Download
implementacija povelje i kodeksa banja luka 13 6 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implementacija Povelje i Kodeksa Banja Luka, 13.6.2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implementacija Povelje i Kodeksa Banja Luka, 13.6.2013.

Implementacija Povelje i Kodeksa Banja Luka, 13.6.2013.

93 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Implementacija Povelje i Kodeksa Banja Luka, 13.6.2013.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Implementacija Povelje i KodeksaBanja Luka, 13.6.2013. Proces implementacije C&C na Institutu za fiziku u Zagrebu Dr Bojana Hamzić

 2. Zagreb, Bijenička cesta 46 www.ifs.hr • 83 zaposlenika • 36 istraživača → 31 u znanstvenim zvanjima • 22 novaka • U rujnu 2012 IF je dobio priznanje Europske komisije kao institucija koja je usvojila "Strategiju ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa"

 3. "Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa" je jedna od inicijativa EU koja je uvedena kako bi se profesija istraživača napravila privlačnijom, kako bi se potakao razvoj karijera istraživača, olakšala njihova mobilnost te poticalo zapošljavanje istraživača. • Zašto je to važno? Iz izlaganja direktora EU istraživačkog prostora dr O. Quintana Trias: - istraživačka djelatnost je bitan element poticanja razvoja i rasta ekonomije • u EU je potrebno još oko 106 dodatnih istraživača do 2020. g kako bi se dostiglo ciljanih 3% GDP • Udio istraživača u EU je premalen: EU: 6 istraživača na 1000 zaposlenih USA: 9 istraživača na 1000 zaposlenih Japan: 11 istraživača na 1000 zaposlenih

 4. Nužno je osigurati kvalitetno obrazovanje i razvoj karijera istraživača. • Potrebno je istraživačima zajamčiti ista prava i obveze bez obzira na to u kojem dijelu EU-a rade. • Potrebno je pomoći riješiti problem fragmentiranosti istraživanja u Europi na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili sektorskom nivou → omogućiti da se na najbolji način iskoristi istraživački potencijal u Europi.

 5. Povelja i kodeks C&C (Charter and Code ) Europska komisija je 2005. usvojila : I) Europsku povelju za istraživače (Povelja) – European Charter for Researchers (Charter) i II) Kodeks o novačenju (zapošljavanju) istraživača – Code of Conduct for the Recruitment of researchers (Code) Ova dva dokumenta sadrže 40 načela koja su upućena istraživačima, poslodavcima i financijerima u javnom i privatnom sektoru. Povelja daje upute o ulozi, odgovornosti i pravima istraživača, njihovih poslodavaca i organizacija koje financiraju djelatnost →osigurati odnos između uključenih strana koji pridonosi uspješnom stvaranju, prijenosu i raspodjeli znanja te utječe na razvoj karijera. Kodeks nastoji unaprijediti postupak zapošljavanja, kako bi odabir kandidata bio pravedniji i transparentniji i predlaže različite načine ocjenjivanja sposobnosti.

 6. Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa (HR-strategija) - alat koji pomaže organizacijama provesti načela Povelje i Kodeksa u praksi. - Istraživačke ustanove ili organizacije financijeri provode unutarnje analize postojećih pravila i praksi (odgovarajuće zakonodavstvo, pravila i praksa institucija, itd) u usporedbi sa načelima Povelje i Kodeksa. - Na temelju rezultata ove analize, institucija ili organizacija razvija vlastitu HR-strategiju za istraživače koja bi trebala uključivati konkretni akcijski plan koji osigurava informiranje javnosti o mjerama koje su potrebne za provedbu načela Povelje i Kodeksa.

 7. HR- strategija se provodi u pet koraka • Interna analiza istraživačke institucije • Institucijska „Strategija ljudskih resursa za istraživače koja uključuje Povelju i Kodeks“/ Akcijski plan - objavljivanje ključnih rezultata interne analize te planiranih aktivnosti • Upoznavanje Europske komisije s HR-strategijom institucije • Institucijska implementacija HR-strategije , provedba akcijskog plana te samovrednovanje putem internih mehanizama (svake 2 godine) 5. Vanjsko vrednovanje koje se provodi svake 4 godine.

