1 / 34

I. ORSZÁGOS MENTORTALÁLKOZÓ BUDAPEST, 2013. 10. 03.

I. ORSZÁGOS MENTORTALÁLKOZÓ BUDAPEST, 2013. 10. 03. BERZENCEI BEMUTATÓ. Szakmai fejlesztő team bemutatása. dolgozók képzési szakmentor: 3 fő lakók képzési szakmentor: 3 fő támogatási szükségletfelmérő szakmentor: 2 fő foglalkoztatási szakmentor: 1 fő szupervizor-coach szakmentor: 3 fő

regina
Télécharger la présentation

I. ORSZÁGOS MENTORTALÁLKOZÓ BUDAPEST, 2013. 10. 03.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. I. ORSZÁGOS MENTORTALÁLKOZÓBUDAPEST, 2013. 10. 03. BERZENCEI BEMUTATÓ

 2. Szakmai fejlesztő team bemutatása • dolgozók képzési szakmentor: 3 fő • lakók képzési szakmentor: 3 fő • támogatási szükségletfelmérő szakmentor: 2 fő • foglalkoztatási szakmentor: 1 fő • szupervizor-coach szakmentor: 3 fő • stratégiai szakmai kulcsmentor: 1 fő • Összesen 12 fő ( egy személy két feladatban megbízott) 120 fő kitagolásának szakmai segítése a feladatunk

 3. Szakmai fejlesztők közös alkalmai • Júliusban találkozó egymás megismerése, feladatok konkretizálása, helyszín bejárása, személyes kontakt kialakítása (előzmény: a fenntartó elvárásainak pontos megismerése, kulcsmentor csapat összehangolódása) • Szeptemberben az intézményi mentorterv megismerése, egyéni munkatervek átgondolása, felelősség rendszerének felállítása, személyes találkozó, logisztika átgondolása a munkacsoportok mozgása és a szűk időkeret függvényében, további kommunikáció tisztázása, kötelező dokumentáció részleteinek megbeszélése

 4. Közös munka értékelése Elvárt • Közös értékek mentén, koordináltan • Kölcsönösen jó kommunikáció • Hivatalos levelezőrendszer használata • MR pontos ismerete Valós • Nem ismertük egymást • Egyéni elképzelés és tempó szerint mozdultak/nem mozdultak a csoportok • Kommunikáció esetleges, informális módon zajlott • Koordináció erősen nehezített

 5. Konkrétumok a javításhoz • Kommunikáció • Munkacsoportok felelősségi rendszerének, feladatainak átgondolása • Egyéni munkatervek konkretizálása • Koordináció biztosítása • Helyszíni team-ülés 2x • RACI mátrix megismerése, használata • Sajnos ez nem eléggé sikerült • Oda-vissza fontos információk , irányított kommunikáció hiányos

 6. Eddigi mentorórák teljesítése szakmentor-csoportonként • Dolgozók képzési szakmentorai 16 óra/ fő/3 • Lakók képzési szakmentorai 11 óra/fő/3 • Támogatási szükségletfelmérő szakmentorai • 15/fő/2 • Foglalkoztatási szakmentor 48 óra • Szupervizor-coach szakmentor 18 óra/fő/3 • Stratégiai szakmai kulcsmentor 106 óra

 7. Dolgozók képzési szakmentorai • Egyéni mentori munkatervek készítése-véglegesítése • A pályázathoz kapcsolódó dolgozói képzési terv áttekintése, véleményezése • dolgozókkal fókuszcsoportos megbeszéléseket tervezünk, a már meglévő dokumentációk és az interjúk tapasztalatai alapján kompetencia térképet készítünk. A dolgozói készségek felmérések után kezdhetjük meg a képzési csomag összeállítását, illetve javaslatot teszünk arra, hogy milyen, speciális képzésekre van szüksége a leendő esetkísérőknek, esetfelelősöknek.

