Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ชั้นม. 2/EP เลขที่ 40 ด.ญ.อรจิรา แซ่กัง ชั้นม. 2/EP เลขที่ 42 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ชั้นม. 2/EP เลขที่ 40 ด.ญ.อรจิรา แซ่กัง ชั้นม. 2/EP เลขที่ 42

ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ชั้นม. 2/EP เลขที่ 40 ด.ญ.อรจิรา แซ่กัง ชั้นม. 2/EP เลขที่ 42

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ชั้นม. 2/EP เลขที่ 40 ด.ญ.อรจิรา แซ่กัง ชั้นม. 2/EP เลขที่ 42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ด.ญ.วายามะ เรืองฤทธิ์ ชั้นม.2/EP เลขที่ 40 ด.ญ.อรจิรา แซ่กัง ชั้นม.2/EP เลขที่ 42 ด.ญ.พรรณพัชร วงษ์ภาษ ชั้นม.2/EP เลขที่ 28 ด.ญ.นภาพร หริมเจริญ ชั้นม.2/EP เลขที่ 26

 2. ภูมิใจเสนอ

 3. สหพันธรัฐรัสเซีย Russia

 4. แผนที่รัสเซีย

 5. แผนที่รัสเซีย

 6. ธงประจำชาติ

 7. สัญลักษณ์ประจำชาติ นกอินทรีย์สองหัว หมายถึง ประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล กินอาณาบริเวณถึง 2 ทวีปคือ เอเชีย และ ยุโรป จึงเป็น ยุโรปก็ไม่ใช่ เอเชียก็ไม่เชิง

 8. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ครอบคลุม ทั้งทวีปยุโรปและเอเชีย โดยมีเทือกเขา อูราล เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างทั้งสองทวีป ความยาวจากด้านตะวันออกจรดตะวันตก 9,000 กิโลเมตรและจากด้านเหนือจรดใต้ยาว 4,000 กิโลเมตร

 9. พื้นที่ • มีพื้นที่ 17,075,400 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 10 ของพื้นที่โลก ใหญ่เป็น 33 เท่าของประเทศไทย • มีพรมแดนด้านทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก • ทิศใต้ติดกับอัฟกานิสถาน ตุรกี และอีหร่าน • ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก • ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

 10. เมืองหลวง กรุงมอสโคว์ (Mosco) มีประชากรประมาณ 9 ล้านคน

 11. เมืองที่สำคัญ • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน • โนโวสิเบียรสก์ มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน • นิชนีย์ โนฟโกรอด มีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน • เยคาทารินเบิร์ก มีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคน

 12. ประชากร • 142.9 ล้านคน เป็นชาวรัสเซีย ร้อยละ 79.8 ที่เหลือเป็นเชื้อชาติอื่นๆ อาทิ ตาตาร์ ยูเครน เบลารุส เยอรมัน ยิว อาร์เมเนีย และคาซัค

 13. ศาสนา • ส่วนใหญ่นับถือคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย ( ร้อยละ 70) • นับถือศาสนาอิสลาม ( ร้อยละ 5.5) • คริสตศาสนานิกายคาธอลิก ( ร้อยละ 1.8) • พุทธศาสนานิกายมหายาน ( ร้อยละ 0.6)

 14. หน่วยเงินตรา รูเบิล Rouble (RUR) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ (USD) =RUR 26.58 (ณ วันที่ 13 มกราคม 2550)

 15. รูปแบบการปกครอง การเมืองการปกครอง เป็นแบบสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิปบดีเป็นประมุข และหัวหน้ารัฐบาล มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 16. โดยเขตการปกครองทั้งหมดถูกจัดอยู่ในเขตสหพันธ์ แต่ะแห่งบริหารโดยมีผู้ว่าราชการเขต ซึ่งประธานาธิปบดีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้แต่ง 1.เขตสหพันธ์กลาง 2.เขตสหพันธ์ใต้ 3.เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ 4.เขตสหพันธ์ตะวันออกไกล 5.เขตสหพันธ์ไซบีเรีย 6.เขตสหพันธ์อูรัลส์ 7.เขตสหพันธ์วอลกา การแบ่งเขตการปกครอง การที่เป็นประเทศที่ใหญ่ และมีประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก จึงทำให้รัสเซียแบ่งเขตการปกครองได้หลายระดับและหลายประเภท รัสเซียประกอบด้วย 86 เขตการปกครองซึ่งมีฐานะแตกต่างกันไปได้แก่ -21 สหรัฐ -48 แคว้น -7 ดินแดน -1 แคว้นปกครองตนเอง -7 เขตปกครองตนเอง -2 นครสหพันธ์

 17. ภูมิประเทศ • รัสเซียประกอบด้วยที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาล มีภูเขาสูง ภูเขาไฟ • ภูเขาที่สำคัญ เช่น เทือกเขาอูราล (Urals) • แม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น • แม่น้ำโวลก้า (Volga River) • แม่น้ำมอสควา (Moskva River) • แม่น้ำเนวา (Neva River) รวมทั้งทะเลสาปมากมาย เช่น ทะเลสาปไบคาล (Lake Vaikal) ในเมืองไซบีเรีย ซึ่งมีความลึกที่สุดในโลก และมีทุ่งหญ้าที่สวยงามอีกหลายแห่งด้วย

