Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKUTAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKUTAN

SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKUTAN

607 Views Download Presentation
Download Presentation

SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKUTAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. MEHMET OKUTAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 2. EĞİTİM •Eğitim sözcüğünün farklı tanımlarının ortak yanı, onundavranış değiştirme, davranış oluşturmaamaçlı etkinlikler bütünü olmasıdır. ÖĞRETİM •Öğretim, öğrenme, davranışın sağlanması amacıyla yapılan ön çabalardır. •İnsanların öğrenim düzeylerinin göstergesi diplomaları, •Eğitim düzeyleri ise davranışlarıdır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 3. Toplumsal yaşamımıza bu açıdan baktığımızda, öğrenim düzeyi yüksek olan çok sayıda insanın azımsanmayacak sayıdakidavranışının, bilmesi gereken yasal-düşünsel kurallara,çoğu kez bilinçsiz olarak uymadığını görürüz. •Bu davranışlar süreklilik kazanması durumunda o kişiler için, öğretilmiş ama eğitilmemiş denebilir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 4. İstenilen Hedeflere Ulaşabilmemiz için •Bilgiyi taşıyan ama kullanamayan değil, nasıl öğreneceğini bilen, gerçek bilgilere ulaşabilen, bildiği gibi davranan, düşünerek yeni bilgiler üreten, sorun çözen insanlara gereksinim vardır. •Nasıl bir öğrenme sağlayalım ki çabuk unutulmasın, uygun koşullarda davranışa dönüşebilsin sorunun yanıtı verilmelidir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 5. Öğretmenler, •Bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici birer EĞİTİM LİDERİ olmalıdır. •Okullarımızın birer örnek ve sınırlanmış, yapıları buna uygun olarak değiştirilmeli, yalnızca yaptığını doğru yapan değil, doğru olanı yapan İnsanlar yetiştirilmelidir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 6. Okul ve Çevre •Eğitim yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul, eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir. •Okulun varlığı, bu özel çevrenin oluşturulup denetlenmesi amacından kaynaklanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 7. Okul-Çevrenin üç Temel İşlevi 1-Öğrencileri dış çevrenin güçlüklerinden korumak, onlara yaşamı kolaylaştırmak. Bunun için okul, yönetici-öğretmen ve diğer görevlilerin sürekli denetimindedir. 2- Dış çevrede kolay rastlanabilecek olan istenmeyen davranışları içeri sokmayarak, öğrenci davranışlarını temizlemektir. • Not:Yasal metinlerde eğitim kurumlarının çevresinde bazı iş yerlerinin olamayacağı hükmü vardır. (200 m) Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 8. 3-Dengeleme; yani okulun dışındaki çevrede, insanların kişisel özellikleriyle açıklanamayacak düzeylerde yaşama farklılıkları görülür. •Bu çarpıcı farklar, toplumun güç dengesini değiştirerek huzurunu bozar, gelişmesini engeller. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 9. İşte okul, bu aşırı farklılıkların kendi sınırları içinde sergilenmesine, yaşamasına izin vermeyen, toplumsal yaşamda olmayan dengeyi kendi sınırları içinde kurması gereken bir kurumdur. Bütün öğrenciler, şu yada bu renk ve biçimde yada formda giyerler; aynı öğretmenlerden yararlanırlar; aynı sırada otururlar. Dış çevrede çok farklı koşullarda yaşayan öğrenciler, okula geldiklerinde, benzer koşullarda yan yana olur, bir birlerinin yaşama koşullarından etkilenirler, bir birlerini daha iyi tanır, anlarlar. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 10. Eğitimin Kalitesi ve Sınıf Yönetimi Okulun sahip olduğu -olabileceği kaynakların eğitsel amaçları için kullanımı, eğitim yönetiminin kalitesine bağlıdır. Bu kalite, eğitim yönetimi hiyerarşisinin her basamağında yer almalıdır. Bu basamaklardan biri de; SINIF YÖNETİMİDİR Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 11. SINIF YÖNETİMİ • Sınıf Yönetimi, eğitim yönetimi hiyerarşisininilk ve temel basamağıdır. • Sınıf, öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. • Eğitim Yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 12. Etkili Bir Öğretimin Değişkenleri • Sınıfın iklimi. • Sınıftaki etkileşim düzeni. • Sınıftaki iyi ve olumlu ilişkiler. • Öğrencilerin katılımı. • Örgütlenme;görev paylaşımı. • Davranış düzeni Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 13. SınıfYönetimi; sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Öğretmen,bir orkestra şefidir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 14. Sınıf Yönetiminin Boyutları: • Sınıf Ortamının Fiziksel Düzenlemesi: Sınıfın genişliği, düzenlenmesi, renkler,ısı ve ışık, oturma düzeni, öğrencilerin gruplandırılması, temizlik, estetik, eğitsel araçlar Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 15. Plan-Program Etkinlikleri: Programlara uygun Yıllık,ünite planları yapıldıktan sonra öğrenciyi asıl etkileyen Günlük Planların yapılması ve uygulanması Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 16. Zaman Düzenine yönelik etkinlikler: Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın çoğunluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır. Zamanın ders dışı ve bozucu etkinliklerle harcanmaması, sıkıcılığın önlenmesi, öğrenci zamanının çoğunluğunu okulda-sınıf-ta geçirmesi; devamsızlığın önlenmesi. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 17. İlişki Düzenlemeleri:  Sınıf kurallarının belirlenip, öğrencilere benimsetilmesi, sınıf yaşamının kolaylaştırılması, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki düzenlemeleri vs Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 18. Davranış Düzenlemeleri: Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi. Sınıf ikliminin olumlulaştırılması Sorunların ortaya çıkmadan tahmin edilmesi yoluyla istenmeyen davranışların önlenmesi. Sınıf kurallarına uyulmasına sağlanılması. Yapılmış olan istenmeyen davranışların değiştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 19. Sınıf Yönetiminin Modelleri Eğitim alanındaki gelişmeler toplumsal gelişmelere de bağlı olarak sınıf yönetimi modellerini;baskıcıdan demokratiğe, şekil yöneliminden amaç yönelimliye, öğretmen ağırlıklıdan •öğrenci ağırlıklıya yönlendirmiştir.  Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 20. Bu yönelimlerin seçimi, yine de yönetim durumuna, ortama, olaylara, sınıf sisteminin çevresine göre kaymalar gösterebilir. Örnek: Yönetim algısı şekil ağırlıklı olan bir okulda öğretmen amaç yönelimli modeli kullanmak için bu şekil özelliklerinde değişiklik yapmaya kalktığında, okul yönetiminin tepkisiyle karşılaşabilir. Bu tepki aşılamazsa, öğretmenin benimsediği modelde, tepkiye yanıt verici değişimler gerekebilir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 21. Sınıf Yönetiminin Modellerini Şöyle sıralayabiliriz: • Tepkisel Model: İstenmeyen bir düzenleniş sonucuna yada bir davranışa tepki olan sınıf yönetimi modelidir. • Amacı; istenmeyen durum yada davranışın değiştirilmesidir. • İşleyişi, istenmeyen sonuç-tepki şeklindedir.Düzen sağlayıcı ödül-ceza türü etkinlikleri içerir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 22. Önlemsel Model : Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yönelimlidir. Amacı:Sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleyiş ve işleyiş oluşturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır. Sınıfta yanlış davranışa olanak vermeyen bir sosyal sistem oluşturmaya çalışır. Etkinlikler bireyden çok gruba yöneliktir.  Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 23. Gelişim Modeli: Sınıf yönetiminde öğrencilerin, fiziksel,duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların geliştirilmesini esas alır; uygulamaya geçilmeden önce öğrencilerin ona bu açıdan ha- zırlanmasını öngörür. 4 Basamaktan oluşur: Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 24. 