1 / 21

Nhieät lieät chaøo möøng Quí Thaày, Coâ ñeán tham döï thao giaûng

Nhieät lieät chaøo möøng Quí Thaày, Coâ ñeán tham döï thao giaûng. A B C. A B C. Z X Y. Z X Y. A B C. A B C. A B C. Z X Y. Z X Y. Z X Y. Caâu 1 : Haõy choïn hình thöùc naøo döôùi ñaây laø caùch ñaáu sao:. A. B. D. C.

raanan
Télécharger la présentation

Nhieät lieät chaøo möøng Quí Thaày, Coâ ñeán tham döï thao giaûng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nhieät lieät chaøo möøng Quí Thaày, Coâ ñeán tham döï thao giaûng

 2. A B C A B C Z X Y Z X Y A B C A B C A B C Z X Y Z X Y Z X Y Caâu 1: Haõy choïn hình thöùc naøo döôùi ñaây laø caùch ñaáu sao: A B D C

 3. Caâu 2:Nguyeân taéc ñaáu daây hình tam giaùc () Ñoäng cô ñieän xoay chieàu KÑB 3P: A./ Ñ.P1. + Ñ.P2 + Ñ.P 3. B./ C.P1 + C.P2 + C.P3. C./ Ñ.P1 + Ñ.P2 + Ñ.P3 hoaëc C.P1 + C.P2 + C.P3. D./ C.P1 + Ñ.P2; C.P2 + Ñ.P3 ; C.P3 + Ñ.P1. Caâu 3: Doøng ñieän daây ( Id ) khi ñaáu sao nhoû hôn bao nhieâu laàn khi ñaáu tam giaùc: A. 01. B. 02. C. 03. D. 04.  

 4. Cuï theå: Ñaáu hình sao: Idy = a Ñaáu hình tam giaùc: Id = b • So saùnh a vaø b, ta thaáy : Ñaáu sao doøng ñieän giaûm ñi 3 laàn so vôùi ñaáu tam giaùc. • Phöông phaùp naøy chæ aùp duïng ñöôïc khi ñoäng cô laøm vieäc bình thöôøng ôû cheá ñoä tam giaùc. / Y: 220 V/ 380V. Nguoàn Ud = 220V.

 5. Maïch ñieän töï ñoäng ñoåi noái • Sao – Tam giaùc môû maùy • ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha • Caùc thieát bò caàn duøng: • 1. Nguoàn ñieän – aùptoâmaùt ba pha. • 2. Nuùt Môû – Döøng maùy. • 3. Coâng taéc tô. • 4. Rô – le nhieät. • 5. Rô – le thôøi gian. • II. Sô ñoà maïch ñieän: • 1. Maïch ñieän ñoäng löïc. • 2. Maïch ñieän ñieàu khieån. • III. Vaän haønh:

 6. I.1. Nguoàn ñieän- CB 3 pha: 2. Nuùt môû – döøng maùy: 3~ CB Nuùt môû maùy (M) Nuùt döøng maùy (D)

 7. I.3. Coâng taéc tô : a.( K: 4 tieáp ñieåm thöôøng môû ). b. ( KY: 3 tieáp ñieåm thöôøng môû vaø 1 thöôøng ñoùng ). c. ( K: 3 tieáp ñieåm thöôøng môû vaø 1 thöôøng ñoùng ).

 8. T.Ñ Thöôøng môû vaø thöôøng ñoùng Coâng taéc tô KY vaø K: Nguoàn A1,A2 L1,T1; L2,T2; L3T3; 21NC, 22 NC. Coâng taéc tô K: Nguoàn A1,A2 L1,T1; L2,T2; L3T3; 53NO, 54 NO.

