1 / 39

FEM3106 T5 – SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA

FEM3106 T5 – SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA. DR. SA’ODAH BINTI AHMAD JPMPK, FEM. LATARBELAKANG. Sebelum 1946, terdapat 3 Mahkamah Agung: Negeri-NegEri Selat, Persekutuan Tanah Melayu dan Negeri-negri Melayu Tidak Bersekutu.

rosina
Télécharger la présentation

FEM3106 T5 – SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FEM3106T5 – SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA DR. SA’ODAH BINTI AHMAD JPMPK, FEM.

 2. LATARBELAKANG • Sebelum 1946, terdapat 3 Mahkamah Agung: Negeri-NegEri Selat, Persekutuan Tanah Melayu dan Negeri-negri Melayu Tidak Bersekutu. • 1 April 1946 (melayan Union) – satu sistem kehakiman yang seragam ditubuhkan. • 1957 – Jabatan Kehakiman ditubuhkan. • 1995 – Jabatan Kehakiman dimansuhkan dan diganti dengan Bahagian Hal Ehwal Perundang-Undangan di bawah Jabatan Perdana Menteri. • Urusan pentadbiran – Ketua Pendaftar. S SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 3. FUNGSI • Pelindung hak asasi manusia daripada sebarang pencabulan oleh orang perseorangan atau pihak kerajaan. • Mempunyai kuasa untuk membicarakan, menyelesaikan pertikaian dan menjatuhkan hukuman terhadap pesalah – jenayah dan sivil. • Mengeluarkan waran tangkap. • Mendengar rayuan drpd mahkamah bawahan. • Badan pengimbang kuasa antara eksekutif dengan perundangan. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 4. BIDANG KUASA • Mentafsir perlembagaan dan undang-undang. • Mengisytiharkan sesuatu undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri tidak sah dan batal. • Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal di sisi undang-undang. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 5. KEBEBASAN • Kedudukannyatidakmemihakdanbebasdaripadakawalanduabadan (perundangandaneksekutif). • Kebebasanbadankehakimanmelaluiperkaraberikut : • Seseorang hakim Mahkamah Persekutuan, Tinggi) setelahdilantiktidakbolehdilucutkanjawatannyaoleh YDPA sebelummencapaiumurbersarakecualibeberapasebab. • Saraanseorang hakim diperuntukanolehaktaparlimendandibayarpadakumpulanwang yang disatukan • Saraan hakim dansyarat-syaratjawatan yang lain tidakbolehdiubah. • Kelakuan hakim tidakbolehdibincangkandlmmana-manamajlisparlimen. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 6. PERLANTIKAN • Boleh memegang jawatan sehingga berumur 65 thn. • Boleh disambung selama 6 bulan selepas umur persaraan 65 thn. • Tidak boleh dilucutkan jawatan kecuali atas perakuan sebuah tribunal yang ditubuhkan oleh YDPA. • Tribunal hendaklah diketuai oleh Ketua Hakim Negara dan dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang hakim atau bekas hakim. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 7. STRUKTUR MAHKAMAH • Sebelum 1hb. Januari 1985, sistemmahkamahatasandi Malaysia adalahsistemtigaperingkatiaitu– • Majlis Privy • MahkamahAgung • MahkamahTinggi Malaya danMahkamahTinggi Borneo. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 8. STRUKTUR MAHKAMAH • Majlis Privy merupakanmahkamahrayuantertinggibagi Malaysia sehingga 31 Disember 1984. Pada 1 Januari 1985, semuarayuandari Malaysia keMajlis Privy telahdimansuhkan. • Bagimenggantikannya, MahkamahAgung Malaysia ditubuhkanmenjadikannyamahkamahrayuanterakhirdinegaraini. PemansuhanrayuankeMajlis Privy telahmengakibatkanperubahansistemtigaperingkatmahkamahatasankepadasistem 2 peringkatiaituMahkamahAgungdan 2 MahkamahTinggi. