1 / 96

2011 

2011 . 7.000.000.000 mensen. Biomassa & andere energiebronnen. Biomassa & andere energiebronnen. Hydro energie. Nucleaire energie. Gas. Kolen. Aardolie. TJ. 1970. 1980. 1990. 2000. 2010. 2020. 2030. Definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Vlaanderen)

sadie
Télécharger la présentation

2011 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 2. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 3. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 4. 2011  7.000.000.000 mensen TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 5. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 6. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 7. Biomassa & andere energiebronnen Biomassa & andere energiebronnen Hydro energie Nucleaire energie Gas Kolen Aardolie TJ 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 8. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 9. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 10. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 11. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 12. Definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO Vlaanderen) MVO is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 13. Kenmerken van sociale economie • voorrang van arbeid op kapitaal; • democratische besluitvorming; • maatschappelijke inbedding; • transparantie; • kwaliteit; • duurzaamheid. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 14. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 15. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 16. HARVEST – basis regels • 5 teams – elk team is een vissersboot • Opdracht is zoveel mogelijk vis vangen • De hoeveelheid vis is beperkt ( 25 – 50) • Elke beurt regenereert de vis zich door verdubbeling, met een maximumlimiet van 50 • Teams mogen niet samenwerken TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 17. HARVEST - vissen • Elke beurt = 1 jaar • Je bepaald zelf hoeveel vis je vangt • Deze hoeveelheid schrijf je op de post-it en plaatst deze in je “boot”. • Als je hoeveelheid beschikbaar is krijg je die. Indien niet, krijg je niets. • Als de teams hun hoeveelheid bepaald hebben, komen ze in random volgorde aan de beurt TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 18. Totale activiteit Prestaties van de resources (kwaliteit / kwantiteit) Rendement (verdiensten / activiteit) Tijd

 19. Gelijk Opbrengst A Per actie Tegengesteld Tragedy of the commons R1 Limiet R3 Activiteit A B1 Hulpbron Beschikbare capaciteit Totale activiteit Limiet R4 B2 Activiteit B R2 Opbrengst B Per actie

 20. Cynefin (kunèvin) framework TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 21. Simple • relationship between cause and effect is obvious to all • approach is to Sense - Categorize - Respond • we can apply best practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 22. Complicated • relationship between cause and effect requires analysis or investigation • application of expert knowledge • approach is to Sense - Analyze - Respond • we can apply good practice TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 23. Complex • relationship between cause and effect can only be perceived in retrospect, but not in advance • the approach is to Probe - Sense – Respond • can sense emergent practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 24. Chaotic • no relationship between cause and effect at systems level • approach is to Act – Sense – Respond • we can discover novel practice. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 25. Disorder • state of not knowing what type of causality exists • people will revert to their own comfort zone in making a decision. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 26. Organizational Factors Latent Condition Unsafe Supervision Latent Condition Latent Condition Unsafe Act Preconditions Unsafe Acts Active Failure Failed or Absent Defenses James REASON VERLIES TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 27. Het Model van Dr James Reason TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 28. "We cannot direct the wind, but we can adjust the sails." Founder of the Great Plains Black Museum, Bertha Calloway TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 29. ISO 26000 – 7 principes van SocialResponsibility • Accountability • Transparency • Ethicalbehaviour • Respect for stakeholders intrests • Respect for the rule of law • Respect for international norms of behaviour • Respect forhumanrights TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 30. Van Daele Respect: Eerbied uit hoogachting of angst Respecteren: Blijk geven van respect – eerbiedigen Eerbied: Gevoel van bewondering op geestelijk en zedelijk vlak Eerbiedigen: Blijk geven van eerbied TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 31. Respect denotes both a positive feeling of esteem for a person or other entity. Respect can be a specific feeling of regard for actual qualities of the one respected. It can also be conduct in accord with a specific ethic of respect. Respect is one of the five fundamental moral values! TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 32. Respect = Re – spect Nog eens kijken, omzien Beter kijken (naar de ander), waardoor je de kwaliteiten beter waarneemt en je jezelf minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 33. Resultaatsverbetering RESULTAAT = POTENTIEEL - BEPERKINGEN Performance Improvement

 34. S U S T A I N A B L E Totale activiteit Prestaties van de resources (kwaliteit / kwantiteit) Rendement (verdiensten / activiteit) Tijd

 35. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 36. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 37. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 38. REASON TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 39. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 40. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 41. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 42. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 43. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 44. TR³M = TOTAL RISK - RESPECT - RESULT MANAGEMENT TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 45. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 46. ISO 31000 RISK IS UNCERTAINTY ON OBJECTIVES TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 47. Een risico is altijd verbonden met een doel en omgekeerd! TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 48. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 49. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

 50. TOTAL RESPECT MANAGEMENT - TR³M - UA

More Related