Download
stavba slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavba slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavba slova

Stavba slova

662 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stavba slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stavba slova

 2. Části slova • několik částí, které se dál nečlení • Kořen • Předpona • Přípona • Koncovka • Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem = slova příbuzná

 3. Slova příbuzná • slova se stejnou společnou částí a významově blízká. • odvozeny předponou příponou • příbuzná slova od kořene LES: lesík, zalesnit, polesí, bezlesí, prales, lesopark, lesostep, lesák, lesovna, lesnictví...

 4. Kořen • Část slova, která je společná všem příbuzným slovům • př. BAB - babička, bába, babice, babizna, ježibaba, bábinka MIL - miláček, milenec, milovat, zamilovaný

 5. Úkol: Vymysli příbuzná slova od kořene HRAD

 6. Přípona • Část slova, která stojí za kořenem a která obměňuje význam slova (slovní druh) • př. rybář-sk-ý hor-sk-ý strom-ek les-nat-ý

 7. zahrádka maličký letohradský podvodní horský výprava rozsypaný vycvičit narazit lehce zahrád-ka mal-ičký letohrad-ský podvod-ní hor-ský výprav-a rozsyp-aný vycvič-it naraz-it leh-ce 2.úkol: urči příponovou část u slov:

 8. 1. lékař 0 2. lékař- e 3. lékař-i, lékař- ovi 4. lékař-e 5. lékař-i 6. lékař-i 7. lékař-em 1. os. nes – u 2.os. nes -eš 3. os. nes – e 1. os. nes-eme 2.os. nes-ete 3.os. nes-ou Koncovka • část slova, která mění tvar slova • při skloňování - určuje číslo a pád u jmen • číslo a osobu u sloves

 9. Jak poznám koncovku? • slovo začnu skloňovat nebo časovat • Doplňte i/y a vyznačte koncovku: na pol__ch, ostré střep__, pod větvem__, volal Jirkov__, cesta k cíl__, barevné drahokam__, do údol__, s veverkam__, dej to Petrov__, pod kol__.

 10. Klára maminka kotě pračka pracuje vaří pes Klár-a mamink-a kot-ě pračk-a pracuj-e vař-í pes 0 3.úkol: Urči koncovku u slov:

 11. Předpona • Před kořenem na začátku slova • Obměňuje jeho význam • př. pra-člověk pra-les pře-krásný pře-hrada od-nést od-pracovat vy-nášet vy-krást pra-hory pře-veliký od-hodit vy-hodit

 12. odnášet přenést obnošený vystavit podnos přednes nejlepší nalít bezcenný od-nášet pře-nést ob-nošený vy-stavit pod-nos před-nes nej-lepší na-lít bez-cenný 4.úkol: Urči předponu:

 13. Příklad vy/syp/at předponakořen přípona předponová částpříponová část

 14. Rozdíl předložka a předpona! • předložka - je samostatné slovo - píše se zvlášť - př. nad lesy, pod patou, za hlavou 2. předpona - je součástí slova - píše se dohromady - př. nadlesní, podpatek, záhlavek

 15. Kde je předložka a kde předpona? od (nesl) nad (skočil) bez (zubu) bez (zubý) bez (starostný)

 16. Předložka se nemá ráda se slovesem!!!! • u sloves je to vždy předpona, nikdy předložka bez (zubu) → bez zubu bez (zubý) → bezzubý • Pamatuj! – bezstarostný, bezzubý, rozsvítit, rozzářit, rozzlobit, bezúčelný, bezútěšný } zdvojené souhlásky

 17. odplavit podvrh narazit noční noviny synáček vodstvo nejměkčí přihrávat nákupní od-plav-i-t pod-vrh na-raz-i-t noč-n-í nov-in-y syn-áček vod-stv-o nej-měk-č-í při-hrá-va-t ná-kup-n-í cvičení do sešitu:Přepiš slova a urči části slova

 18. předpona + kořen     vý + let kořen +přípona                  les      + ník kořen + přípona                 holub + ník předpona + kořen + přípona vy+ mysl    + et předpona + kořen + koncovka  po + břež   + í   výlet lesník holubník vymyslet pobřeží Pojmenuj části slov:

 19. ředitelkou řidič spisovatelský poškolákovi řed - i - tel - k - ou řid - i - č - 0 s - pis - ova - tel - sk – ý po- škol-ák - ovi Rozeber stavbu slov: