1 / 16

Hva menes med stabiliseringsarbeid?

Hva menes med stabiliseringsarbeid?. Ved Cathrine Ramm, Spes. i psykomotorisk fysioterapi Med videreutdanninger i traumebehandling Bødø , 12.6.2014. Tre behandlingsfaser:. Stabilisering og kontroll over gjenopplevelser Bearbeiding av traumeminner

shay
Télécharger la présentation

Hva menes med stabiliseringsarbeid?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hva menes med stabiliseringsarbeid? Ved Cathrine Ramm, Spes. i psykomotorisk fysioterapi Med videreutdanninger i traumebehandling Bødø, 12.6.2014

 2. Tre behandlingsfaser: • Stabilisering og kontroll over gjenopplevelser • Bearbeiding av traumeminner • Integrering av personligheten og (re)habilitering til et vanlig liv

 3. Stabilisering: • Psykoedukasjonift. senfølgene av traumer , for å forstå egne plager uten å gå inn i historien • Arbeide med å øke opplevelsen av trygghet • Styrket egenomsorg ift. primære behov som mat, søvn og personlig hygiene • Finne meningsfulle aktiviteter i hverdagen • Balanse mellom hvile og aktivitet • Oppøve evnen til å regulere aktivering • Økt affektbevissthet og –toleranse

 4. Trygghet: • Ro • Forutsigbarhet • Føle at grenser og avtaler overholdes • Trygt sted hjemme og på skolen/jobb • Trygge voksne/andre • Føle seg forstått (psykoedukasjon)

 5. Mat: • Matsorter som triggere • Regulere følelser med mat • Vi spiser ikke når vi er på vakt/redde • Psykoedukasjon; matens påvirkning på søvn, energi, den indre veggen m.m.

 6. Søvn: • Gode rutiner • Vanskelig å falle til ro hvis vi er redde • Kartlegge og eventuelt fjerne triggere • Mørke er en trigger for mange (nattlys) • Søvn på dagen • Hjelp til reorientering ved mareritt (mht. tid og sted, eks nattlys) • Hvis mye mareritt; gruer seg til legge seg

 7. Personlig hygiene: • Tvangsmessig vasking/dusjing • Avkledning og vann på kroppen som trigger • Følelse av å gå i oppløsning ved dusjing • Styrke opplevelsen av tilstedeværelse her og nå • Bad/dusj som trigger

 8. Aktivitet og hvile: • Meningsfulle aktiviteter i hverdagen • Balanse aktivitet og hvile/ro • Styrke ressursene • Humor og gledesfylte opplevelser • Gode relasjonelle opplevelser • Aktivitet innenfor toleransevinduet • Mestringsopplevelser

 9. Regulering av aktivering: • Stabile voksne med god evne til å regulere seg selv og som forstår symptomene • Skjerming fra storgruppe aktiviteter; mye ro, lite lyd, mye en til en kontakt • Gi tegn når får det vanskelig • Oversikt i rutiner, tavle struktur, god informasjon, forenkle ting • Igangsette aktiviteter som vekker ANP (arbeid med mer), men bare på halv tid • Gode avledende roende aktiviteter • Ingen konfontasjon eller relasjonelle utfordringer –avvikle konflikt, fokus på omsorg (obs dosering)

 10. Økt affektbevissthet og –toleranse: • Læres gjennom trygge voksenpersoner som gir god hjelp til regulering av aktivering fordi de forstår symptomene

 11. Forsvarsreaksjoner: • Kamp • Flukt • Frys/underkastelse

 12. Den indre veggen

 13. Gjenopplevelser og triggere • En gjenopplevelse handler om at man uønsket gjenopplever hele, eller fragmenter av noe, som skjedde under traumet • En trigger er noe som kan fremkalle en gjenopplevelse • Kartlegge triggere • Styrke den indre veggen

 14. Tegn og forklarRask vei: Emosjonell ”røykvarsler”Treg vei: Mulighet for ny læring refleksjon refleksjon Røyk- varsler handling Automatisk reaksjon trigger

 15. Eks på teknikker for regulering av aktivering: • Sanse • Fokus • Visualiseringer • Kroppslige øvelser • Pust, obs triggende for mange

More Related