1 / 20

Møteplass: Ledelse

Møteplass: Ledelse. Tema: Ledelse i endringstider Hvordan lede en kunnskapsorganisasjon, eller, hvordan lede de som er flinkere enn meg selv? Arve Sigmundstad, adm. leder, NETF. Møteplass: Ledelse. Ledelse. Kunnskapsorganisasjon. Møteplass: Ledelse. Kunnskapsorganisasjonen.

fayre
Télécharger la présentation

Møteplass: Ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Møteplass: Ledelse Tema: Ledelse i endringstider Hvordan lede en kunnskapsorganisasjon, eller, hvordan lede de som er flinkere enn meg selv? Arve Sigmundstad, adm. leder, NETF

 2. Møteplass: Ledelse • Ledelse. • Kunnskapsorganisasjon

 3. Møteplass: Ledelse • Kunnskapsorganisasjonen. • Hovedkjennetegnet ved en kunnskapsorganisasjon er at det er en organisasjon der kunnskap og arbeidskraft er den kritiske suksessfaktor, og der leveransene skjer gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter. • «Ressursene forsvinner ut av døren hver dag når medarbeiderne går hjem. Min viktigste oppgave som leder blir å sørge for at de har lyst til å komme tilbake igjen i morgen?»

 4. Møteplass: Ledelse • Ledelse. Det finnes få (om noen?) vitenskaplige kriterier for å skille mellom vellykket og mislykket ledelse. Leadership has been the subject of an extraordinary amount of dogmatically stated nonsense. Chester Barnard. 1948.

 5. Møteplass: Ledelse • Hva er ledelse? • Gå foran? • Løpe etter? • Legge til rette for at andre kan løpe? • Vise andre hvordan de skal løpe? • Motivere andre til å løpe? • Ta tiden? • Utforme løypa? • Være dommer?

 6. Møteplass: Ledelse • Å være leder. • Utøve ledelse. • Utvise lederskap. • Hvem er det som blir ledere, og hvorfor blir vi det?

 7. Møteplass: Ledelse • Kunnskapsorganisasjoner og ledelse? • Kompleksitet. • Kompetanse. • Kan det overhode ledes? • Skal det bare dyrkes, pleies og tilrettelegges?

 8. Møteplass: Ledelse • Kan vi da si at ledelse handler om å skape resultater, gjennom andre? Å være leder og bidragsyter gjennom andre. Å være en fagperson og en individuell bidragsyter. Veien mot å bli leder…

 9. Møteplass: Ledelse Å skape resultater gjennom andre. Å skape resultater gjennom kompetente kunnskapsmedarbeidere. Enhetlig ledelse?

 10. Møteplass: Ledelse • Hva er så dette lederskapet? • Administrasjon • Kultur • Relasjoner • Og, selvsagt også fag.

 11. Møteplass: Ledelse • Første bud: • Løsrive seg fra fagrollen. • Jeg tror at for å kunne gripe lederrollen, og for å utvikle en lederidentitet, så man gi slipp på sin tidligere identitet som fagperson og individuell bidragsyter. • Identitetsskifte. • ”Supersaksbehandleren”.

 12. Møteplass: Ledelse • Hva er jeg flink til? • Alle her på huset, er flinkere enn meg. • Alle her på huset, er mer kompetente enn meg. • Mitt fravær, er det som merkes minst.

 13. Møteplass: Ledelse • Hva mer prøver jeg på? • Empowerment (ansvarliggjøring, myndiggjøring). • Tillit. • Respekt. • Rolleavklaring. • La være å blande seg, ha is i magen. • Handlingsrom. • Men, hvem definerer handlingsrommet? • Men, er dette ledelse?

 14. Møteplass: Ledelse • Men, er dette ledelse? • Ja, i hvert fall om vi definerer ledelse som å skape resultater, gjennom andre. • Free your mind. Gi slipp. • Beredskapskompetanse. • Kommoden til Sissel Gran. • Hva så med styring?

 15. Møteplass: Ledelse • Hvordan styre? • I felleskap finne retningen. • Lytte, men også skjære gjennom. • Hvordan kan jeg forvente å bli lyttet til, om ikke jeg lytter? • Hvordan kan jeg forvente å bli respektert, om jeg ikke utviser respekt? • Et sted må avklaringene tas, et sted må beslutningene tas.

 16. Møteplass: Ledelse • Ledelse og makt • Ledelse er uløselig forankret i utfoldelse og forvaltning av makt og autoritet, som formidles gjennom både språk og symboler. TianSørhaug 2004

 17. Møteplass: Ledelse • Da står vi igjen med spørsmålene: • Hvem vil jeg være som menneske. • Hvem vil jeg være som leder. • Og, til slutt. Evner jeg å rydde kommoden min, og sove om natta?

 18. Møteplass: Ledelse En siste anbefaling: På randen av ledelse. Frode Haaland, Frode Dale.

 19. Samspill mellom mennesker Organisasjonens kultur er med på å forme er med på å forme Organisasjonskultur Den samling av ideer, normer og verdier som danner grunnlaget for samkvem mellom mennesker – Slik gjør vi det hos oss!

 20. Microsoft Corporation, 1978

More Related