Download
resultat kampanjm tning informationskampanj nya v rdvalssystemet f r prim rv rden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården.

Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården.

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Resultat kampanjmätning informationskampanj nya vårdvalssystemet för primärvården. Carl Strand/Mats Wiberg 2009-10-13

 2. Bakgrund • Riksdagen har beslutat att Sverige från och med den 1 januari 2010 får ett nytt vårdvalssystem för primärvården. I Västra Götaland kallas det nya vårdvalssystemet VG Primärvård och införs den 1 oktober, efter beslut av regionfullmäktige den 3 februari 2009. I samband med detta har en stor informationskampanj som vänder sig till invånarna genomförts.

 3. Syfte Det övergripande syftet har varit att mäta effekterna av hela samt de olika delarna av kampanjen. Följande kommunikationsmål sattesupp: • 70% av invånarna skall känna till möjligheten att välja och veta vad deras val innebär • 70% av invånarna ska uppleva att de har tillräckligt information för att kunna göra ett välgrundat val • 70% av invånarna ska veta vart de kan vända sig för att få mer information • Minst 70% av invånarna ska ha tagit del av informationen. Man vill också att kampanjen skall uppfattas som pålitlig, lättillgänglig, vägvisande, men också positiv, framtidsinriktad och icke-byråkratisk.

 4. Målgrupp & Metod • Målgrupp : Alla vuxna personer 16+ år boende i Västra Götaland. • Urvalet var begränsat till personer som har tillgång till internet/ mail och som förstår och talar svenska. • Undersökningen genomfördes i 2vågor, detta för att dels kunna utvärdera de olika mediekanalernas förmåga samt att se utvecklingen över tiden. • Undersökningen genomfördes som en kvantitativ onlinebuss med totalt 850 personer per våg. För att kunna titta på skillnader beroende på var man bor genomfördes 200 intervjuer i var och en av följande geografiska regioner; Göteborg, Älvsborg, Skaraborg, Bohuslän samt 50 intervjuer i Dalsland. Dessa slumpmässigt utvalda personer har fått besvara ett antal frågor med bakgrundsvariabler och ett antal frågor om kampanjen som tillsammans täcker in målet med informationskampanjen. För denna kvantitativa datainsamling anlitades SIFO men all analys genomfördes av TUI.

 5. Resultat Våg 1 och Våg 2.

 6. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 7. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 8. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 9. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 10. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 11. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 12. Hur väl känner du till att du har möjlighet att från och med i höst välja vårdcentral?

 13. Hur fick du kännedom om denna möjlighet? Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

 14. Hur fick du kännedom om denna möjlighet? Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

 15. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 16. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 17. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 18. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 19. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 20. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 21. Total andel som tagit del av kampanjen?(Hjälpt erinran)

 22. Var någonstans man sett kampanjen? Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

 23. Var någonstans man sett kampanjen? Svart = Våg 1 Blå = Våg 2

 24. Invånarnas syn på kampanjen(Vägd total)

 25. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 26. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 27. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 28. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 29. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 30. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 31. Hur viktigt man tycker det är att ha möjlighet att välja vårdcentral

 32. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 33. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 34. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 35. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 36. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 37. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 38. Andel som säger sig veta vart man skall vända sig för att få mer information om det nya vårdvalssystemet

 39. Andel som använt sig av den telefonservice Västra Götalandsregionen erbjudit

 40. Tycker du att du har fått svar på de frågor du hade?

 41. Hur väl lever man upp till målsättningarna efter våg 2. • 86% av invånarna känner till möjligheten att välja och veta vad valet innebär. Man har alltså mer än väl nått upp till målsättningen 70%. • 50% upplever att man har tillräckligt med information för att kunna göra ett välgrundat val. Klart högre än efter våg 1 men man har inte nått upp till målsättningen 70%. • 56% vet vart dom skall vända sig för att få mer information. Också detta klart högre än efter våg 1 men en bit kvar till målsättningen 70%. • 89% säger sig ha tagit del av informationen. Här har man alltså mer än väl nått upp till målsättningen 70%.