Download
ny bachelor struktur hvordan l se samfunns del av l pet fredag 26 september 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny bachelor struktur: Hvordan løse samfunns del av løpet Fredag 26 SEPTEMBER, 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny bachelor struktur: Hvordan løse samfunns del av løpet Fredag 26 SEPTEMBER, 2014

Ny bachelor struktur: Hvordan løse samfunns del av løpet Fredag 26 SEPTEMBER, 2014

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ny bachelor struktur: Hvordan løse samfunns del av løpet Fredag 26 SEPTEMBER, 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny bachelor struktur: Hvordan løse samfunns del av løpetFredag 26 SEPTEMBER, 2014 Frode Steen

 2. DekanensutfordringertilSamfunn • Nykursstruktur • Øktressursbrukpå bachelor • Forbedremulighetentilinternasjonalutveksling • For egnestudenter • Merdublering, eller • mere generiskekurs man kanfinneerstatninger for ute • For utenlandskestudenter • Englifisering • Forbedrelærekvaliteten

 3. TorbenJensensutfordringtilSamfunn • Work HARDvs work SMART • Or become WISEvs become RICH Torbenssvarer: HARD=WISE Den representative NHH studentenssvarermertrolig: SMART=RICH

 4. Samfunnernokmerpålinje med Torben • HvordanfåfokusetfraSMARTtilHARD? • Forbedreoppfølgingenunderveisslik at man tvingergjennomjevntarbeidgjennomsemsteret • Presenterestudentene for de spennendetemaenetidligere i bachelor-løpet • Gjørestudietmeranvendt UTEN å misteteorigrunnlaget

 5. Hvor ligger utfordringen i praksis • NEGATIV ENDRING: Samfunnfra 4 til 3.5 kurs • POSITIV ENDRING: Meravressursenevilblioverførtfra master til bachelor

 6. Vi ønsker å ta læringsutbyttebeskrivelsenpåalvor • Læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorstudiet ble vedtatt av PBU på møte 2. feburar2011 «Ved avsluttet studie skal kandidaten:…ha metodekunnskaper (i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder) som gjør kandidaten stand til å innhente og analysere relevant informasjon.Kunne bruke slik kunnskap til å utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.»

 7. Hva om vi tenkernytt? Ny Bachelor: Samfunns del AnvendtSamfunnsøkonomi

 8. Alternatives Men 1. Vil dette fungere for mikro/makro, 2. Hva skal vi fylle inn i 5. semesterkurset

 9. Vi harutredetdet alternative scenariet • Vi lagdeijuni/julitregruppersomerbredtfundert i instituttet, ogsomharlangerfaringmed bachelor: • Mikro/ ogIntroduksjontilsamfunnsøkonomi: Kjetil, Lars S., Lars M., Sissel, Bertil, Linda N., Ragnhild • Et nyttmer modern makro-kurs: Torfinn, Gernot, Øystein, Karl Rolf, Øivnd • Anvendtsamfunnsøkonomi: Kjetil, Alexander, Aline, Kjell G., Lars S., Torfinn, Ragnhild

 10. Mange fordeler med det nye scenariet • Makro kommer tidligere – gir rom for mer valgbar makro senere • Flere læreperspektiv – teori først så anvendelser • Mer i tråd med fagets utvikling – anvendelser er langt viktigere i dag en det man så før

 11. Internasjonalutveksling: Det alternative scenarieterenmuligløsning • Sistekurset med generisknavn ‘Anvendtsamfunnsøkonomi’ kandubleres • Detenekangispåengelsk • Løserflereutfordringer: • Halvererkursstørrelsen – økerkvaliteten • Mindreenveislæringogmeregenlæring • Girstudentenemulighettil å ta kursetnår de erhjemme • Økerantallmuligekurs for internasjonalestudenter

 12. Foreløpigkonklusjon (fragruppene) Nystruktur med introduksjontilsamfunnsøkonomi, mikro, makro, ogavslutning med ‘anvendtsamfunnsøkonomi’ børvedtasnå *Første intro kursgåralleredehøsten 2015 Endeliginnholdav ‘Anvendtsamfunnsøkonomi’, muligdublering, engelsk/norsk etc. bruker vi tidenfremovertil å fastsette *Førstekursgårførsthøsten 2017

 13. Hvaskal vi fylle ‘anvendtsamfunnsøkonomi’ med? • Opplagtflereanvendelser i mikroogmakro • Girdybdeforståelseog alternative læringettertidligereteorikurs • Skalkursetværeanvendt=empiriog/el anvendt=anvendtteori • Argumenter i flereretninger • Fageterblittlangtmerempirisk • Anvendtmetodegiralleredenoeinnsikt i empiri – nok/riktig? Uansettkrevesdetsamkjøringmellomdetnyekurset med Anvendtmetode • Fjerningavinternasjonalhandelsompliktigkurshar en klarnedside (vekst, generelllikevekt mm må inn andresteder?) • Og man kangågjennomen bachelor uten å ha lærtveldigmye om internasjonalhandel • Jo mindre ‘generisk’ kursoppsett, jovanskeligereinnbytte: men dubleringkanløsedette.