 8. 1. Interna analiza istraživačke institucije • Interna analiza se provodi s ciljem procjene usklađenosti propisa (npr. Zakon o znanstvenoj djelatnosti, Zakon o radu.... te institucijski propisi npr. Statut, Pravilnici o napredovanju znanstvenika....) i prakse institucije (način kako se propisi i pravila provode) s načelima Povelje i Kodeksa • U svrhu transparentnosti, potrebno je u analizu uključiti sve ključne djelatnike institucije (npr. uprava, istraživači,..). • Analiziraju se legalni zakonski okviri koji već uključuju neka od C&C načela kao i oni koji mogu otežati implementaciju tih načela • Za provedbu interne analize (ovisno o veličini instituicije) mogu se koristiti upitnici kojim se prikupljaju informacije o prijedlogu aktivnosti potrebnih za usklađivanje sa C&C ( npr. upitnik za zaposlenike kojim se ispituju stavovi o zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti, poticanju mobilnosti, uvjetima rada....) • Za provedbu interne analize može se koristiti “Template” sa stranica http://ec.europa.eu/euraxess/rights

 9. Provođenje interne analize na Institutu za fiziku • Odluka o pokretanju procesa potpisana je sa MZOŠ-em • Izabrano je povjerenstvo od tri člana (dva znanstvena savjetnika od kojih je jedan bio i ravnatelj IF-a te jedan stručni suradnik) sa zadatkom da napravi internu analizu (uz pomoć administracije, u prvom redu pravnika) i napravi prijedlog mogućeg akcijskog plana • Koristili smo “template” sa navedenih stranica • 40 načela je grupirano u četiri područja: I. Ethical and professional aspects II. Recruitment III. Working conditions and social security IV. Training

 10. Primjer ispunjavanja tablica:

 11. Upute iz prezentacije voditelja C&C projekta EK - Dagmar Meyer:

 12. 2. Institucijska „Strategija ljudskih resursa za istraživače koja uključuje Povelju i Kodeks“/Akcijski plan • Ispunjene tablice sa prijedlozima o mogućim promjenama upućene su Znanstvenom vijeću IF-a • Znanstveno vijeće čiji su članovi svi zaposlenici IF-a u znanstvenim zvanjima te predstavnici novaka raspravljalo je i usvojilo prijedloge povjerenstva. • Povjerenstvo je tada pripremilo i predložilo akcijski plan. U akcijski plan su također uvršteni i neki novi prijedlozi koji bi mogli biti korisni za provedbu C&C načela na IF-u. • Akcijski plan je također poslan na raspravu i usvajanje na Znanstveno vijeće

 13. Upute iz prezentacije voditelja C&C projekta EK - Dagmar Meyer:

 14. 3. Upoznavanje Europske komisije s HR-strategijom institucije • Unutarnja analiza i Akcijski plan poslani su EK (uz obavijest MZOŠ-u) Denis CLARKE Assistant Policy Officerdenis.clarke@ec.europa.eu European Commissionhttp://ec.europa.eu/research DG Research & Innovation SDME 03/037 B-1049 Brussels/Belgium +32 2 29 96151 • Nakon provedene recenzije dobili smo priznanje EK • Naše daljnje obaveze su da slijedimo Akcijski plan i postepeno usvajamo ono što smo predvidjeli (step 4) • Nakon isteka 2 godine trebamo provesti unutarnje, a nakon 4 godine vanjsko vrednovanje (step 5)

 15. Upute iz prezentacije voditelja C&C projekta EK - Dagmar Meyer:

 16. Upute iz prezentacije voditelja C&C projekta EK - Dagmar Meyer:

 17. Upute iz prezentacije voditelja C&C projekta EK - Dagmar Meyer:

 18. www.ifs.hr

 19. www.ifs.hr