 8. Lakók képzési szakmentorai • ???????????

 9. Támogatási szükségletfelmérő szakmentorai • ????????

 10. Foglalkoztatási szakmentor • Esélyegyenlőségi program, és a MK beszámolója feltöltésre került az ILIAS-ba • Csurgói Járási Központ Munkaügyi kirendeltségén • Tervek: Főkefe foglalkoztatásának bővítése Berzencén • Kiváltás klub és az intézmény egyéb foglalkoztatást segítő tevékenységének megismerése • Kézmű foglakoztatásának megszervezésének segítése • Kézműves szakkör foglalkoztatásának segítése • Szociális foglalkoztatás megtartása 22 fővel • Megjegyzés: a lakók állapota a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezést nem teszi lehetővé

 11. Szupervizor-coach szakmentorok • Egy ülésen vagyunk túl két csoportban, ahol megismerkedtek a szupervízió módszerével, annak definíciójával, lehetséges hatásaival, majd megköttetett a szóbeli szerződés a csoporttagok és a szupervizor között. Kihangosodtak azok a számukra elsődleges alapértékek, amik mentén részt tudnak és kívánnak venni a csoportba. A két csoport eltérő dinamikájú volt, más- motivációval érkeztek be az ülésre.( A kiváltás folyamatát megtámogató, illetve abban kételkedő tagok egyaránt jelen voltak) A két csoportban ugyanazon témákat dolgoztuk fel, némileg eltérő módon • Megjegyzés: mind a két csoport nyitott, az őszinteségre szerződött, másrészt a változási folyamatot kísérő egyéni félelmekkel és kérdésekkel , dilemmákkal volt jelen az ülésen.

 12. Stratégiai szakmai kulcsmentor • Szakmai fejlesztő team munkájának tervezése, a beküldött egyéni mentortervek alapján, az intézményi mentorterv ezen részének összeállítása, koordinálása • Kommunikációs és tájékoztatás feladatainak ellátása, ösztönzése a csoportok között • Fenntartó pontos elvárásának megismerése és közvetítése a team felé • A RACI mátrix kidolgozása, de a folytatása a munkacsoportok azonos mozgása, munkája miatt okafogyottá vált • A MVT szükségletfelmérésének diagramokon való ábrázolása a kiindulási helyzet bemutatása okán, fejlesztés irányának meghatározásához • A mentorálásban részesülők szondázása a koordináció javítása érdekében • Megjegyzések,javaslatok gyűjtése a stáb tagjaitól, ebből értékelés készítése • Szervezet-átalakítási team felé az értékelés megküldése a közös bemutatóhoz véglegesítésre

 13. Májustól szeptemberig végzett munkánk értékelése • A kulcsmentorok havi rendszerességgel kezdtek el dolgozni, a szakmentori csoportok szeptembertől • Kezdeti nehézségek a kialakulatlan kommunikáció, és az MR szerinti működés olajozottságának hiányából adódtak • Az év hátralévő része feladatokkal és mentorórákkal zsúfolt lesz, a koordináció ezért nehezített • Konkrét tevékenységekre bontást, teljesítést kell fókuszba helyeznünk októbertől • Az intézmény vezetői ,dolgozói nyitottan, és készségesen állnak a mentorok rendelkezésére • A projekt szakmai vezetésétől határozottabb fellépést várunk a határidők betartatásában figyelembe véve a feszített tempót az év hátralévő részére

 14. Szervezet-átalakítási kulcsmentor és az általa koordinált szakterületi mentorok

 15. Intézményvezetőt támogató coach Eddig elvégzett munka összefoglalója: A vezető észjárásnak, kiváltási folyamattal kapcsolatos elgondolásainak megismerése. A vezető coachinggal kapcsolatos elképzeléseinek, igényeinek, elvárásainak megismerése és megbeszélése. Megállapodás a vezetővel a coaching folyamat céljáról, tartalmairól és ütemezéséről.

 16. Intézményvezetőt támogató coach Tervek, tervezett tevékenységek Egyéni-, ill. szükség esetén team coachingban a szervezet jelenlegi vezetőinek (4 fő) felkészítése, önelemzésének, fejlődésének segítése az új szervezeti struktúrában való vezetői működésükhöz szükséges paradigma- és attitűdváltáshoz: - A vezetői kompetenciák fejlesztésének egyéni területei és módjai; - Szakmai személyiség elemzés, tudatosítás, önreflexiós képesség fejlesztése; - Gondolkodás, tudásfrissítés a kiváltási folyamat révén kialakuló új szervezetben szükséges ill. lehetséges vezetési stílusról, struktúráról, szerepekről, módszerekről, feladatokról és az ehhez szükséges egyéni vezetői kompetenciák meghatározása, a változás szükségességének tudatosítása, önelemzési képesség fejlesztése; - A vezetők elképzeléseinek harmonizálása, együttműködésük erősítése. Szakmai segédanyag készítése a személyközpontú szervezet- és vezetés témakörben.

