Download
samhandlingsreformen hva med vester len n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samhandlingsreformen – hva med Vesterålen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samhandlingsreformen – hva med Vesterålen?

Samhandlingsreformen – hva med Vesterålen?

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Samhandlingsreformen – hva med Vesterålen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samhandlingsreformen – hva med Vesterålen? Et fremtidsverksted i regi av Læringsentreprenørene

 2. 4. september 2009 var 120 representanter fra hele Vesteråleninvitert til konferanse på Myre Samfunnshus

 3. Deltakerne fikk følgende hensikt presentert: Hvordan kan Vesterålen bli best i Norge på samhandling innen helse- og omsorg? Ideene som deltakerne utformet i løpet av fremtidsverkstedet skulle overrekkes Vesterålen Regionråd på slutten av konferansen

 4. Trinn 1: Samhandling i Vesterålen i dag • Hvilke strukturer og systemer for samhandling eksisterer i dag innen helse/omsorg i Vesterålen? • både mellom faggrupper og • i/mellom kommunene i Vesterålen

 5. Trinn 2: Drømmer for samhandling i Vesterålen 2020 Vi fikk besøk av redaktør for The New York Times - som selvfølgelig hadde tatt direktefly til Evenes. Hun presenterte forsiden til ekstranummeret om samhandlingsreformen som skulle lanseres 1.1.2020. Den ble enstemmig vedtatt! Se neste side…

 6. Tuesday, December 31, 2019 Får hederspris Vesterålen får pris for sin innsats innen forebyggende helsearbeid FN i Lødingen Første samling i forbindelse med FNs samhandlingsreform avholdes i Lødingen Nok sykepleiere! Vesterålen høyskolesenter utdanner tusen sykepleiere med spesialkompetanse innen rus og psykiatri hvert år. ”Suksess!” FNs generalsekretær Ellen B. Pedersen imponeres over satsningen på forebyggende arbeid innen psykiatri i Vesterålen Blir internasjonale rådgivere! Helsepersonell fra Vesterålen blir rådgivere for World Health Organisation (WHO) med utgangspunkt i deres modell for samhandling. Myre forteller verden hvordan Sterke resultat innen helsesektor setter Myre på kartet. Europeiske land ønsker å kopiere modellen.

 7. Trinn 3: Samhandling i Vesterålen i morgen Oppgaven var å: • Finne frem til gode tiltak som vi vil beholde og videreutvikle • Finne frem til hva som mangler og som vi kan nyutvikle

 8. Deltakerne kom opp med mange gode ideer NYUTVIKLING: • Trivselsosof i alle kommuner: Forebygging blant barn og ungdom, eldre.   • Enes om et mål hvor foreldre får hjelp til bevisstgjøring av sitt rolleansvar.   • Helsestasjon for eldre (forebygging).  • Nettverkssamarbeid i Vesterålen innenfor rusarbeid. • Forebyggingssenter (lavterskelstilbud). Vesterålen samhandlingsuniversitet. • Øke kompetansen i Vesterålen for fremtidens utfordringer. På tvers av kommunene. • Øremerking av midler til enkelte grupper f.eks. psykiatri og forebyggende arbeid innen psykisk helse. • Fri flyt av kommunegrensene: Med et generelt kunnskapsløft – forebygging og behandling til hele folket. Eksempel foreldreskole.

 9. VIDEREUTVIKLING • Kompetanseheving VIVAT: Førstehjelp ved selvmordsfare. Tverrfaglig, tverretatlig kompetansehevingsprogram/nettverk. • Struktur for samarbeid innen helse, sosial og omsorg mellom kommunene: H&S kollegiet, samspillgrupper, tiltaksgrupper. • Styrke rutiner for samhandling med NAV. • Meldesystem ved innmelding og utskriving av pasient ved sykehus. • Videreutvikle demensnettverk og demensteam. • Samarbeidsarenaer for: lege, helsestasjon, NAV, B.U.Tj. Psykiatri og rus, 2.linja, skole, barnehage, ASVO, Vekstbedrift. • Legevakt: forbedre system for utveksling av informasjon mellom fastlege og legevakt. • Styrke kommunal rehab og habilitering. Barn og unge. • Samarbeid mellom helseforetak og kommunene. • Fag utvikler tjenestene: Politikerne velsigner og ikke bremser/hemmer utvikling  • Tverrfaglig arbeid i kommune og regionen (utnytte kompetansen).

 10. Trinn 4: Planlegging av tiltakDeltakerne stemte på demokratisk vis frem de beste ideene som skulle planlegges Idé/forslag: Innholdselementer: Når? Hva må vi gjøre? Hva må andre gjøre?

 11. Overrekkelse av ideene- både ideer til videreutvikling og nyutvikling IDE 1: ØKT FORELDREKOMPETANSE Hjelpe foreldre å bli en tydelig voksen, være en god rollemodell. Til dette ønsker vi å benytte etablerte arenaer som foreldremøter i barnehage, i skole og helsestasjon. Oppstartskonferanse vinteren 2010. Ny form foreldremøter vinteren 2010. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Ressurser til gjennomførings- og planlegging av konferansen. Etablere kommunal pilot. IDE 2: VIDEREUTVIKLE RUSOMSORGEN I KOMMUNEN – DANNELSE AV RUSTEAM Danne et rusteam som bør bestå av en sammensatt/flerfaglig kompetansegruppe. Utfordring til Vesterålen Regionråd: At de må få en forståelse for hvor stort rusproblemene virkelig er i hver enkelt kommune.

