Download
demografick statika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Demografická statika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Demografická statika

Demografická statika

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Demografická statika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Demografická statika Zuzana Poláková Prednáška 2

 2. Demografická statika Štruktúra obyvateľstva Pre bližšie charakterizovanie obyvateľstva je vhodné zaoberať sa jeho zložením. Hlavné kritériá pre triedenie obyvateľstva: • Biologické kritérium – analyzuje štruktúru obyvateľstva podľa veku a pohlavia • Socioekonomické kritérium– analyzuje obyvateľstvo podľa triednej a sociálnej príslušnosti, podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa príslušnosti k hospodárskym odvetviam (baníci, zdravotníci, učitelia atď.), podľa povolania, kvalifikácie, funkčného zaradenia a i. • Kultúrne kritérium– analyzuje obyvateľstvo podľa vzdelania, národnosti, materinského jazyka, náboženstva, rodinného stavu, štátnej príslušnosti a i.

 3. Demografická statika Ad 1/ Biologické kritérium Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku • najdôležitejšie triedenie obyvateľstva z biologických kritérií • demografické procesy sú závislé práve od štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia a veku • Štruktúra podľa pohlavia • zloženie obyvateľstva je v podstate vyrovnané, t.j. pomer oboch pohlaví je pomerne stály, • na 1000 narodených dievčat pripadá okolo 1060 narodených chlapcov maskulinita narodených (do jedného roka života je väčšia úmrtnosť chlapcov)

 4. Demografická statika Ukazovatele koeficient maskulinity(podiel mužov v populácii) index maskulinity(počet mužov pripadajúci na 1000 žien v populácii) (alebo 100) - obyčajne sa vyjadruje v percentách (alebo 100) - obyčajne sa vyjadruje v promile kde pm– populácia mužská pž– populácia ženská P – populácia celkom (stredný stav obyvateľstva k 1.7.)

 5. Demografická statika • index feminity(koľko žien pripadá na 1000 mužov v populácii) • b/ Štruktúra podľa veku • na rozdiel od pohlavia je to variabilný ukazovateľ • vekové skupiny nie sú samoúčelné, sú zostavené tak, že zachytávajú významné zmeny v živote človeka

 6. Demografická statika Pojmy Vek (Age) - jedna z dvoch základných biosociálnych charakteristík každého ľudského jedinca (popri pohlaviu) (dokončený vek) Veková štruktúra (Age structure) – vyjadruje rozdelenie obyvateľstva podľa veku do jednoročných alebo päťročných skupín Veková pyramída (Population pyramid) – dvojitý histogram na grafické vyjadrenie vekovej štruktúry obyvateľstva k určitému dátumu (strom života) Hlavné vekové skupiny (Main age groups) – vekové skupiny obyvateľstva vymedzené podľa vzťahu k ekonomickej aktivite (obyvateľstvo v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku): Predproduktívny vek (Pre-productive age) – vek 0-14 rokov (príprava na povolanie) Produktívny vek (Productive age) – vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna (15 – 62 rokov)

 7. Demografická statika Poproduktívny vek (Post-productive age) - vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna (nad 62 rokov) Vekové skupiny vymedzené podľa vzťahu k reprodukcii: Predreprodukčný vek (Pre–reproductive age) – detská skupina, vek 0-14 rokov Reprodukčný vek (Reproductive age) – vek 15 – 49 rokov (vek reprodukcie populácie) Poreprodukčný vek (Post – reproductive age) – vek 50 a viac rokov Priemerný vek Mediánový vek (Median age) – vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti (polovica s nižším vekom a polovica s vyšším vekom ako je medián) Modálny vek (Modal age) – vek, ktorý v danom okamihu dosiahlo najviac osôb v populácii

 8. Demografická statika Vek odchodu do dôchodku vo vybraných krajinách Európy muži ženy • Belgicko 65 65 • Francúzsko 60 60 • Taliansko 65 60 • Island 67 67 • Nórsko 67 67 • Rakúsko 65 60 • Poľsko 65 60 • ČR 62 61 • Mad’arsko 62 62 • Slovensko 62 62 • Veľká Británia 65 65 • Nemecko 65 65 • Španielsko 65 65 • Francúzsko 60 60 • Írsko 66 66 (zdroj: http://www.employment.gov.sk/pk/2298_2001_III_11/priloha_d.xls)

 9. Demografická statika Vekovo pohlavná pyramída SR a NR v roku 2025

 10. Demografická statika Stromy života populácií SR a NR v roku 2025

 11. Demografická statika Sundbärgove typy vekovej štruktúry Podľa zastúpenia detí a starých rodičov je možné určiť 3 základné populačné typy: Progresívna populácia – prevaha detí nad starými rodičmi, je charakteristická značnou pôrodnosťou a rýchlym vymieraním (charakteristická pre predhistorické a historické populácie, v súčasnosti pre rozvojové krajiny, napr. v Afrike) Stacionárna populácia - približne rovnaké početnosti detí a starých rodičov, natalita sa rovná mortalite. Tento typ vzniká dlhotrvajúcim poklesom pôrodnosti a znížením vymierania (charakteristická pre viaceré kultúrne krajiny). Regresívna populácia – prevaha starých rodičov nad deťmi, natalita je nízka, dochádza k starnutiu populácie (charakteristická pre niektoré vyspelé krajiny s nízkou pôrodnosťou).