 17. Vélemény/megjegyzés: A coachingot támogató tényező: együttműködő, tudatos- és céltudatos vezető, konkrét elvárások, tiszta célok, közös terv, bizalom. Kockázati tényező: túlfeszített coaching folyamat, azaz a rövid időtartam alatt nagy óraszámban való, ezért sűrű találkozás nem biztos, hogy támogatja az elmélyülést, a gondolkodás és gondolkodtatás megérését. Vajon elérünk-e az attitűdformálásig?

 18. Rehabilitációs szakmérnök szakmentor • Lezajlott folyamat: • 1. Pályázati anyag megismerése: • június elején a megvalósíthatósági tanulmányt megkaptam • június közepén a pályázathoz csatolt műszaki tervdokumentációt megkaptam az összes helyszín vonatkozásában. (tervdokumentáció, építészeti műszaki leírás, akadálymentesítési műszaki leírás) • 2. Személyes kapcsolatfelvétel: • június 21-én a kulcsmentorokkal (stratégiai szakmai kulcsmentor és a szervezetátalakítási kulcsmentor), az intézmény igazgatójának képviselőjével, a fenntartó képviselőjével közösen egyeztettük a megvalósíthatóságiu tanulmányban szereplő célokat és a célok eléréséhez szükséges főbb tennivalókat, a prioritások meghatározása

 19. Rehabilitációs szakmérnök szakmentor 3. Tervdokumentáció helyenkénti módosítására vonatkozó javaslati csomag összeállítása A Stratégia irányelveinek jobban megfelelő épített környezet kialakítása érdekében az egyes tervezett helyszíneken kisebb-nagyobb tervmódosításokra volt szükség. Ennek a módosítási javaslati listának az összeállítását július közepére elkészítettem és előzetes tájékozttaásként megküldtem a kulcsmentoroknak, az intézmény igazgatójának, a fentartó képviselőjének és a projektmenedzsernek. 4. Módosítási javaslatok egyeztetése, döntés az egyes kérdésekben augusztus végén személyes találkozó keretében az összes helyszín összes módosítási javaslati pontját leegyeztettük és megállapodás született ezek vonatkozásában. 5. Visszacsatolás a tervező elvégzi az egyes tervdokumentációk szükséges javítását, majd a javított tervdokumentációt részemre is megküldi. Függőben van.

 20. Rehabilitációs szakmérnök szakmentor Jövőbeli teendők: a kiviteli terv készítésére kiírt közbesezrzési pályázaton nyertes tervezővel az egyes helyszíneket átbeszélni, a Startégia irányelveit szem előtt tartva a műszaki részletek kidolgozását nyomon követni.

 21. Rehabilitációs szakmérnök szakmentor Észrevételek: A tervdokumentáció módosítása elkerüélhető lett volna, ha az építési engedélyezési tervdokumentáció előkészítése illetve készítése során is lett volna rehabilitációs szakmentori támogatás az intézmény és a tervező részére. A korábbi mentori tevékenység véget ért a szöveges megvalósíthatósági tanulmány beadásával. A megvalósíthatósági tanulmány nem tartalmaz olyan részletességű épület leírást, bemutatást, amely alapján az építész tervező a Stratégia irányelveinek megfelelő terveket el tudná készíteni. A hiányzó információkat korábbi gyakorlatból átvett megoldásokkal pótolták, nem volt mentori jelenlét a tervezési folyamat megtámogatására. Általában nem az épületek akadálymentességi követelménye miatt kellett módosításokat javasolni, hanem koncepcionális problémák merültek fel, a korábbi intézményi szokások alapján tervezett megoldásokat kellett a tervekből kigyomlálni.