 12. IDE 3: TA TILBAKE PRAKTISK-ESTETISKE FAG I SKOLEN (FOREBYGGENDE) GI elevene en bredere arena for å oppleve mestring – å lykkes, ved å styrke praktiske estetiske fag. For mye teori kan skape problemer for den enkelte (de svake teoretiske elevene). Vi ser dette som godt forebyggende arbeid innen psykisk helse. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Flere lærlingplasser. IDE 4: SAMORGANISERING AV HELSE OG SOSIALTJENESTEN OG LOKALSYKEHUS Utvikle en modell for felles forvaltning av de samlede ressurser i helse og sosial (økonomisk og personell). Til beste for innbyggerne i regionen. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Etablere en gruppe som fører ideen videre.

 13. IDE 5: SPESIALISERTE ENHETER SOM UTREDER OG BEHANDLER PASIENTER, DRIVER UNDERVISNING OG FORSKNING I HVER KOMMUNE I VESTERÅLEN. Enhet med sengeplasser eller tilbud. Enheten skal ha høy kompetanse. Vi tilbyr utredning, senger der det er behov, veiledning for alle kommunene innen helse og omsorgstjenestene. Deltar i forskningsprosjekter. Et fagområde i hver kommune. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Ikke lokalitetskrangel. Utnevne fag- og prosjektgruppe. Gi gruppa mandat. Stole på at fagfolkene setter pasienten i sentrum. Ha tillitt til forslaget som kommer. IDE 6: REHAB VESTERÅLEN Rehabilitering av slagpasienter/skader, pasienter med muskel- /skjelettskader, leddgikt/lårhalsbrudd, hjerte/lungepasienter, psykiske lidelser. Systematisere kunnskap – brukt i forebygging. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Samarbeid. Felles planverk.

 14. IDE 7: FOREBYGGENDE LIVSLØPSPROSJEKT (0-18 ÅR) Avdekke mulige behov så tidlig som mulig. Jordmord – helsestasjon – skolehelsetjeneste. Oppstart fra svangerskapsomsorg, via fødsel, helsestasjon, barnehage, SFO, grunnskole, videregående skole, starten på arbeid. Foreldre, barn og ungdom i dialog og på samme arena. Eks: nettsted. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Ta overordnet ansvar for at et slikt prosjekt initieres mellom kommunen og sykehuset, slik at vi kan skaffe oss den nødvendige kompetansen. NAV/helse/sosial/omsorg/skole/barnehage/kultur/politi. IDE 8: ELEKTRONISK SAMHANDLING Telemedisinske løsninger – veiledning/behandling (somatisk/psykisk) Informasjonsutveksling ved brukeropplysninger mellom fastlege – hjemmetjeneste/sykehjem/miljøtjeneste Mellom PRO – lokalsykehus Mellom PRO – spes. Helsetjeneste Mellom PRO – kommunene i Vesterålen Mellom helse og omsorg og andre inst. (eks apotek) Utfordring til Vesterålen Regionråd: Prioritere interkommunalt helsearbeid. Søke prosjektmidler. Påvirke sentrale myndigheter/KS. Få lokalsykehuset/UNN/Norlandsykehuset med på prosjektet.

 15. IDE 9: KOORDINATORBANK – UTVIKLING AV KOORDINATORER FOR IP OG TILTAK PÅ BRUKERNIVÅ. Dette kan bli lovpålagt (å ha en koordinator for IP) for kommunene. Alle tjenestemenn har ifølge lovverk plikt til å utarbeide IP for brukere med langvarig sykdom og sammensatte tjenestebehov. I hver kommune skal det på systemnivå være en koordinerende enhet. Koordinatorbank: Flere personer fra ulike sektorer i kommunen bør ha kompetanse i å utarbeidet IP. De inngår i ”banken” og utnevnes til å jobbe med oppfølging av brukere. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Interkommunal enighet om at dette skal det satses på. Tilbud om kompetanseheving via RKK. IDE 10: VESTERÅLPROSJEKT: FAMILIE OG NETTVERKSSATSNING – SAMARBEID MELLOM VOP/BUP/KOMMUNALE HELSETJENESTE Bruke spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester i familie- og nettverksjobbing. Samordne tjenester og ta utgangspunkt i pasientens eget nettverk. La behandling og forebygging gå hånd i hånd. Utfordring til Vesterålen Regionråd: Midler til kompetanseheving og forprosjekt. Politisk forankring.

 16. Vil du vite mer? RKK Hilde Johanne Hansen 7618504/41 hilde.hansen@rkkv.no www.rkkv.no Vesterålen Regionråd 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no Borgny M. Knudsen 93671581 borgny@lent.no www.lent.no