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 9. STRUKTUR MAHKAMAH • Pada 1994, perubahan yang ketaraberlakukepadaBadanKehakimanapabilaParlimenmemindaPerlembagaanPersekutuan. • Melalui pindaan tersebut, Mahkamah Rayuan telahditubuhkan. MahkamahAgungdinamakansemulasebagaiMahkamah Persekutuan. Oleh yang demikiansistemtigaperingkatmahkamahatasandihidupkansemula. • Mahkamah Persekutuan diketuaiolehKetua Hakim Negara. SebelumpindaanPerlembagaan Persekutuan, jawatantersebutdikenalidalamsebagai “Lord President”. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 10. MAHKAMAH PERSEKUTUAN • Ahli: Ketua Hakim Negara, PresidenMahkamahRayuan, Ketua Hakim Malaya, Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, tujuh hakim lain. • Quorum untukprosiding: 3 hakim. • Bidangkuasa: Artikel 121(2), 128 dan 130. • Mahkamah Persekutuan merupakan autoriti kehakiman yang tertinggisekalidi Malaysia. Keputusannyamengikatsemuamahkamah. • SetiapprosidingMahkamah Persekutuan hendaklah, mengikutseksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 11. SAMBUNGAN • Semasa ketiadaan Ketua Hakim Negara, ahli mahkamah yang kanan sekali hendaklah mempengerusikan persidangan itu. Perkara 122(2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Ketua Hakim Negara boleh menamakan seorang hakim Mahkamah Rayuan selain daripada Presiden Mahkamah Rayuan untuk bersidang sebagai hakim Mahkamah Persekutuan sekiranya beliau berpendapat, demi kepentingan keadilan, ianya perlu. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 12. SAMBUNGAN • MP bersidang pada masa dan tempat yang ditentukan oleh Ketua Hakim Negara dari masa ke semasa. • PadakebiasaannyaMahkamah Persekutuan bersidangdi Palace of Justice, Putrajaya. • Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan jugabersidangsecaralitardibandar-bandarutamasepertidiPulau Pinang, Ipoh, Kota Bharu, Johor Bahru, AlorSetar, Kuantan, Melaka, Kuchingdan Kota Kinabalu(seksyen 75 Akta Mahkamah Kehakiman, 1964). SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 13. BIDANGKUASA MP • B/kuasa asal (eksklusif) – Perkara 128(1) • Menentukan kesahan undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN. • Memutuskan pertikaian antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat atau pertikaian antara kerajaan-kerajaan negeri. • B/kuasa rayuan – Artikel 128(3) • Rayuan dari Mahkamah Rayuan untuk keputusan Mahkamah Tinggi (bidang kuasa asal): bagi kes-kes sivil, hanya dengan keizinan Mahkamah Persekutuan. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 14. B/kuasamengenai Hal-Hal Perlembagaan – Artikel 128(2) Sekiranyadalamsesuatuperbicaraandisebuahmahkamah (selain MP) timbulsoalberkenaankesansesuatuperuntukanPerlembagaan, Mahkamah Persekutuan berkuasamemutuskannyadanmenghantarbalikkesitukepadamahkamahtersebutuntukdiselesaikanmengikutkeputusanitu. YDPA bolehmerujukkepada MP untukmendengarpendapatnyamengenaiapa-apasoalberhubungdengankesanmana-manaperuntukanPerlembagaan yang timbul. Keputusan MP mengikatmahkamah-mahkamahdibawahhirakinya. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 15. HAKIM-HAKIM MP YAA Tun Dato’ Seri Zaki Bin Tun AzmiKetua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan MalaysiaSPCM, SPMK, SSM, PSM, SSDK, PJN, DSMT (Terengganu), DSDK(Kedah), JSM, KMN

