1 / 10

Příklady sociálně ekonomických iniciativ v Polsku

Příklady sociálně ekonomických iniciativ v Polsku. 2013. Přehled iniciativ. Bałtów - Jurský park Inowrocław - Asociace vzájemné pomoci „ Flandria “ Piatkow - Sociální družstvo „Tajná zahrada“. Bałtów – Jurský park.

selia
Télécharger la présentation

Příklady sociálně ekonomických iniciativ v Polsku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Příklady sociálně ekonomických iniciativ v Polsku 2013

  2. Přehled iniciativ Bałtów - Jurský park Inowrocław- Asociace vzájemné pomoci „Flandria“ Piatkow- Sociální družstvo „Tajná zahrada“

  3. Bałtów – Jurský park • V odezvě na rostoucí nezaměstnanost občané Bałtówu zaznamenali organizaci „Bałt”. • Společně začali hledat způsob, jak efektivně využít přírodní krásy regionu k upoutání turistů a oživení lokality. • Některé nápady se zprvu zdály absurdní, avšak díky úsilí místních obyvatel se sen stal skutečností. • Vybudování Jurského parku nabízí místním obyvatelům práci a umožňuje nezávislý rozvoj.

  4. Bałtów – Jurský park • Výsledky • 20 zaměstnanců (pokles nezaměstnanosti v lokalitě z více než 30% na 4% mezi roky 2001 a 2009) • Stavba turistické infrastruktury (5 hotelů se stravovacím zařízením, 25 zemědělsko-turistických farem, 5 soukromých farem) • Přestavba sociální infrastruktury (místa pro sociální a kulturní akce a venkovní události) • Ročně navštěvují Bałtów tisícovky turistů

  5. Asociace vzájemné pomoci „Flandria“ • Asociace v Inowrocławu • Zaměřuje se na vytvoření alternativy k často nedostatečné veřejné zdravotní službě • Snaha o zvýšení dostupnosti nedostatkové specializované zdravotní služby • Dělá tak prostřednictvím pomoci lékařských odborníků a dobrovolné pomoci

  6. Asociace vzájemné pomoci „Flandria“ • Misí asociace „Flandria“ je zajistit, aby peníze nebyly překážkou ke zdravotní péči • Každý z 9000 členů platí poplatek 0,5 eur ročně • Také jsou oprávněni k zakoupení individuální slevové karty, která dává 10% slevu v lékárnách (provozovaných asociací a partnerskou organizací), 30% slevu v soukromých specializovaných ordinací (které spolupracují s asociací) a 15% slevu v obchodech s rehabilitačním a ortopedickým vybavením

  7. Asociace vzájemné pomoci „Flandria“ • Výsledky • Zlepšení přístupu k zdravotním službám a školkám • Asociace vzájemné pomoci „Flandria“ má 5 územních odvětví a prodejen v Inowrocław, Toruń, Bydgoszcz, Włocław, Poznań a Gdynia • 50 lidí pracujících na plný úvazek a více než 100 stálých dobrovolníků

  8. Sociální družstvo „Tajná zahrada“ • Sociální družstvo, které nabízí služby upravení krajiny v oblasti PoznaňskéhoPiatkowa • Je provozované místními obyvateli, kteří dříve hledali práci • Družstvo je velmi dobře hodnocené, díky vysoké kvalitě práce a pozornosti vůči pracovníkům

  9. Sociální družstvo „Tajná zahrada“ • „Tajná zahrada“ byla vytvořena v roce 2007 pěti účastníky semináře pro nezaměstnané, kteří specifikovali zájem o zahradnictví a tvorbu krajiny. • Podobnou práci dělali již dříve, takže vytvoření družstva vypadalo jako přirozené pokračování • S pomocí CIS se brzy stalo samostatné a samostatné (pomoc s fungováním jako samostatný podnik s finančními záležitostmi i vnitřní strukturou) • Pevní rok provozu byli pod dohledem instruktora CIS

  10. Sociální družstvo „Tajná zahrada“ • Výsledky • Najmutí 6 jednotlivců (5 z nich se předtím účastnilo seminářů o dlouhodobé nezaměstnanosti) • Jeden z pracovníků se již zbavil dluhů z nájmu, zbylých 5 je na dobré cestě tak udělat v blízké budoucnosti • Mentalita v lokalitě se vůči nezaměstnaným jednotlivcům změnila

More Related