 18. ภูมิอากาศ • รัสเซียมีภูมิอากาศทั้งสิ้น 4 ฤดู คือ • ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มต้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น หิมะเริ่มละลาย • ฤดูร้อน เริ่มต้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม อากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ บางปีมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา เป็นช่วงเวลาที่เกิดปรากฎการพระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือ พระอาทิตย์ตกไม่ลับขอบฟ้า • ฤดูใบไม่ร่วง เริ่มต้นในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษรตร • ฤดูหนาว เริ่มต้นในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของรัสเซีย ในบางปีอากาศเย็นประมาณ -35 องศาเซลเซียส ซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวที่สุด

 19. ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน รัตนชาติ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ โลหะ

 20. เศรษฐกิจ • รัสเซียร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ โลหะ และน้ำมัน สามารถปลูกพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ข้าวบาเลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวไรน์ ผัก ผลไม้ต่างๆ • รัสเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรม การกสิกรรม และการประมง • สินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ แร่ อัญมณี เหล็ก เครื่องจักร และอาวุธ • ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม และส่วนประกอบของเครื่องจักร • ประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ กลุ่มของสหภาพโซเวียตใน อดีต เยอรมนี ฟินแลนด์ ฮังการี ญี่ปุ่น และจีน

 21. สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง ฯลฯ จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 บริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บา-ซิล ห้างสรรพสินค้ากุม ฯลฯ จัตุรัสแดง

 22. ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสควาและแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกระองค์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของคณะรัฐบาลและเป็นที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ ภายในวังมีห้องถึง 700 ห้อง พระราชวังเครมลิน

 23. สร้างในสมัยปีค.ศ.1586 มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน ความยาว 5.35 เมตร ขนาดลำกล้องปืน 890 มิลลิเมตร (35นิ้ว) ลูกกระสุนน้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็นของสะสมในสมัยนั้น ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

 24. เป็นโบสถ์ที่ใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญเช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในค.ศ. 1475-1479 ตามคำสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 3 เจ้าชายแห่งแคว้นมัสโควี มีบัลลังของพระเจ้าอีวานที่ 4 ตั้งอยู่ที่มุมขวาสุดของโบสถ์ ภายในโบสถ์ยังเป็นที่เก็บศพของเจ้าเมืองต่างๆ และพระสังฆราช หลุมศพจะอยู่ลึกลงไปประมาณ 3-5 เมตร วิหารอัสสัมชัญ

 25. สร้างในปีค.ศ. 1505-1508 ความสูง 60 เมตร ต่อมา ในปีค.ศ. 1600 หอระฆังได้ถูกขยายออก สูงเป็น 81 เมตร และได้ออกกฎหมายห้ามสิ่งก่อสร้างใดๆสูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหระฆังมีจำนวนระฆัง 21 ใบ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 20-70 ตัน หอระฆังอีวาน

 26. ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา มีความสูง 67 เมตร สร้างในปีค.ศ. 1491 ตัวนาฬิกาหนัก 25 ตัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 6 เมตร มี 4 ด้าน เข็มนาฬิกายาว 3 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน หอนาฬิกาซาวิเออร์

 27. อนุสาวรีย์ของซาร์ปีเตอร์มหา-ราช ผู้ย้ายเมืองหลวงจากมอสโคว์ไปเซ็นต์ปีเตอรสเบิร์ก อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำมาสควา อนุสาวรีย์ของซาร์ปีเตอร์มหราช

 28. สถานีรถไฟใต้ดิน

 29. สถานีรถไฟใต้ดิน

 30. สถานีรถไฟใต้ดิน

 31. สถานีรถไฟใต้ดิน

 32. สถานีรถไฟใต้ดิน

 33. สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน มากกว่า 20 ชนิด ทั้งจากรัสเซียและต่างประเทศ

 34. ของฝากจากรัสเซีย ตุ๊กตาแม่ลูกดก มีชื่อในภาษารัสเซียว่า มาตรีโอสคา เป็นตุ๊กตาของรัสเซียที่เรียงซ้อนๆ กันหลายตัว ชื่อนี้แผลงมาจากชื่อสตรีภาษารัสเซีย ว่า "มาตรีโอนา"

 35. !!คำถามท้ายเรื่อง!! 1. เทือกเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปคือ...? ตอบ เทือกเขาอูราล 2. สัญลักษณ์ประจำชาติรัสเซียคือ...? ตอบ นกอินทรีย์สองหัว 3. สกุลเงินของรัสเซียคือ...? ตอบ รูเบิล 4. ลองยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวมา 2 ที่ ตอบ ...

 36. อ้างอิง • http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=395 • http://th.wikipedia.org/ • เจษฎา ฉวีวรรณมาศ.เซอร์ไพรส์รัสเซีย กรุงเทพฯ : อทิตตา,2548

 37. ขอบคุณ ... ที่ตั้งใจฟัง