 16. MAHKAMAH RAYUAN (MR) • Ditubuhkan pada 24 Jun 1994 bagi mengendalikan kes-kes rayuan yang dibuat selepas keputusan perbicaraan Mahkamah Tinggi. • Menjadi perantara antara MP dengan Mahkamah Tinggi. • Tidak mempunyai bidangkuasa asal. • Terdiri drpd Presiden MR dan 15 orang Hakim. • Prosiding didengar oleh 3 orang Hakim atau lebih (dalam bilangan ganjil) B/kuasa Rayuan • Mendengar rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes jenayah – in the exercise of its original jurisdiction.. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 17. Sambungan • Mendengar rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes jenayah – in the exercise of its appellate jurisdiction in respect of criminal matters decided by the Session Court. • Mendengar rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes jenayah – in the exercise of its appellate jurisdiction in respect of any criminal matters decided by a Magistrate’s Court but appeal is to be confined only to question of law. • Mendengar rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes sivil dan jenayah ( sivil- jumlah atau nilai perkara <RM 250000, kecuali dgn izin MR)

 18. HAKIM-HAKIM MR PRESIDEN YAA Tan Sri Dato' Seri Alauddin bin Dato' Mohd. Sheriff PMN, PSM, SSDK., DPMJ, DSDK, SMJ, PIS

 19. MAHKAMAH TINGGI • TerbahagiduaiaituMahkamahTinggi Malaya (tidak >47 hakim) danMahkamahTinggi Sabah dan Sarawak (tidak>10 hakim). • Quorum Prosiding: seorang Hakim. • PesuruhjayaKehakiman: samakuasadanimunitiseperti hakim.

