1 / 13

Domain Name System

Domain Name System. v.as.mr. Samir Lemeš slemes@mf.unze.ba Univerzitet u Zenici - 2007. Domain Name System. Pojam domene, namjena Top level domene Nacionalne domene Postupak registracije domene Princip rada DNS. Pojam domene.

raleigh
Télécharger la présentation

Domain Name System

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Domain Name System v.as.mr. Samir Lemeš slemes@mf.unze.baUniverzitet u Zenici - 2007

 2. Domain Name System • Pojam domene, namjena • Top level domene • Nacionalne domene • Postupak registracije domene • Princip rada DNS

 3. Pojam domene • IP adrese nisu pogodne za poslovno komuniciranje – pogodnije je koristiti verbalna imena • Unutar prve WAN mreže (Arpanet) nije bilo mnogo računara, tako da su se pretvaranja imena u IP adrese vršila pomoću jedne datoteke (HOSTS.TXT) • Sa rastom Interneta, ta se datoteka više nije mogla ažurirati, pa je 1984. uveden DNS

 4. DNS • DNS – Domain Name System je sistem distribuiranih servera koji služe za pretvaranje imena računara u IP adrese i obrnuto. • Imena računara se grupišu po domenama • Top-level domain je lista domena najvišeg nivoa • www.microsoft.com

 5. DNS • ftp.unze.ba • ftp – ime računara • unze – ime mreže (Univerzitet u Zenici) • ba – oznaka države • Prilikom podešavanja klijenta, mora se navesti IP adresa DNS servera. Tu adresu obezbjeđuje ISP:195.222.32.10 i 195.222.32.20

 6. Koji routeri će me prebaciti do 11.2.4.15? Koji je IP za www.bmw.de? Ne znam, pitaću dalje 11.2.4.15 Koji je IP za www.bmw.de? DNS Server IP: 11.2.4.15 domain: www.bmw.de Internet Klijent Traži adresu www.bmw.de DNS Server ISP IP: 195.222.32.10 DNS Server za domenu .de

 7. Top-level domene • .com – komercijalne domene • .edu – obrazovne ustanove • .gov – vladine institucije (SAD) • .mil – vojne institucije • .org – NVO • .net – Internet provideri • .xx – dvoslovne nacionalne domene

 8. Top-level domene • .biz • .info • .int

 9. .bh .ba .de .at .uk .hr .si .tv .sr Bahrein Bosna i Hercegovina Njemačka (Deutschland) Austrija Velika Britanija (United Kingdom) Hrvatska Slovenija Tuvalu Surinam Nacionalne domene

 10. Postupak registracije domene • Može se registrovati više domena za jedan te isti server (IP adresu)www.lova.comwww.pare.netwww.pare.bawww.novac.com.ba • Međunarodna organizacija za registraciju domene: RIPE

 11. Postupak registracije domene • Ovlaštena institucija za registraciju .BA domene je UTIC (Univerzitetski TeleInformatički Centar) Sarajevo • Registracija je online, na adresama www.utic.ba ili www.nic.ba • Registracija se plaća jednokratno + godišnje održavanje • Neki ISP nude zakup poddomena .com.ba i .co.ba

 12. Pitanja za provjeru znanja • Šta predstavlja .ba u domeni www.unze.ba? • Iz koje zemlje je firma sa domenom www.ledo.hr? • Može li jedna firma zakupiti više različitih domena? • Koja institucija u BiH vrši registraciju domena sa sufiksom .ba? • Za šta se koristi domena .edu?

 13. Pitanja za provjeru znanja • Za šta se koristi domena .gov? • Je li registracije domene besplatna? • Mora li firma registrovati nacionalnu domenu ili može registrovati .com? • Šta je "www" u domeni www.ohr.int? • Da li svaki DNS server ima tablicu svih parova IP adresa i domena na svijetu?

More Related