İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

kazalari ve stat st kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ

play fullscreen
1 / 73
İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ
422 Views
Download Presentation
rogan-richards
Download Presentation

İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İŞ KAZALARI ve İSTATİSTİKLERİ YRD.DOÇ.DR. NİYAZİ KILIÇ

 2. 6331 SAYILI İSG KANUNU İş kazası:  İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay olarak tanımlamaktadır.

 3. 5510 SAYILI SS VE GSS KANUNUNUN 13. MADDESİNE GÖRE • a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, • b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, • c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, • e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, • meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

 4. Öğrenim Hedefi • İş yerlerinde, bireyin kitlesel yaralanmalarda ve acil durum gerektiren/yaşamı tehdit eden durumlarda hızla ve etkili şekilde girişimde bulunmasını sağlamaktır.

 5. İş Kazasının unsurları 1- İş İle İlgili Olması, 2- Kanunda Sıralanan Yerlerin Birinde Meydana Gelmesi, 3-Kişiyi Hemen veya Sonradan Bedenen veya Ruhen Hasara Uğratması , Gerekmektedir.

 6. Bir kazanın iş kazası olarak nitelenmesi, kazaya uğrayanın yasalar çerçevesinde bir takım haklara kavuşmasını sağlar. İş Kazasının Önemi:

 7. KAZA NEDENLERİ

 8. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 9. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 10. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 11. KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ ( 4 M )

 12. İş Kazasına Neden Olan Tehlikeli Durumlar • Fiziksel Tehlikeler: • Titreşim • Gürültü • Yetersiz havalandırma • Termal Konfor • Yetersiz veya aşırı aydınlatma • Radyasyon Maruziyeti

 13. 2. Kimyasal Tehlikeler: • Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları • Asitler, Bazlar nedeniyle yanma • İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kansorejonik tozlar, alerjik tozlar

 14. 3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler: • Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri • Topraklamanın belli periyodlarla kontrolünün yapılmaması • Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontolünün yaptırılmaması • Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri • Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi • Kırık yıpranmış el aletleri • Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması • Zeminin yalıtılmaması

 15. 4. Mekanik Tehlikeler: (Tehlikeli Durumlar) • Makina ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması • Preslerde çift el kumanda kullanılmaması • Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması • Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması • Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu techizat • Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı • Makinaların, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması

 16. İş Kazalarını Önleme Çalışmaları A-Güvensiz şartları (Tehlikeli Durumlar) ortadan kaldırmak 1-Makinelere opr. bölgelerine muhafaza taktırmak 2-Tehlikeli bölgelere korkuluk yaptırmak 3-Kişisel koruyucu kullandırmak 4-Otomasyona geçmek 5-Risk analizi yaptırmak 6-Erken uyarı sistemi yaptırmak 7-Ergonomi ve termal konfor şartlarını sağlamak 9-Diğer risklere karşı tedbir almak (yangın, parlama, patlama, elektrik, nakliye, istif vb.)

 17. İş Kazalarını Önleme Çalışmaları B-Tehlikeli davranışları önlemek A) Eğitim (ikna etme-inandırma) B) Kontrol ve denetim (İş güvenliğine aykırı çalışmaları anında müdahale ederek önleme) C) Ödül ve Ceza uygulamaları

 18. KAZALARIN MALİYETİ Görünür Maliyet 1/3 Görünmeyen Maliyet 2/3

 19. İş kazalarının sınıflandırılması SGK’ya göre; • a) Geçici iş göremezlikle sonuçlanan kazalar • b) Sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazalar • c) Ölümle sonuçlanan kazalar

 20. İş kazalarının çeşitleri Adli yönden; • a) Yaralanma ile sonuçlanan kazalar • Bir kişinin yaralanması (Takibi şikayete bağlı) • Birden çok kişinin yaralanması (Şikayetçi aranmaz) • b) Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar • c) Birden çok kişinin ölümü veya bir kişinin ölümünün yanı sıra bir veya daha fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazalar

 21. İş kazalarının çeşitleri Sonuçlarına göre 1-HAFİF YARALANMA (1-10 GÜN ARASI İSTİRAHAT) 2-AĞIR YARALANMA (10 GÜNDEN FAZLA İSTİRAHAT) 3- UZUV KAYBI 4- ÖLÜM

 22. 330 KEZ TEKRARLANAN BİR KAZA OLAYI; 1 Ağır yaralanma - ölüm 29 • Hafif yaralanma 300 Yaralanmasız OLAYLA SONUÇLANMAKTADIR.

