1 / 20

Pædagogisk ledelse

Pædagogisk ledelse. EUD konference 160914. Indledende fægtninger. Hvad menes med pædagogisk ledelse og hvem er det for? 3-4 modeller (3 forskellige moduler) Twistede moduler fordi…. Konstruktionen. Systemudvikling med 7 perspektiver Politiske Undervisning og læring

sanjiv
Télécharger la présentation

Pædagogisk ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pædagogisk ledelse EUD konference 160914

 2. Indledende fægtninger • Hvad menes med pædagogisk ledelse og hvem er det for? • 3-4 modeller (3 forskellige moduler) • Twistede moduler fordi…

 3. Konstruktionen Systemudvikling med 7 perspektiver • Politiske • Undervisning og læring • Effektive teamkonstruktioner • Udvikling og de to søjler (FDPG og team) • Professioner og kompetencer • Organisationen og forandringerne • Det strategiske

 4. Læringsprincipper • E-læring (flippedclassroom og virtuel kommunikation) • Horisontal læring (deltagernes medbragte kompetence i spil) • Aktionslæring (strategisk og eksperimenterende)

 5. E-læring Oplæg Læsestof Opgaver Program Videoklip Praktiske Materialer fra dagen Projekter Poliitiske Læring (inkl.IT) Teamkonstruktioner Udvikling og forandring Professioner og kompetence Organisationen Strategien

 6. Horisontal læring Viden udefra Lære fra hinanden - sammen Udvikle ny viden gennem bearbejdning af praksis Hans Jørgen Knudsen, NCE

 7. Erfaringslæring Erfaring Refleksion Aktivitet Viden Hans Jørgen Knudsen, NCE

 8. Rigtige funktionsrettede Udfordrende Mulige Nyttige Nødvendige Givende Strategisk aktionslæring Læringen Et rigtigt projektet: Nyttigt, nødvendigt og fra den rigtige praksis Gennem projektet er det således meningen at man både forbedrer og udvikler sig egen praksis og lærer af det samtidig Hans Jørgen Knudsen, NCE

 9. Eksperimenterende aktionslæring Problem-stilling Observationer og erfaringer Eksperimenter Struktureret teamsamtale Bearbejdning og videndannelse Plauborg, Helle, Jytte V. Andersen & Martin Bayer (2011) Aktionslæring. København: Hans Reitzel Hans Jørgen Knudsen, NCE

 10. Uddannelsesforløbet Læse og lytter – diskuterer og deler viden Intro Eksamen case Case Vejledning Eksperimenter Strategisk aktionslæring

 11. Faglighed og ekspertise Den erfarne underviser Uddannelsesreform Før Nu Hurtigt Umiddelbart Rigtigt Hurtigt Umiddelbart Forkert • Tværfagligt samarbejde i • team • Organisering af læring • Formativ evaluering • IKT • Differentiering • Teori-praksis Omgivelserne skifter Hans Jørgen Knudsen, NCE

 12. Forandringsberedskabet Kotter Forandring Fastfrysning Brændende platform Optøning – så tvivl Det truende nye Weick & Quinn Genfortolke Forstå situationen Time-out Fortsat læring, videndeling Vilkår Opgaver Læring Trivel Differentie-ring IT Miljø Tilstedevæ-relse Registrering Overtid Forberedel-se Hans Jørgen Knudsen, NCE

 13. Politiske – interne/eksterne DPG Teams og team-etablering Handlinger Strategi Organisation Samarbejde Kompetenceudvikling Teamudvikling Teamet Teammål Kerneydelsen Lære så meget de kan Trives Eksperimen-tarium Læringsparathed Læringen Konsolideringen Synlig læring Undervisningsdifferentiering IKT Osv. Hans Jørgen Knudsen, NCE

 14. Det, der ligger i kortene • Undervisningsdifferentiering • IT • Bedre sammenhæng mellem teori og praktik • Mere attraktive miljøer • Elevtrivsel • Alle elever skal lære så meget de kan Hvem vil IKKE arbejde med det? Hans Jørgen Knudsen, NCE

 15. Professionelle lærere (semi-professionelle) • Særlig uddannelse (videregående) • Særlige erfaringer fra praksis • Arbejder i elevens interesse (for elevens bedste) Accepteret medlem af en gruppe, der da har særlige rettigheder – undervisningsret samt ret til medlemskab af Uddannelsesforbundet, GL, AC eller andet

 16. Professionelle ledere – siden 1991 • Nødvendige viden • Nødvendige erfaringer • Se tingene fra skolens perspektiv – men også gøre det for elevens skyld (krydspres) Accepteret medlem af en gruppe, der da har særlige rettigheder – herunder medlemskab af DE-L osv og en særlig status ift centrale myndigheder

 17. Aktiv professionalisme • Tillid • Reducere kompleksiteten • Skaber sammenhæng • Risiko og usikkerhed • En evig proces • Aktiv tillid • Ikke betingelsesløs men snarere en forhandlet • Samarbejder på nye områder og på nye måder • Samarbejde og tale sammen – ikke til hinanden • Gensidig accept af hinandens ekspertise og kompetence • Fælles beslutninger • Accept af at man kan tale om det, diskutere det osv • Politik • Etablere politik for samarbejdet med elementer af decentralisering • og fælles beslutningstagen Judyth Sachs (2003) The Activist Teaching Profession. Open University Press

 18. Eller på den professionelle kapital • Human kapital: Viden, kompetencer, sociale og personlige egenskaber, kognitive evner osv • Social kapital: Stærke relationer (alle parter) kendetegnet ved gensidig tillid og omfattende videndeling. • Beslutningskapital: Evnen til at træffe professionelle og fagligt velbegrundede beslutninger i situationer, som til stadighed opstår i hverdagen, og som ikke er ens Hargreaves A. & Fullan M. Professional capital. Transforming teaching in every school. New York and London: Teachers College Press, 2012. Hans Jørgen Knudsen, NCE

 19. Pejlemærker for kompetence- udvikling 2014-15 (64 mio) Skab mulighed og rammer for, at lærerne kan udvikle og implementere flere redskaber til at håndtere elevernes og kursisternes forskellige kompetenceniveau og baggrunde Styrk udviklingen af relations-kompetencer og brugen af disse Læg vægt på og gør brug af anerkendelse og feedback Videreudvikl og anvend metoder til nye undervisnings- og samarbejdsformer og undervisningsdifferentiering Optimér mulighederne for deling af viden. Systematiser evalueringer og følg op på skolernes indsatser for kompetenceudvikling Hans Jørgen Knudsen, NCE

 20. Eksempler på kvalifikationsudvikling Undervisning og læring Rent modul Undervisning og læring Bøjet og twistet Undervisning og læring bøjet og twistet IKT Diff Del-modul i det, der mangler Valgfag efter deltagernes ønsker og behov Hans Jørgen Knudsen, NCE

More Related