Download
clean air campaign n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLEAN AIR CAMPAIGN PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLEAN AIR CAMPAIGN

CLEAN AIR CAMPAIGN

318 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CLEAN AIR CAMPAIGN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CLEAN AIR CAMPAIGN SAVE THE MOTHER EARTH

  2. INANG KALIKASAN IYONG ALAGAAN

  3. DULOT NG POLUSYON SA ATING KAPALIGIRAN

  4. MARUMING HANGIN SA SANGKATAUHAN KASIRAAN NG ATING KALUSUGAN

  5. IPATUPAD ANG CLEAN AIR ACT NG ATING PAMAHALAAN

  6. KAPALIGIRAN IPATROL MO BANTAYAN AT ALAGAAN

  7. Tauhanngpamahalaankatungkulan ay gampananMAGING MAPAGMASID AT RESPONSABLENG MAMAMAYAN