1 / 15

Laksevåg videregående skole

Laksevåg videregående skole. Ca 900 elever og lærlinger fordelt på ca 50 klasser 3 HTArbeidstreningskl. 4-6 2 HTHverdagslivstreningkl.4-6 2 HT Grunnkompetansekl. 8-10 elever. 2 hverdagslivsgrupper med dagsenter som mål 3 arbeidstreningsgr. med arbeid i vekstbedrift som mål.

rania
Télécharger la présentation

Laksevåg videregående skole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Laksevåg videregående skole • Ca 900 elever og lærlinger fordelt på ca 50 klasser • 3 HTArbeidstreningskl. 4-6 • 2 HTHverdagslivstreningkl.4-6 • 2 HT Grunnkompetansekl. 8-10 elever

 2. 2 hverdagslivsgruppermed dagsenter som mål • 3 arbeidstreningsgr. med arbeid i vekstbedrift som mål Programområder: • TP- Produksjon og montering • BA- Vedlikehold av uteområdene • MK- Grafisk, film, foto og lyd • ST med Friluftsliv & idrett Historie i by og nærmiljø

 3. Opplæringen i klasser med 4-6 elever Mellom 30-35 skoletimer pr uke, mellom 08.10 og 15.30. 2 voksne pr gruppe. Individuell opplæringsplan utarbeides innen 15.oktober. Vurdering IOP i januar og juni.

 4. Fagoversikt • Programfag 10t/u: • TP - Produksjon og montering • BA - Vedlikehold av uteområdene • MK- Grafisk, film, foto og lyd • ST - Friluftsliv & idrett og • Historie i by og nærmiljø • Prosjekt til fordypning PFO 5-10t/u: • arbeidstrening i matfaget • arbeidstrening mekanisk verksted • arbeidstrening vaskeri • musikk med rockeverksted 1g/mnd • Fellesfag 10-15t/u: • kroppsøving • språk og samfunnsfag • realfag

 5. Tilsyn etter skoletid (TIV) Alle skoledager fram til 15.30. Ledes av miljøfagarbeiderne. Plass tildeles etter søknad. LVS søker bydelen om å få dekket utgiftene derfra.

 6. Laksevåg videregående skole • 2 HT klasser, 8+8 elever Grunnkompetanse i egen gruppe i inntil 3 år • Teknikk og industriell produksjon • Bygg- og anleggsteknikk

 7. Laksevåg videregående skole Ca 20 timer praksis = 3 dager i uken Språk: Norsk og engelsk Realfag: Yrkesrettet matematikk eller matematikk på Vg1nivå Kroppsøving Trafikkopplæring: Teori for moped

 8. HT gruppene er organisert som en enhet • Ukentlig fellesmøte for tilsatte i gruppene for å sikre felles holdninger og krav • Eleven kan sies opp og må da søke om å få opplæring i den andre gruppen • Sosial læring vektlegges på linje med faglig læring • Arbeidslivslignende praksis

 9. Teknikk og industriell produksjon Produksjon av sveiseklemmer og ulike deler til elektroartikler for en bedrift med kunder i store deler av verden.

 10. Teknikk og industriell produksjon Enkel verkstedspraksis med aktuell yrkesteori

 11. BA - Bygg og anlegg med tømring

 12. Byggeoppdrag med lærer som rollemodell • Lærer er bas for arbeidslaget • Spiser lunsj med elevene • Elevene jobber med selvstendige oppgaver de mestrer

 13. Grunnleggende ferdigheter • Klassen jobber mest med tømrerrelaterte arbeidsoppgaver • Tanken er realistiske arbeidsoppgaver mest mulig likt med arbeidslivet

 14. Norsk og engelsk på lese- og skrivestudio • Språk er og et verktøy!! • Her lærer du: • Å utrykke deg klart og tydelig, muntlig og skriftlig • Studieteknikk • Å øve opp leseferdigheten slik at leselysten stimuleres.

 15. Du kommer langt med et smil – du kommer lenger med grunnleggende kompetanse • Opplæring i klasse med 8 elever er ment for elever -med kompetanse på lavere nivå (grunnkompetanse) som mål -med IOP i de fleste fag fra ungdomsskolen -som vil bli lærekandidat/ hjelpearbeider

More Related