Download
overtallighet og nedbemanning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OVERTALLIGHET OG NEDBEMANNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
OVERTALLIGHET OG NEDBEMANNING

OVERTALLIGHET OG NEDBEMANNING

271 Views Download Presentation
Download Presentation

OVERTALLIGHET OG NEDBEMANNING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OVERTALLIGHET OG NEDBEMANNING Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget 28.11.2013

 2. Overtallighet • Bortfall av tjenestebehov • Elevtallsreduksjon • Strukturelle endringer • Nedskjæring av de økonomiske rammer 1a

 3. Overtallighet • Avvikling av virksomhet • Avvikling av en aktivitet ved en virksomhet • Reduksjon av tjenesten ved en virksomhet

 4. Styringsrett og ansvar • Arbeidsgiver kan vedta omorganisering og nedbemanning og har rett til å opprette og nedlegge stillinger • Ledelsen har ansvar for å planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak som følge av budsjettvedtak og/eller vedtak om redusert tjenestenivå, omorganisering og/eller nedbemanning

 5. Medvirkning fra de ansattes representanter • Hovedavtalen: Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: • Omorganisering/omlegging • Driftsinnskrenkninger som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser • Infoprosedyrer, sammensetning av arbeidsgrupper, tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning, mulige alternativer ved avgang (afp, utdanningspermisjoner, etterlønn)

 6. Medvirkning • Arbeidsmiljøutvalget har uttalerett til planer som gjelder bemanningsendring og/eller organisering av virksomheten. • Arbeidsmiljø og administrasjonsutvalget, AMA, skal ha mulighet til å uttale seg til budsjett/økonomiplan før vedtak fattes i politiske organ.

 7. Prosedyrer ved nedbemanning • Prosess: • Konsekvensvurdering av å tilby lavere tjenestenivå • Begrunne prioritering av tjenesteoppgaver • Dokumentere hvilke oppgaver som må tas ut • Vurdere den faglige sammensetningen • Nye bemanningsplaner/behov hensyntatt faglig sammensetning • Dokumentere nedbemanningsbehovet Saklighetsprinsippet

 8. Kompetanse - ansiennitet • Kompetanseoversikt • Tjenesteansiennitet Med bakgrunn i kompetanse og samlet sammenhengende tjenestetid settes det opp en overtallighetsrangering. *

 9. Omplassering/oppsigelse • Dersom et virksomhetsområde avvikles vil alle ansatte bli omfattet av omplassering/oppsigelse. • Dersom en aktivitet ved et virksomhetsområde avvikles, vil ansatte knyttet til aktiviteten bli direkte berørt. • Dersom det er snakk om en generell reduksjon ved et virksomhetsområde, nyttes følgende saksgang:

 10. Saksgang ved omplassering • Under ellers like vilkår; de med kortest tjenestetid omplasseres først. • Virkningen for de ansatte skal drøftes med tillitsvalgte. • Direkte dialog med berørte ansatte. Info individuelt og i grupper. • Omplassering primært til samme stillingsstørrelse, alternativt partiell oppsigelse. • Omplassering til faste eller midlertidige stillinger og til samme nivå.

 11. Hjemmelsgrunnlag • Arbeidsmiljøloven, kap 15 • HTA Kap 1 §3 • HA, del B • Retningslinjer NTFK

 12. Momenter til diskusjon • Arbeidsområde • Oppsigelse ved sykefravær • Fristilling • Overtallighetsrangering (a-k-s-a) • Virksomhet – konsern • Tidligpensjonering

 13. Omorganisering/nedbemanning