 12. Demografická statika Ukazovatele Priemerný vek kde x - vek (0, 1, 2, ..., 100) Px - počet osôb vo veku x  - vek, v ktorom už nikto nežije

 13. Demografická statika Z údajov ŠÚ ČR a VDC SR o vekovo - pohlavnom zložení obyvateľstva k 31.12. 2007 sú vypočítané základné ukazovatele demografickej statiky Koeficient maskulinity, index maskulinity, index feminity δ ima ife SR 48,48 94,11 106,26 ČR 48,96 95,94 104,23 (zdroj: vlastné výpočty) Priemerný vek muži ženy spolu SR 36,92 40,10 38,56 ČR 38,81 41,86 40,36 (zdroj: vlastné výpočty)

 14. Demografická statika Modálny vek Mediánový vek

 15. Demografická statika Modálny vek muži ženy spolu SR 30,54 30,68 30,56 ČR 30,61 32,00 31,99 (zdroj: vlastné výpočty) Mediánový vek muži ženy spolu SR 35,28 38,75 37,00 ČR 37,59 40,96 39,21 (zdroj: vlastné výpočty)

 16. Demografická statika Index staroby – Sauvyho index (meriame ním procesy starnutia) biologická hranica ekonomická hranica

 17. Demografická statika Index staroby muži ženy spolu SR 41,06 71,88 56,10 ČR 54,94 88,43 71,25 (zdroj: vlastné výpočty)

 18. Demografická statika Index veku Index ekonomického zaťaženia

 19. Demografická statika Index ekonomickej závislosti mladých (Index závislosti I) Index ekonomickej závislosti starých (Index závislosti II)

 20. Demografická statika Index ekonomického zaťaženia muži ženy spolu SR 34,46 41,78 38,13 ČR 36,41 44,55 40,45 (zdroj: vlastné výpočty)

 21. Demografická statika Vzájomné vzťahy medzi vekovými kategóriami majú vplyv na reprodukciu pracovnej sily: • menej ľudí v predproduktívnom veku spomalí reprodukciu pracovnej sily (stagnácia, úbytok) • väčší podiel produktívnej a poproduktívnej populácie – starnutie obyvateľstva Reprodukcia pracovnej sily: • vyšší príliv ako odliv – rozšírená reprodukcia pracovnej sily • rovnaký príliv ako odliv – jednoduchá reprodukcia • vyšší odliv ako príliv – znížená reprodukcia

 22. Demografická statika Koeficient prílivu Koeficient odlivu Koeficient výmeny

 23. Demografická statika Koeficient prílivu muži ženy spolu SR 7,87 7,44 7,65 ČR 6,96 6,73 6,85 (zdroj: vlastné výpočty) Koeficient prílivu → Koeficient odlivu (chýba) → Koeficient výmeny muži ženy spolu SR 1,24 0,98 1,10 ČR 0,81 0,68 0,74 (zdroj: vlastné výpočty)

 24. Demografická statika Ad 2/ Socioekonomické kritérium a/ podľa ekonomickej aktivity ekonomicky aktívne obyvateľstvo • zárobkovo činné osoby (zamestnanci, podnikatelia) • pomáhajúci členovia rodiny • nezamestnané osoby (produktívny vek bez práce) • osoby zdržané od výkonu zamestnania (odsúdení  produktívnom veku)

 25. Demografická statika ekonomicky neaktívne obyvateľstvo osoby pripravujúce sa na povolanie ženy v domácnosti rodinní príslušníci (deti do 15 rokov a ďalší vyživovaní členovia rodiny bez dôchodku) dôchodcovia s vlastným dôchodkom rentieri (renta – majetkový výnos) osoby vo verejnej starostlivosti (prisťahovalci, bezdomovci) b/ podľa rodinného stavu slobodní, ženatí (vydaté), rozvedení, ovdovelí

 26. Demografická statika Ad 3/ Kultúrne kritérium a/ vzdelanie • bez, základné, odborné (učňovské), stredoškolské, vysokoškolské b/ rasová diferenciácia • prispôsobenie sa prírodným podmienkam • predstavuje proces zemepisného členenia ľudstva

 27. Demografická statika Zastúpenie hlavných rasových útvarov sveta Rasové útvary Podiel v % Veľké rasy: - europoidná 42,9 - mongoloidná 19,1 - ekvatoriálna 7,3 Zmiešané prechodné formy medzi: europoidmi a mongoloidmi 4,2 europoidmi a negroidmi 9,0 mongoloidmi a australoidmi 17,2 ostatné rasové útvary 0,3 Spolu 100

 28. Demografická statika c/ národnostná diferenciácia často sa ako rozlišovací znak používa materinský jazyk u nás sa občan hlási k národnosti podľa vlastného presvedčenia (u detí do 15 rokov rozhodujú rodičia), v SR viac národností V roku 2001 pri sčítaní sa: k slovenskej národnosti hlásilo 85,79% ľudí, k maďarskej 9,68 %, k rómskej 1,67 %, k českej, moravskej a sliezskej 0,87 %, k rusínskej 0,65 %, nemeckej 0,10 %, poľskej 0,05% a iná nezistená 1,19% (Zdroj: ŠÚ SR).

 29. Demografická statika d/ náboženstvo, (kresťanstvo, judaizmus, islám....) za bývalého režimu sa náboženstvo u nás nezisťovalo, od roku 1991 sa zisťuje • ovplyvňuje morálne hodnoty človeka, jeho spôsob žitia • ovplyvňuje zmýšľanie v oblasti reprodukcie (vplyv na sobášnosť, pôrodnosť, rozvodovosť) V SR (2001) bolo zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania nasledovné: • rímskokatolícke (68,9 %), • evanjelické (6,9 %), • gréckokatolícke (4,1 %), • reformovano kresťanské (2 %), • nezistené (2,2 %), • bez vyznania (13,7 %).

 30. Ďakujem za pozornosť