 23. video

 24. Kaza Teorileri (Kazaların nedenlerini açıklar) • 1- Domino Teorisi • 2- Kombinasyon Teorisi • 3- Kaza-Olay Kuramı • 4-Epidemiyoloji Kuramı • 5-Sistem Kuramı • 6-İnsan Faktörleri Kuramı • 7- Tek Etken Teoremi • 8- Çift Etken Teoremi

 25. Domino Kuramı • Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)’e göre kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, %10 oranında güvensiz çalışmanın ve %2 oranında talihin etkisi vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur. Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır:

 26. İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

 27. Hukuki Sorumlulukar (SGK Kanununda tanımlanmıştır) İş kazası sonucu zarara uğrayan işçiye SGK tarafından, - Geçici veya sürekli iş göremezlik ödenekleri bağlanır, - Sigortalının ölümü halinde ise hak sahiplerine yasada belirtilen koşullardagelir bağlanabilir. - SGK yaptığı ödemeleri iş güvenliği mevzuatını ihlal eden işverenlerden talep edebilir. (SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU MADDE:16)

 28. SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINA GÖRE MADDİ SORUMLULUK SSK’na göre, işyerindeki herhangi bir kaza, yaralanma veya meslek hastalığının ortaya çıkması durumunda, SSK’nın 12 inci maddesine göre sigortalıya gerekli olan yardım SSK tarafından sağlanır. Yine, kaza veya hastalık sonucu ortaya çıkan geçici veya sürekli iş göremezlik durumunda, Kurum, Kanunun,16-19 ve 20 nci maddeleri gereği iş göremezlik ödeneği verir. 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince de, ölüm halinde hak sahiplerine aylık bağlanır. Daha sonra Kurum, Kanunun 26 ncı maddesi gereği, eğer varsa, işveren ve üçüncü şahısların kusurunu araştırır ve yapmış olduğu masrafları kusurlu tarafa rücu eder. Ölümle sonuçlanan kaza veya meslek hastalıklarında, kazazede %100 kusurlu ise, bağlanan ölüm aylığından indirim yapılmaz. Ancak olay ölümle sonuçlanmamışsa, tüm masrafların %50 ye kadar olan kısmı kazazedeye rücu edilebilir.

 29. SSK Tarafından SağlananYardımlar İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar • Sağlık yardımı yapılması, • Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi, • Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi, • Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, • (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için sigortalının başka yere gönderilmesi, • İş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedeni veya ruhi bir arızaya uğrıyanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayıp, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve meslekinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tesbit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, beraber gidecek kimselerin yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile o yerdeki kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi • Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, • Evlilik çağı gelmiş kız çoçuklara çeyiz ödeneği verilmesi I) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması. (SSK Madde 12)

 30. MADDİ SORUMLULUKLAR(Türk Borçlar Kanunu) 1) MADDİ TAZMİNAT İş kazası nedeniyle zarara uğrayan işçinin Sigortaca karşılanmayan zararları için ödenir. 2) MANEVİ TAZMİNAT İş kazası nedeniyle zarara uğrayan işçiye veya işçinin ölümü halinde geride kalan yakınlarına ödenir. 3) DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Ölüm halinde ölen işçinin hak sahibine ödenir.

 31. İŞ KAZALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLAR

 32. İşyerinde iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm olayı meydana geldiğinde, Cumhuriyet Savcısı kim veya kimlerin olumsuz davranışlarının bu kazaya neden olduğunu araştıracaktır.

 33. KAST, Suçun, neticenin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir OLASI KAST, Öngörülen neticeyi kabullenmektir TAKSİR , Neticeyi öngörmemektir. BİLİNÇLİ TAKSİR, Öngörülen neticeyiistememektir. 9.11.2014

 34. TCK—Madde 85 Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, 3 yıldan 6 yılakadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Bilinçli taksirhalinde ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasınaneden olmuş ise, kişi 3 yıldan 15 yılakadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Bilinçli taksirhalinde ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.)

 35. TCK--- Madde 89 Taksirle, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

 36. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, 6 aydan 3 yılakadar hapis cezasına hükmolunur. Bilinçli taksir hali hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

 37. 6331 ISG KANUNU, MADDE14   İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi İşveren; Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK’ na bildirir. Sağlık sunucuları İş kazaları sonucunda hazırladıkları kayıtları kazadan sonraki 10 gün içinde SGK’na bildirir

 38. Tehlikeli Davranış

 39. Tehlikeli Davranış

 40. Tehlikeli Davranış

 41. Tehlikeli Davranış

 42. Tehlikeli davranışlar

 43. Güvensiz şartlar

 44. İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

 45. Dünya İstatistikleri

 46. İLO 2009 YILI 1 Dünyada her yıl 2 milyon 310 bin (Günde 6300, Bir saatte 240, Bir dakikada 4, 15 saniyede 1) insan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. 2 Bunlardan 360 bini iş kazası, 1 milyon 950 bini ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamınıyitirmektedir. 3 Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Dünyada inşaat sektöründe her yıl 60.000 ölümcül kaza yaşanmakta ve her 10 dakikada bir kişi bu kazalara bağlı yaşamını yitirmektedir. 4 Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. 5 6 Zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmekte ve dünyada meydana gelen cilt kanseri hastalıklarının %10’nu buna bağlıdır.

 47. SEKTÖRLERE GÖRE KAZA SIKLIĞI – DÜNYA (Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.)

 48. ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ORANLARI – DÜNYA (100.000) ZİNDE

 49. Türkiye İstatistikleri