1 / 19

2011

Departament d’Interior. 2011. Projecte. Pressupostos. Departament d’Interior – Introducció.

Leo
Télécharger la présentation

2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Departament d’Interior 2011 Projecte Pressupostos

 2. Departament d’Interior – Introducció • El pressupost del Departament s’ha elaborat d’acord amb els criteris generals que presideixen l’elaboració del pressupost de la Generalitat. És a dir, són uns pressupostos presidits per l’austeritat, que busquen la restitució de l’equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d’un creixement econòmic sòlid i permanent. L’execució del pressupost 2010 de la Generalitat, tancat amb un resultat deficitari del 3,86% del PIB, obliga a un esforç extraordinari d’ajustament. • No obstant, mantenen una especial sensibilitat, entre d’altres aspectes, en el manteniment de les polítiques de seguretat i emergències. En aquest sentit, és cabdal assenyalar que l’assignació de recursos d’aquesta política presenta un ajustament per sota de la mitjana. Un 7% en front del 10% d’ajustament general. • És un pressupost que garanteix el manteniment dels principals eixos de les actuacions que configuren les polítiques de seguretat i emergències, tan pel que fa a recursos personals, recursos materials i recursos tecnològics. • No permet afrontar en aquest 2011 una política de compromisos futurs, sobretot en matèria d’inversions en infraestructures físiques, ja que no podem seguir amb un sistema d’inversions que significa una fugida endavant i que ha hipotecat la capacitat inversora durant un temps.

 3. Departament d’Interior – Grans xifres pressupost 2011 2011 Variació respecte 2010 M€ M€ % Pressupost consolidat Departament d’Interior + SCT + ISPC + CAGTU112 1.301,5 -97,8 -7,0% Pressupost Departament d’Interior 1.203,0 -98,6 -7,6%

 4. Departament d’Interior – Pressupost per capítols • L’elevat pes de les despeses del personal condiciona el pressupost. Remuneracions del personal (cap. I)

 5. Departament d’Interior – Capítol I • La baixada salarial del 5% al conjunt del sector públic hauria suposat una reducció de 45 M€ de les despeses de personal del Departament. L’efecte final en aquest capítol, una vegada inclòs el redimensionament de l’estructura, i la incorporació de bombers i mossos, és una disminució del 3,1% respecte l’any 2010. • S’ha reduït el capítol I en 32 milions d’euros, malgrat la incorporació de 775 nous mossos d’esquadra sortits de l’ISPC el juliol de 2011, de 600 aspirants a mosso i de 177 bombers. • S’ha fet un ajustament en el nombre de places amortitzant llocs de treball i llocs de personal eventual.

 6. Despeses en béns corrents, serveis i inversions (cap. II i VI) M€ M€ M€ 3.597 vehicles de mossos d’esquadra 785 vehicles de bombers M€ M€ M€ Departament d’Interior – Capítols II i VI • Pel que fa als capítols II i VI, s’ha realitzat una optimització dels recursos ajustant les partides de consums, subministraments i inversions.

 7. Departament d’Interior – Pressupost per unitats directives

 8. Secretaria General – Direcció de Serveis • Racionalització de l’estructura i redimensionament del personal. S’ha completat la 1a fase del procés reorganitzatiu per tal d'assolir els objectius d'eficàcia i eficiència dels serveis que presta el Departament. Aquest procés es completarà amb la reordenació dels centres directius als que correspon la direcció i gestió dels cossos operatius en matèria d'emergències i seguretat. • Atesa la importància que tenen les TIC en el pressupost del Departament (43,6 milions d’€, 24% del pressupost dels capítols II i VI) s’ha creat el Comitè director de recursos tecnològics per prioritzar inversions i avaluar projectes en aquest àmbit. • Redacció i implementació, en l’àmbit d’Interior, del Pla de la Finestreta Única Empresarial amb l’objecte de reduir, simplificar i agilitzar els tràmits amb l’Administració. Aquesta revisió de processos i criteris permetrà racionalitzar els recursos i incrementar l’eficiència. • Desenvolupament d’un sistema d’informació d’actuacions del Departament que permeti la configuració d’un quadre de comandament. • Ampliació de cobertura de la Xarxa RESCAT (s’han instal·lat 24 ampliadors nous de cobertura durant el 2011).

 9. Secretaria General – Direcció de Serveis • Encàrrec de gestió del Departament d’Interior al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya per a la direcció del projecte de desenvolupament i de la implantació de la plataforma tecnològica integrada d’emergències i seguretat (PISE) i tots aquells sistemes i tecnologies que de manera directa o indirecta n’estiguin relacionats.

 10. Direcció General de la Policia • Incorporació d’un miler d’efectius al territori: 775 nous mossos de la darrera promoció, i la resta alliberats d’unitats centrals i administratives. • Convocatòria de 600 aspirants, que iniciaran el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya el setembre de 2011. • Creació d’una nova unitat especialitzada en recollida de proves i elaboració d’atestats, en l’àmbit de la lluita contra les situacions d’alteració de l’ordre públic. • Creació d’una divisió de transport per millorar la seguretat a trens i estacions. • Creació del Programa Operatiu Específic del Món Rural per potenciar les actuacions policials en les zones rurals de Catalunya amb l’objectiu de prevenir i reduir els delictes. • Projecte SECME (Sistema Embarcat per vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra): pla pilot amb 9 ordinadors. • Actualització de l’equipament informàtic (entre d’altres, actualització del sistema operatiu del CME, adquisició de 300 equips per als Grups d’Atenció a la Víctima, desenvolupament d’una eina de seguiment de les víctimes).

 11. Direcció General de la Policia • Adquisició de 700 armilles antibala i antipunxó a les Unitats de Seguretat Ciutadana que substitueixen les antibala tradicionals. • Incorporació de 50 efectius a la Brigada Mòbil que iniciaran el curs d’especialització en ordre públic a partir del proper mes de setembre a l’ISPC. • Actualment estan en execució les obres de la seu regional del Camp de Tarragona i la comissaria d’Horta - Guinardó. • S’estan realitzant els tràmits per a la construcció de la comissaria de districte compartida amb la policia local de Salt i la posada en funcionament de l’oficina policial de la Jonquera.

 12. DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments • Incorporació en pràctiques de 177 nous bombers, que han finalitzat el Curs de Formació Bàsica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. • Renovació i millora dels mitjans del Cos de Bombers. • Vehicles de nova incorporació: 2 Unitats de Punt de Trànsit (UPT), 1 vehicle de comandament i 2 ambulàncies • Adquisició definitiva: 4 furgonetes, 1 Unitat de Càrrega (UCA) • Implantació de mesures organitzatives i operatives per incrementar la capacitat extintora i millorar la lluita contra els incendis: • dos caps de guàrdia en horari de màxim risc forestal • desplaçament d’equip de suport en cas de gran incendi • consolidació de l’estratègia de les columnes mòbils i de l’ús de maquinària pesant en les tasques d’extinció • quatre pilots d’aeronaus més • Incorporació de 1.037 efectius per a la Campanya Forestal 2011.

 13. DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments • Enguany ha finalitzat la construcció dels parcs de bombers de Calaf i Valls. • Actualment es troben en execució les obres de construcció dels parcs de Camprodon i Llançà i la reforma i ampliació del parc de Guardiola de Berguedà. • Es preveu iniciar les obres del parc de bombers d’Olot.

 14. Direcció General de Protecció Civil • Realització de campanyes d’informació a la població (revetlles, risc químic i sobre la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions). • Durant el 2011 s’han instal·lat 7 càmeres de control de mercaderies perillosesa les autopistes. Es preveu que fins a final d’any se n’instal·lin 10 més. • Proves pilot a Barcelona i Tarragona de sensors de concentració de productes químics per a la detecció immediata en cas de fuita tòxica. • Nova convocatòria de subvencions als municipis per a l’elaboració dels seus Plans d’Actuació Municipal de protecció civil. • Instal·lació de 10 sirenes d’avís a la població. • Desenvolupament de noves aplicacions informàtiques de gestió per a millorar l’eficàcia de la coordinació de les emergències al CECAT de Barcelona i Reus.

 15. Direcció General d’Administració de Seguretat • Implantació del model d'atenció policial a les víctimes de violència masclista i domèstica, amb especial atenció a les dones, infància i gent gran (Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica). • Elaboració d’una nova edició de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. • Signatura de43 convenis d'integració de les policies locals al sistema d’informació policial SIPCAT, passant de 21 a 64 convenis. • Signatura de 44 convenis de connexió de les policies locals a la xarxa RESCAT, passant de 54 convenis a 98. • Elaboració d’un codi de bones pràctiques per a empreses de seguretat privada. • Elaboració i implementació del Pla d’inspecció de locals públics i activitats recreatives.

 16. Servei Català de Trànsit • El Pressupost del SCT és de 96,6 milions d’euros. • Implementació del nou Pla Català de Seguretat Viària 2011 – 2013. • Implantació de la velocitat variable als accessos de Barcelona (B-23, des de Molins de Rei fins a Barcelona). • Instal·lació de 30 nous radars fixos per passar de 148 a 178 radars a la xarxa viària de Catalunya. • Elaboració de 20 nous plans locals de seguretat viària, passant de 99 a 119 plans. • Realització d’una campanya de sensibilització adreçada a adolescents (14 - 18 anys) i a adults (40 - 55 anys).

 17. Institut de Seguretat Pública de Catalunya • El Pressupost de l’ISPC és de 14,3 milions d’euros. • Revisió i reformulació dels cursos de formació bàsica de seguretat i emergències. • Definició d’una nova estructura organitzativa que contempli les singularitats de la formació de policies i bombers: Escola de Policia i Escola de Bombers. • Organització de la 1a Escola d’Estiu. • Desenvolupament d’un pla de formació no presencial, augmentant la formació des de les seus de les comissaries, parcs i/o seus territorials. • Organització, per primera vegada, d’un curs de l’Escola Europea de Policia (maig de 2011). • Cursos policials especialitzats: Desactivació d’artefactes explosius-NRBQ, Ordre Públic, Investigació avançada.

 18. Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 • El Pressupost del CAGTU 112 és de 9,1 milions d’euros. • Potenciació del centre de Reus que passa d’assumir un 10% de les trucades fins al 50%, garantint així un model operatiu equilibrat i fiable. • Millora del model operatiu d’atenció i activació dels recursos adients per donar resposta a les necessitats dels ciutadans en cas d’emergència. Es destinaran 11,7 milions d'euros al servei d'atenció i gestió d'emergències del telèfon 112 per a un període de 24 mesos. • Integració del 061, que aportarà mes d'un milió i mig més de trucades any, culminant així la totalitat de telèfons d'emergències. • Implantació de solucions tecnològiques per reduir del nombre de trucades no procedents, del nombre de trucades perdudes i del temps mitjà d’atenció de trucades procedents al 112. • Mapa de les zones rurals i aïllades on es garanteix la cobertura del 112.

 19. Departament d’Interior 2011 Projecte Pressupostos

More Related