiërarchische perceptie wegwerken • Brede eerste graad • Continuüm • Diploma na 6 jaar SO • Studieaanbod • Rationeel • Complementair • Gedifferentieerd

 4. Finaliteit van SO • Onlosmakelijk verbonden met visie op vorming • Drie aspecten • Sociaal kapitaal • Cultureel kapitaal • Economisch kapitaal • Katholiek onderwijs voegt aspect toe • Levensbeschouwelijke en zingevende

 5. Getrapte studiekeuze • Behoud van de gradenstructuur • Keuze wordt steeds fijnmaziger

 6. 3de graad • Sterk geprofileerde studierichtingen • 2de graad • Brede studierichtingen met overgangsmogelijkheden tijdens en na de 2de graad • 1ste graad • Zonder basisopties met klemtoon op algemene vorming • Einde 1ste graad: • keuze voor studiedomein zonder voorafname • situering op het continuüm

 7. Analyse van de A-stroom 15 basisopties met zeer verschillende leerlingenconcentraties Keuze: abstractieniveau <> interesse De basisoptie Moderne wetenschappen biedt inhoudelijk kansen … … maar benut ze nog onvoldoende

 8. De eerste graad in de toekomst: uitgangspunten Prikkelend voor alle leerlingen Observerend en oriënterend Met het oog op een keuze voor een domein in de tweede graad Met het oog op een studierichting in dat domein Geen voorafname voor de keuze voor een domein (cf. brede algemene vorming) Zicht op het abstractievermogen van de leerling

 9. DE EERSTE GRAAD IN DE TOEKOMST: ‘A-STROOM’ Toegang via het behalen van het getuigschrift van basisonderwijs Verlaten van het onderscheid tussen ‘basisvorming’ en ‘basisopties’ Inzetten op de brede algemene vorming Met beheersinsgniveaus

 10. Europese sleutelcompetenties Communicatie in de moedertaal* Communicatie in vreemde talen Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van wetenschappen en technologie Digitale competenties Leercompetenties Sociale en burgerschapcompetenties Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin Cultureel bewustzijn en culturele expressie Met correcties: lichamelijke opvoeding en vorming, historische vorming, levensbeschouwelijke vorming

 11. DE EERSTE GRAAD IN DE TOEKOMST: ‘A-STROOM’ Extra ondersteuning voor één of meer aspecten van vorming EN/OF Verbreding, verdieping of inkleuring van verschillende aspecten van de vorming

 12. DE EERSTE GRAAD IN DE TOEKOMST: ‘B-STROOM’ Niveauoverschrijdend traject met aandacht voor het individueel ontwikkelingsperspectief Traject Start laatste twee jaren BaO Voorbereiding op kwalificatiegerichte studierichting (2de graad) na twee jaar SO Instroom naar A-stroom geen uitgangspunt Gedocumenteerd verslag Beperking van de schoolse vertraging: automatische bevordering Brede algemene vorming: focus op functionele geletterdheid

 13. Continuüm 2° en 3° graad algemeen specifiek abstract concreet transferabel gericht toepasbaar Economie en maatschappij Kunst en creatie Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Wetenschappen en techniek

 14. Continuüm: dimensies • Dimensie 1 • Niveau van abstractie en diepte • Gelinkt aan transfervaardigheid, decontextualisering • Breedte en hoeveelheid doelen • Brede versus smalle contexten • Contextloos: dégradé van kleuren • Dimensie 2 • Inhoud: cfr. 5 studiedomeinen

 15. Continuüm: dimensies • Finaliteit op basis van de uitstroom • 4 types van studierichtingen gelinkt aan leerlingenprofielen • Einde van de derde graadvoorbereiding op: • brede academische doorstroming • gerichte doorstroming (in hoofdzaak professionele bachelor) • arbeidsmarkt (= 1 of meer beroepskwalificaties) en/of beperkte professionele bachelor/HBO 5 en Se-n-Se. • arbeidsmarkt (1 of meer beroepskwalificaties) • Diploma na 6 jaar Secundair • Bijkomende beroepskwalificatie: certificaat via Se-n-Se

 16. Binnen elk studiedomein Invulling in de volle breedte: 4 types zijn aanwezig Sommige lln maken definitieve keuze na SO Toetsing huidig studieaanbod Overlap Lacunes Continuüm: principes

 17. Terafronding Signaal vanuit het katholiek onderwijs Stranden … of landen? Mogelijkheden binnen de huidige structuur