 22. Szervezeti-működési szakmentor • Eddig végzett tevékenységek: • helyszíni látogatás, helyszíni információgyűjtés, konzultáció a projekt érintett szereplőivel • megvalósíthatósági tanulmány áttekintése • az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet gyakorlati szempontú változásmutatójának elkészítése • munkaterv elkészítése

 23. Szervezeti-működési szakmentor • Tapasztalatok: • a feladat ellátásához rendelt óraszám nem teszi lehetővé az érdemi munkavégzést (5-10-20 óra a megvalósítási időszakban, 50-50% a kontakt és nem kontakt órák aránya) • amennyiben helyszíni mentorálás történik, akkor nem marad idő egyéb érdemi tevékenységre, dokumentációs munkákra • ezen mentorterülettel összefüggő konkrét feladat meghatározás akadályokba ütközött az óraszám elosztás miatt • a folyamatkísérésen való részvételi kötelezettség aránytalan a végzett munkához képest • a folyamatkísérés még az érdemi munka végzés előtt megkezdődött (?!) • a folyamatkíséréssel töltött idő fele a ventillációval telt, a másik fele alkalmat adott arra, hogy a másik intézményben feladatot ellátó mentorokkal tapasztalatcsere történjen

 24. Szervezeti-működési szakmentor • Problémák: • A támogatott lakhatás finanszírozási technikája nincs kidolgozva (az összintézményi költségvetés egy közös kalap) • A támogatott lakhatásra vonatkozó részletes előírásokat tartalmazó szakmai végrehajtási rendelet hatályba lépett 2013.08.01-jén, több területen okoz dilemmákat: • Bemeneti feltételekkel kapcsolatos problémák: jogosultság vizsgálat fogyatékos ellátotti csoport esetében – alapvizsgálat és/vagy? komplex szükségletfelmérés (a két vizsgálat összefüggése, sorrendisége, jogorvoslat módja és rendje nincs szabályozva; törvényi szinten nincs felhatalmazás arra, hogy a kf jogosultságvizsgálat is egyben) • Támogatási szükségletfelmérő mentor képzés és mentor bevonás dilemmái • Szolgáltatáselemek biztosításával kapcsolatos probléma: egy fenntartó több engedélyesén keresztül nyújtja a Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti szolgáltatáselemet - saját szolgáltatójával köt megállapodást a fenntartó? • A tárgyi feltételekre vonatkozó előírások vonatkozásában a közlekedési feltételek és az elérhetőség biztosítása nem került szabályozásra – fizikailag/logisztikailag „szétszórásra” kerülnek szolgáltatáselemek és nincs hozzárendelve közlekedési infrastruktúra • Esetfelelős és kísérő támogatást végző munkatárs létszám pluszt jelent, amely a fenntartókat meglepetésként érte

 25. Szervezet-átalakítási kulcsmentor • Eddig: • MT-ről összefoglaló anyag készítése, közzététel • Dokumentációk beszerzése, közzététel • Fenntartó elvárásainak megismerése • Kommunikációs hídépítés, kétirányú utca • Koordinációs tevékenység • Együttműködés/közös gondolkodás • Intézményi mentorterv összeállítása, hiányzó szakmentori mentortervek elkészítése • Folyamatos (kötetlen)kommunikáció a dolgozókkal • Intenzív munka

 26. Szervezet-átalakítási kulcsmentor • Tervek: • Intézményi és egyéni mentorterv megvalósítása, kiemelve a lakossági érzékenyítési feladatot! • Vélemény: • A sikerorientáltság sikert fog hozni • A felelőtlenek, kiesnek • A jövőkép: odáig/onnantól ideáltipikus, a fizikai megvalósítás szintén, a mindennapok nehezek lesznek, de lesz miért • Kézenfogva Alapítvánnyal szeretek együtt dolgozni • Folyamatkísérés: iszony, sokkoló!

 27. A kiváltandó intézmény

 28. A KIVÁLTÁSOK HELYSZÍNEI

 29. A KIVÁLTÁSOK HELYSZÍNEI

 30. A KIVÁLTÁSOK HELYSZÍNEI

 31. A KIVÁLTÁSOK HELYSZÍNEI

 32. A KIVÁLTÁSOK HELYSZÍNEI

 33. AMIT SZERETNÉNEK…

More Related