1. Onuncu yaşa kadar sürer. Öğretmene çok iş düşer. Nasıl öğrenci olunacağının öğrenildiği zamandır. 2. On-Oniki yaş arası dönemdir. Sınıf yönetimine verilen ağırlık azalır. Öğrenciler olgunlaşma döneminde sınıf yönetimine uymaya, öğretmeni hoşnut etmeye isteklidir.   3. Oniki-Onbeş yaşları arasıdır. Arkadaş beğeni ön plana çıkabilir. Öğretmeni sıkıntıya sokmayı seçebilirler. Sınıf yönetiminin kurallarını ararlar Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 25. 4. Lise yıllarıdır.Öğrenciler kim olduklarını, nasıl davranmaları gerektiğini anlamaya başlarlar.Akıllanırlar. Yönetim sorunları azalır. Arkadaşlarının etkisi gittikçe artar. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 26. Bütünsel Sınıf Modeli:Bu modelde önlem-sel sınıf yönetimine öncelik verme, gruba olduğu kadar bireye de yönelme, istenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır. Etkinlikler sürecinde seçilecek davranış örgüleri,öğrencinin gelişim basamakları ile uyumlu olanlardan seçilir. Modelin çevre boyutunda, okul, aile, boş zaman etkinliklerinin yer aldığı arkadaş çevresi vardır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 27. Sınıf Yönetiminde Etkililik • Sınıf Yönetimi kararları, öğrencileri kontrolden çok eğitimin kalite ve sürekliliğini sağlamaya yönelik olmalıdır. • İyi bir sınıf yönetimi, iyi bir öğretime bağlıdır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 28. Bu anlamda sınıf yönetimi araç, kaliteli bir eğitim amaçtır. •Öğrenci başarısının değişkenlerinden biri, belki başlıcası sınıf yönetimidir. Araştırmacılar, öğrenci özelliklerindeki farklar kadar, sınıfın yapı ve yönetimindeki farkların da başarıyı belirleyici olduğunu göstermiştir. Bir sınıfta başarılı lan bir öğretmen benzer öğrencilerin bulunduğu başka bir sınıfta başarısız olmuştur.  Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 29. Sınıf Yönetimi, çok yönlü ve uzun çabalar isteyen, güç bir iştir. Her gün saatlerce kalabalık bir öğrenci grubuyla beraber olmak, yapılacak her davranışı ayrıntısıyla planlamak, gerçekleşmesini sağlamak, sınıftaki her şeyden her an haberli olmak kolay bir iş değildir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 30. Öğrenciler uzun süre oturarak, derse ilgilerini veremezler. Öğretmenin erken-geç, kolay-güç öğrenen, normal özürlü öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenmesi gerekir. Sınıfta çok yönlü karmaşık bir ilişki ağı vardır. Sınıf ve öğrencilerin özellikleri değiştikçe yönetsel uygulamalarda farklılaşmalıdır. (Ör: Düşük yetenekli öğrencilerin çoğunlukta olduğu sınıflarda, daha çok zamana ihtiyaç vardır.) Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 31. Sınıf Yönetiminin değişkenleri, öğrenci, öğretmen, okul ve eğitim yönetimi, çevre olarak sıralanabilir. Etkili bir sınıf yönetiminin kritik öğesi ÖĞRETMEN’ dir. Çünkü o diğer öğelerin bütünleştiricisi ve bir dereceye kadar da belirleyicisidir. Öğretmenin yeterlilikleri artırılıp, bunların kullanımının temel değişkeni olan mesleğe karşı tutumu olumlulaştırılmadıkça, iyi bir sınıf yönetimi beklenemez. Etkili bir sınıf yöneticisi olarak öğretmenin, sınıfı eğitim için hazırlaması, sınıf kural ve süreçlerini belirleyip, öğretmesi, öğretimini düzenleyip sürdürmesi, öğrencilerin uygun davranmasını sağlaması beklenir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 32. Dersliğin Düzenlenmesinin Amacı • Özellikle birinci sınıfa yeni gelen öğrenciler için Sınıf yeni ve genelde korku duyulan bir kavramdır. Öğrencinin bu korkusunun temelinde yeni bir ortama girmesinin getirdiği yabancılık, ailesinden aldığı duyumlar ve üst sınıflara giden büyüklerinden aldığı sınıfla ilgili olumsuz duyumlar neden olabilmektedir. Bu nedenle: Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 33. Öğrencilerde görülebilecek bu olumsuz ve yanlış izlenimin ortadan kaldırılması için, Yaşı, seviyesi ve eğitim düzeyine uygun olarak gerekli bilgi, beceri ve davranışların kazandırılabilmesi için sınıf düzenlemesinin amacına uygun yapılması eğitim-öğretim çalışmaları için zorunluluktur Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 34. Dersliğin Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar: • FİZİKSEL YÖNDEN: 1.  