 9. Tieáp ñieåm chính ( thuôøng môû: L1T1, L2T2, L3T3, L3T4) NguoànA1.A2 Tieáp ñieåm phuï thuaän (NO)vaø nhgòch (NC)

 10. I.4. Rô – le nhieät: RN1 RN2 RN1 RN2 Maïch ñieàu khieån Maïch ñoäng löïc  Coâng duïng baûo veä quaù taûi.  Chæ ñònh: 1,2 – 1,3 ( Iñm ).

 11. 8 8 3 5 6 2 4 1 5 8 6 7 I.5. Rô – le thôøi gian ( T ): 2–7: Nguoàn caáp rô le. 8–5: T.Ñ thöôøng ñoùng môû chaäm. 8–6: T.Ñ thöôøng môû ñoùng chaäm. Chæ ñònh: 3 – 5 s.

 12. 3 ~ CB K RN1 RN2 A B C K X Y Z K Y II.1.Maïch ñoäng löïc  Caùc thieát bò coù ñieän khi Ñoäng cô hoaït ñoäng: • K. • RN1 vaø RN2. • KY hoaëc K

 13. II.2.Maïch ñieàu khieån 5s T M D K 1 4 3 5 T RN1 KY 8 K 5 K 2 T 21 22 K KY 6 8 21 22 RN2

 14. 3 ~ Ud = 220V CB K RN1 RN2 A B C X Y Z K Y M T D 4 1 3 5 K 2 T RN1 8 K 5 KY K T 21 22 K Y K 6 8 8 21 22 RN2 K Maïch nguyeân lí

 15. III. Vaän haønh:  Chæ ñònh soá giaây ( 3 - 5 s ) cho rô le thôøi gian vaø ( 1,2 – 1,3 ) x I ñmcho rô le nhieät.  Ñoùng CB.  Nhaán nuùt M.  Ñoäng cô môû maùy (Y), sau thôøi gian chæ ñònh ñoäng cô hoaït ñoäng ().  Nhaán nuùt D döøng Ñoäng cô. Vaäy: Giaûm doøng ñieän khôûi ñoäng (Ikñ ) luùc Ñoäng cô môû maùy.

 16. Caâu 1:Maïch ñieän ñang hoaït ñoäng oån ñònh, nhöõng coâng taéc tô naøo sau cuøng laøm vieäc: A./ K, T hoaëc KY. B./ K, T hoaëc K. C./ T, KY vaø K. D./ T, K vaø K . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

 17. Caâu 2: Khi buoâng nuùt nhaán M, maïch ñieän vaãn thoâng maïch laø do tieáp ñieåm naøo sau taùc ñoäng: A. Thöôøng ñoùng KY. B. Thöôøng ñoùng K . C. Duy trì thöôøng môû K. D. Thöôøng ñoùng môû chaäm T. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

 18. Caâu 3: Khi caùc tieáp ñieåm chính vaø duy trì K, caùc tieáp ñieåm chính K, , RN1 vaø RN2 ñöôïc taùc ñoäng thì ñoäng cô laøm vieäc ôû cheá ñoä tam giaùc. A. Caùc tieáp ñieåm chính KY. B. Tieáp ñieåm thöôøng môû ñoùng chaäm T. C. Tieáp ñieåm Thöôøng ñoùng KY. D. Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng môû chaäm T. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

 19. Caâu 4: Muïc ñích maïch ñieän ñoåi noái sao – tam giaùc ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät naøo sau: A.Ñoäng cô laøm vieäc oån ñònh. B.Tieát kieäm naêng löôïng ñieän. C.Taêng coâng suaát ñoäng cô. D.Giaûm doøng ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

 20. ÑAÙP AÙN Caâu 1: D/ T, K vaø K. Caâu 2: C/ Duy trì thöôøng môû K. Caâu 3: B/ Tieáp ñieåm thöôøng môû ñoùng chaäm T. Caâu 4: D/ Giaûm doøng ñieän khi ñoäng cô khôûi ñoäng.

 21. Chaân thaønh caûm ôn quí thaày, coâ ñeán tham döï

More Related