1 / 5

Defini ţii operaţionale

Defini ţii operaţionale. Proces - ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire.

rossa
Télécharger la présentation

Defini ţii operaţionale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Definiţii operaţionale Proces - ansamblu de activități corelatesau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire. Controlul statistic al proceselor - analiza variațiilorcare sunt parte a proceselor (sau a rezultatului acestuia) prin aplicarea instrumentelor statistice cu scopul de a aduce si a păstra procesul într-o stare stabilă și de ai mări capabilitateaacestuia. “Nici un proces nu este lipsit de variaţii” W.Edwards Deming

  2. Variațiile procesului Controlul Statistic al Procesului (CSP) ne ajută să răspundem la următoarele întrebări: • Procesul este stabil (sub control)? • Care sunt cauze speciale (extraordinare) și care sunt cauzele comune de variație a procesului? • Procesul este capabil să genereze rezultatele setate? • Procesul poate fi performant pe termen lung (sub condițiile actuale)? • Capabilitatea procesului este constantă dar imprevizibilă, constantă și previzibilă sau nu este nici constantă nici previzibilă?

  3. Variațiile procesului: Erori în interpretare Diagrama evoluţiei procesului Dispersia procesului Rezultatul Rezultatul Eroare 2 Eroare 1 LSC LSA Media LIA LIC Frecvenţa Ziua lunii Eroare 1. Să tratezi un rezultat (variație) ca fiind un rezultat special atunci când de fapt această variație a fost provocată de o cauză comună. Eroare 2. Să tratezi un rezultat (variație) ca fiind un rezultat comun (normal), când de fapt această variație a fost provocată de o cauză specială.

  4. Interpretarea indicelui de capabilitate a procesului Capabilitatea procesului (CP) reprezintă aptitudinea acestuia de a satisface obiectivele calității în condiții operaționale. LSC Media LIC LSA LIA Cpk=2 • Limitele superioare şi inferioare de control (LSC şi LIC) • Limitele superioade şi inferioare de atenţionare (LSA şi LIA) • Media • Cpk – indicele de capabilitate a procesului Cpk =1,33 Cpk ≈ 0,62 Exemple de distribuţii

  5. Variații • Managerii trebuie să posede cunoștințe despre variații și anume: • Aprecierea sistemului stabil. • Înțelegerea cauzelor speciale și a cauzelor comune ale variiațiilor. • Înţelegerea că variațiile permanent vor fi, între oameni, rezultate, servicii și produse. • Înţelegerea diferenței dintre sistemul stabil și sistemul cu potențial de îmbunătățire. • Cunoaşterea diferitor tipuri de incertitudini în datele statistice • Cunoaşterea tipurilor devariaţii posibile în încercarea de îmbunătățire a procesului: • Greșeala 1: Tratarea cauzei comune ca o cauză specială • Greșeala 2: Tratarea cauzei speciale ca o cauză comună • Cunoaşterea procedurilor ce diminuează pierderile cauzate de la aceste două tipuri de greșeli.

More Related