 20. Bidangkuasa Asal Sivil -Umum; Alasan tindakan timbul Defendan atau salah seorg daripada beberapa defendan tinggal atau mempunyai tempat perniagaannya Fakta-fakta dimana prosiding diasaskan wujud atau dikatakan telah berlaku Sesuatu tanah yang pemunyaannya dipertikaikan SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 21. Khas: B/kuasa di bawah mana-mana undang-undang bertulis mengenai perceraian dan hal ehwal suami isteri, kebankrapan atau syarikat. B/kuasa yang sama dan kuasa mengenai hal-hal admiralti seperti yang ada pada Mahkamah Keadilan Tinggi di England. Melantik dan mengawal penjaga kanak-kanak dan dan harta kanak-kanak. Melantik dan mengawal penjaga dan pengawas diri orang terencat akal, orang sakit otak dan tak sempurna akal. Hal-ehwal wasiat dan surat kuasa mentadbir bagi harta pusaka si mati yg meninggalkan harta di dalam b/kuasa wilayah mahkamah itu dan untuk menukar dan membatalkan pemberian tersebut SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 22. Bidangkuasa Jenayah B/kuasa utk membicarakan semua kesalahan yg dilakukan; Dalam b/kuasa tempatannya. Di laut lepas di atas mana-mana kapal atau pesawat udara yang didaftarkan di Malaysia. Oleh mana-mana warganegara atau pemastautin tetap di laut lepas atas mana-mana kapal atau pesawat udara . Oleh mana-mana orang di laut lepas di mana kesalahan itu ialah pelanunan oleh undang-undang antarabangsa. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 23. B/kuasa Rayuan Mendengar dan menentukan Rayuan bagi kes-kes jenayah dan sivil daripad Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret Sivil:Rayuan tidak boleh dibuat sekiranya nilai harta atau jumlah yang menjadi pokok pertikaian bernilai RM10000 ke bawah, kecuali perbicaraan mengenai nafkah isteri dan anak. Jenayah: Rayuan tidak boleh dibuat ; Bagi kesalahan yg hukumannya adalah denda yang tidak melebihi RM25 Sekiranya tertuduh telah mengaku salah (kecuali terhadap berat atau sahnya hukuman yang dijatuhkan). SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 24. B/kuasa Menyemak MT berkuasa menyemak keputusan Mahkamah Rendah dlm kes-kes Sivil dan jenayah. Jenayah: boleh menggunakan kuasa menyemak hukuman. Sivil: meminta dan mengkaji rekod sesuatu perbicaraan di hadapan MR untuk; memuaskan hatinya tentang betul, sah atau patutnya sesuatu keputusan dibuat tentang betul atau tidak perjalanan perbicaraan SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 25. MAHKAMAH SESYEN • B/kuasaJenayah • Membicarakansemuakesalahanselaindrpdkesalahanygmembawahukumanmati • Kuasamenjatuhkanapa-apahukumanygdibenarkanolehundang-undangselainhukumanmati • B/kuasaSivil • Membicarakankes-kes yang melibatkanjumlahwangataunilaiperkaratidakmelebihi RM250000 SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 26. Kuasa tidak terhad untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara berikut ; mendapatkan semula harta tak alih dan mengeluarkan perintah kepada pegawai mahkamah supaya mengembalikan harta itu kpd pemiliknya yang sah (boleh disertai tuntutan sewa, keuntungan, tuntutan gantirugi) membicarakan kemalangan kenderaan bermotor berkenaan tuan tanah dan penyewa tanah mengeluarkan writ atau waran dan saman SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 27. MAHKAMAH MAJISTRET (Kelas 1) • B/kuasaJenayah • membicarakankesalahan yang hukumannyatidakmelebihi 10 tahunpenjaraataudenda • Menyelenggarakansiasatanpermulaanatastuduhan-tuduhanberatsebelumdibawake MT • B/kuasaSivil - nilaijumlahpertikaiantidakmelebihi RM25000 SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 28. MAHKAMAH MAJISTRET (Prosidur Tuntutan Kecil) Diwujudkan bertujuan untuk memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membuat tuntutan tidak melebihi RM5,000.00. Membicarakan kes yang melibatkan pihak menuntut dan pihak kena tuntut sahaja tanpa menggunakan peguam - dapat mengurangkan kos perbicaraan. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 29. Perkara-Perkara Yang Boleh Dituntut • Mendapatkan semula hutang.                     • Tuntutan barangan melibatkan nilai wang tidak lebih RM5,000.00                               • Upah sesuatu perkhidmatan yang tidak dibayar.        • Sewa menyewa                                            • Tuntutan atas barangan yang rosak.                      • Tuntutan persembahan yang tidak dilaksanakan.     SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 30. HAKIM-HAKIM MT YAA Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard MalanjumPSM, SPSK, SSAP, SIMP, SPDK, PGDK YAA Tan Sri Arifin bin Zakaria (Dato' Lela Negara)PSM, SPSK, SPMP, DPCM, DPMK