Aydınlatma : Dersliğin aydınlatması dersliğin tüm bölümlerinde ders ve ders dışı etkinliklerin rahatlıkla yapılabileceği türde olmalı, derslikte bulunanların aydınlatmanın azlığından veya çokluğundan rahatsız olmalarına fırsat verilmemelidir. Işığın göze direk gelmesi engellenmelidir. İmkan varsa derslikte ayarlanabilir elektrik düğmeleri kullanılmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 35. 2.Havalandırma:Dersliğin havalandırmasına gereken önem verilmelidir. Oksijen azlığı öğrencileri dikkatsiz ve uykulu yapar. Etkinlikler esnasında bozulan dersliğin havalandırması teneffüslerde yapılmalı, ders içinde derslik havalandırmasından, özellikle karşılıklı pencerelerin açılarak yapılan derslik havalandırmasından kaçınmalıdır. Çünkü karşılıklı açılan pencereden oluşacak cereyan öğrencileri rahatsız eder. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 36. 3- Isınma : Dersliğin ısısı mevsim ve zamana uygun olarak yapılmalıdır. Çünkü duruma uygun olmayan ısı fiziksel rahatsızlıklara, ilginin azalmasına, zihnin gevşemesine, özellikle düşük ısı çabaları ısınmaya yöneltmekte, zihnin etkinliklere odaklaşmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle dersliğin ısısı ortalama yirmi derece civarında olmalıdır.    Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 37. 4- Temizlik: Dersliğin ve derslik içinde bulunan araç,gereçlerin temizliğine önem verilmelidir. Dersliğin temizliği öğrencilerin fiziksel ve ruhsal rahatlıkları açısından gereklidir. Temiz bir ortamda bulunan öğrenciler hem etkinliklere rahat ve istekli olarak katılır, hem de kazanmaları gereken temel davranışları kazanmalarına fırsat verilmiş olur, öğrenci sınıfı temiz bulmalı ve temiz terketmelidir. Aynı şekilde kullanılacak araç-gereçlerin temizliğine de gereken önem verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, temiz bir araçla çalışan öğrenci ile temiz bir araçla çalışan öğrenci davranışı arasında çok fark vardır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 38. 5- Renk: Renkler  öğrencilerin fiziksel ve psikolojik davranışlarını etkiler. Bu nedenle dersliğin ve derslik içinde bulunan araçların renk seçimlerinde öğrencilerin sınıf düzeyleri dikkate alınmalı, araç-gereçlerde etkinliğe uygun renk seçimi yapılmalıdır. Okulun derslik, salon ve diğer bölümlerinin boyanmasında pekala öğrencilerin görüşleri alınabilir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 39. 6- Gürültü : Öğrencileri rahatsız edici, işitmeyi engelleyici, dikkati dağıtıcı, fiziksel ve ruhsal sağlığı bozucu bir etkendir. Bu nedenle okulun dışından gelebilecek gürültüyü azaltmanın en önemli yolu okul binasının yapımında çözümlenmelidir (ses yalıtımı vb.). Derslik içinde oluşan gürültü derslik içi etkileşimi olumsuz yönde etkiler. İletişim güçlüğü çeken ve gürültüyü öğretmene söyleyemeyen öğrenciler  çoğu kez söyleneni anlayamazlar, ayrıca  gürültülü bir ortamda öğretmenin söylediklerini yinelemesi zamanın iyi kullanılmasını engeller. Öğretmenin gürültü olduğunda sesini yükseltmemelidir. Bunun yerine bir süre sessiz kalması, varlığını hissettirecek bir davranış göstermesi yararlı olabilir.  Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 40. Oturma Düzenleri: Öğrencilerin oturma düzenleri yapılan eğitim-öğretim çalışmalarını; sınıf yönetimini olumlu yada olumsuz yönde etkiler. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 41. Öğrenci arkadaş ilişkileri, çalışkan- tembel durumları, seviye grupları oluşturma, farkında olunmadan sevilen sevilmeyen öğrenci durumları, ders araçlarının, sıraların, öğretmen masalarının vb. durumlar sınıf yönetimi ve eğitim-öğretimi olumlu-olumsuz yönde etkileyen etkenlerdir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 42. Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi: • Sınıf ustaca düzenlenmiş bir çevre olmalı. Çünkü davranış değiştirmenin çok etkili yolu, çevreyi değiştirmektir. • Sınıf ortamı, işlevsel bir sanat ve güzellik alanı, öğrenme için güdü merkezi olmalı, öğrenci özelliklerine göre kolaylık sağlamalı. • Uyarıcı ve çeşitlenmiş ortamda öğrenme daha iyi gerçekleşir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 43. Sınıfın Ana Bölümleri: • Sınıf,öğrencilerin sessiz oturup ders dinlediği bir müze değil, arkadaşlarıyla birlikte araştırmalar yaptığı bir laboratuar olmalıdır. • Öğrencilerin oturma düzenleri değiştirilmeli • Öğrenme stratejilerine uygun oturma grupları oluşturulmalıdır. • Not: Oturma durumlarını gösteren şemalar üzerinde durulacak. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 44. 1. Program Yönünden • İnsana, göstermesi gereken davranışları kazandırma, göstermemesi gerekenleri değiştirme olarak tanımlanabilecek olan eğitim sürecinde, gerekenin ne olduğu yasa ile belirlenmiştir. (METK) • Okulların kuruluş gerekçesi, bu yasada belirtilen özelliklere sahip bireyler yetiştirmektir. • Bu özellikler grubunun adı “Türk Milli Eğitiminin Amaçları”dır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 45. Eğitim bakanlığı, okullar, yöneticiler, öğretmenler, dersler, programlar, bunlar için ayrılan kaynakların hepsi, bu “amaç”ları gerçekleştirmenin “araçları”dır. Her dersin, o okul için, o sınıf için özel amaçları programlarda belirlenmiştir. Programda yer alan bazı ünite ve konular için bakanlıkça, hedefler ve davranışlar da yazılmış, örnek hedefler alınarak bunlar için örnek eylem planları yapılmıştır. Eğitim Bakanlığı bunların uygulama esaslarını, öğretmenin esneklik sınırlarını belirlemiştir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 46. Bu esnekliğin kullanılmasında dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz: a) Her öğrencinin gücü yettiği oranda yetiştirilmesi, b) Gereksiz bilgi vermek yerine, eğitsel amaçlara uygun davranış kazandırılması, c) Bütün sınıflarda başlangıç noktası yakın çevre olması, d) Ünitelere, konulara ve bunların programdaki sırasına aynen uyulma zorluğunun olmaması, Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 47. 2. Eğitim Planları Yönünden: • Uygun öğrenme düzenlemeleri yapılırsa herkes öğrenebilir, bu düzenekleri hazırlama işinin bir dilimi de planlamadır. • Planın, geleceğe geniş açıdan ama ayrıntıya inmeden gören biçimi, eğitimde yıllık plandır.•Gelecekteki yaklaşık kırk dakikalık dilimi, her dakikası ile belirleyen, ders planıdır. • Bu ikisi arasında ünite planı vardır. • Eğitimde bireysellik, bireysel planlamayı gerekli kılar. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 48. Sınıfta seviye grupları oluşmuşsa bunlar için ayrı planlar yapılmalıdır. Ders planı bir mikro yönetim örneği olmalı, nelerin yapılacağı yanında, bunların nelerle yapılacağı da ayrıntısı ile belirlenmelidir. İyi bir ders planının olmayışı, sınıf içi etkinlikleri sıkıcı hale getirir. Bu da öğrencileri dersten hatta okuldan soğutup, uzaklaştırır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 49. Plan yapmadan Şu üç notaya dikkat edilmelidir: a. Sıra : İçeriğin mantıksal ve tutarlı bir düzen ile verilmesini anlatır. b.Süreklilik: Öğrenmenin bütünlüğünden kaynaklanır. Her eğitsel etkinlik, geçmişte yapılanlardan yararlan  malı, onlarla tutarlı olmalı, gelecekle yapılacakları gözeterek, onlara hazırlık sağlamalıdır. Plan, önceki ve sonraki öğrenmeler gözetilip, onlarla bütünleşme sağlanacak şekilde yapılmalıdır. c.Bütünlük: Bir derste kazanılanların, başka derslerdeki etkinliklerde kullanılmasıdır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları

 50. Bir ders planının, hazırlık, uygulama, denetleme, pekiştirme dilimlerinden oluştuğu söylenebilir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN Ders Notları