1 / 9

2011

Projektas „ Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą “. 2011. Kodėl toks pavadinimas?. Projektas vykdytas keliais etapais. Paruošiamieji darbai vyko 2011 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais.

sibley
Télécharger la présentation

2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projektas„Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“ 2011

  2. Kodėl toks pavadinimas?

  3. Projektas vykdytas keliais etapais. • Paruošiamieji darbai vyko 2011 m. gegužės–rugsėjo mėnesiais. • Svarbiausi kelių dienų renginiai, seminaras -kūrybinė laboratorija, įvyko 2011 m. spalio 26, 27 d. Vilniaus šv.Kristoforo gimnazijoje, Vilniaus tarptautinėje mokykloje ir Vilniaus universitete. • Seminare dalyvavo 70 mokytojų,40 mokinių. • Buvo pravesta atvirų pamokų(Renesanso LDK palikimas: kultūrų įvairovė,ryškios asmenybės),pamoka -diskusija:Asmenybės svarba. • Vilniaus universitete keturios paskaitos: Senosios literatūros kalbinė įvairovė, XIX a. Lietuvos literatūros dialogai, XX a. istorijos analizė Česlovo Milošo eseistikoje, ir Vidurio Europos idėjos, Lietuvos kultūras jungiantis pasakojimas. • Metodinė medžiaga

  4. Turinys, atskleidžiantis ne tik kultūros savitumą, bet ir telkiantis Lietuvos tautas į bendruomenę, lojalią Lietuvos laisvės idealams.

  5. Telkiantys – ir turinys, ir forma.

  6. Uždaviniai • Pasidalinti gerąja praktinio darbo patirtimi. • Atrasti naujus mokymo metodus ir būdus. • Atnaujinti požiūrį, grindžiant moderniausiais literatūros ir kalbos mokslininkų tyrinėjimais, juos priartinant prie mokyklos, prie mokinio.

  7. Mokinys – mokytojas mokslininkas – švietimo darbuotojas.

  8. Veiklos būdai • Tradicinė pamoka • Pamoka – diskusija • Paskaita • Seminaras • Kūrybinė laboratorija Atvira diena mokykloje Paskaitų diena universitete

  9. Projekto sėkmė • Aukštas mokinių, mokytojų ir mokslininkų bendravimo ir bendradarbiavimo lygmuo. • Švietimo institucijų atvirumas mokyklai. • Sumažinta atskirtis tarp miesto ir kaimo, tarp tautinių mažumų, pietryčių Lietuvos ir kitų Lietuvos mokyklų. • Tapo kūrybiniu impulsu praktinei kasdienei veiklai, nurodė saviugdos ir mokytojų mokymosi būdus bei kryptis. • Teikė teigiamų emocijų.

More Related