 31. MAHKAMAH KHAS RAJA-RAJA • Ditubuhkan bertujuan membicarakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan YDPA atau Sultan/Raja mana-mana negeri atas sifat peribadinya • Dipengerusikan Ketua Hakim Negara. • Dianggotai Hakim-hakim Besar MT serta 2 orang yang memegang atau pernah memegang jawatan Hakim MP atau MT yang dilantik oleh Raja-raja. • Keputusan muktamad – tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan • Semua perbicaraan perlu mendapat persetujuan Peguam Negara. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 32. MAHKAMAH BAGI KANAK2 • Membicarakan individu berusia 10-18 thn • Mendengar dan memutuskan apa-apa pertuduhan terhadap seorang kanak-kanak kecuali kesalahan yang boleh membawa kepada hukuman mati (di MT) • Hukuman mati tidak boleh direkodkan, sbg ganti, ditahan di penjara selama yg diperkenankan oleh YDPA/ Raja/YDP Negeri (Lembaga Hakim Pelawat mengkaji kes sekurang-kurangnya sekali setahun, dan boleh mengesyorkan kepada YDPA/Raja/YDPN supaya dilepaskan awal/ditahan lanjut) • Keahlian mahkamah -terdiri dari seorang majistret kelas pertama dengan dibantu oleh dua orang penasihat –seorang daripadanya wanita. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 33. Mahkamah dikendalikan secara tertutup dengan kehadiran Majistret, penasihat, kanak-kanak, keluarganya, Pegawai Kebajikan Masyarakat, Pegawai Pendakwa, peguam jika ada, saksi-saksi dan mana-mana pihak yang dibenarkan. Laporan dan penyiaran media tentang pendedahan identiti kanak-kanak adalah dilarang sama sekali kecuali di atas permintaan Pegawai Pelindung dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Apa-apa perintah yang dibuat oleh mahkamah ini tidak akan dicatitkan sebagai rekod jenayah. Perkataan ‘sabitan’ atau ‘hukuman’ tidak boleh digunakan SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 34. Bila kesalahan dibuktikan, mahkamah mempunyai kuasa, antaranya untuk: memberikan amaran dan melepaskan kanak-kanak. melepaskan kanak-kanak selepas dia menyempurnakan bon untuk berkelakuan baik. meletakkan kanak-kanak dlm pemeliharaan seorang saudara atau orang yang layak. memerintah kanak-kanak membayar denda di hantar ke suatu sekolah diluluskan/Henry Gurney. jika lelaki, disebat tidak lebih 10 kali sebatan ringan – di premis mahkamah – di hadapan ibu bapa atau penjaga (sekiranya mereka ingin hadir). jika 14 tahun keatas, boleh dipenjara, tetapi tidak boleh dibenarkan bergaul dgn banduan dewasa SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 35. MAHKAMAH SYARIAH • Ditubuhkan dibawahEnakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri di Malaysia bagi mengadili kesalahan sivil dan jenayah yang dilakukan oleh umat Islam • Membicarakan kes-kes yang melibatkan pentadbiran dan Undang-undang Keluarga Islam seperti nikah kahwin, nafkah, perceraian, zakat, warisan harta SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 36. MAHKAMAH TENTERA • Untk mengendalikan masalah disiplin dalam Angkatan Tentera Malaysia • Tidak mempunyai kuasa untuk mengadili kes jenayah atau sivil yang melibatkan para pegawai tentera. • Antara b/kuasa – kesalahan mengingkari perintah pihak atasan, tidak hadir bekerja, salahguna kuasa • Mahkamah Tinggi Tentera – kes para pegawai yang berpangkat Staf Sarjan dan ke atas – diadili oleh YDP berpangkat Leftenan Kolonel ke atas – dibantu 2 orang berpangkat Kapten/ Mejar • Mahkamah Rendah Tentera – anggota berpangkat lebih rendah drpd Staf Sarjan – diadili seorang YDP berpangkat Mejar – dibantu 2 orang ahli berpangkat Kapten. SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 37. MAHKAMAH BUMIPUTERA • Juga dikenali sebagai Mahkamah Anak Negeri – mentadbir Undang-undang Adat di Sabah & Sarawak. • B/kuasa- mengendalikan kes-kes perlanggaran adat – keagamaan, pemilikan tanah dan perkahwinan • Sabah - Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Pegawai Daerah Mahkamah Bumiputera • Sarawak – Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Bumiputera Residen Mahkamah Daerah Bumiputera Mahkamah Pegawai/ Ketua Bumiputera Mahkamah Ketua Kampung SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 38. MAHKAMAH PERUSAHAAN • Bkuasa – terhad kepada pertikaian perusahaan antara pihak majikan dgn pekerja – melibatkan syarat-syarat pekerjaan, keadaan pekerjaan dan pembuangan pekerja • Dianggotai seorang Presiden yang dilantik YDPA dan sebuah panel dilantik Menteri Sumber Manusia – satu mewakili majikan dan satu mewakili pekerja • Keputusan perbicaraan berdasarkan suara majoriti – dianggap muktamad SA’ODAH AHMAD/FEM3106/JPMPK/FEM

 39. HIRAKI MAHKAMAH

More Related