Download
komitet monitoruj cy zporr 3 posiedzenie warszawa 17 marca 2005 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005 r.

Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005 r.

80 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Komitet Monitorujący ZPORR 3. posiedzenie Warszawa, 17 marca 2005 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet MonitorującyZPORR3. posiedzenieWarszawa, 17 marca 2005 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 2. Porządek obrad • 11.00- • Powitanie uczestników, słowo wstępne – Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w MGiP, Przewodniczący Komitetu, przyjęcie programu IIIposiedzenia i protokołu z II posiedzenia KM ZPORR z dn. 16.12.04 r. • Prezentacja sprawozdania z realizacji ZPORR za IV kwartał 2004 r. – Anna Siejda – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP – Zastępca Przewodniczącego Komitetu • Dyskusja nad sprawozdaniem, głosowanie, przyjęcie sprawozdania (Uchwała Nr 1/2005) • Prezentacja proponowanych zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda • Dyskusja, głosowanie, przyjęcie przez Komitet Uzupełnienia ZPORR ze zmianami (Uchwała Nr 2/2005) • Kurs, realokacje oraz postępowanie z projektami zatwierdzonymi do realizacji, co mogło skutkować przekroczeniem dostępnej alokacji – informacja – Dyrektor Anna Siejda • Plan Ewaluacji ZPORR – informacja – Dyrektor Anna Siejda • 13.00 • Przerwa na lunch • 13.30 • Sprawy różne

 3. Wdrażanie ZPORR- plan Ministerstwo Gospodarki i Pracy • Informacje o naborze wniosków • Stan kontraktowania wg priorytetów i działań • Przykłady najpopularniejszych działań wg województw • Informacja i promocja ZPORR • SIMIK dla ZPORR • Wnioski Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 4. Ilość złożonych wniosków (stan na koniec grudnia 2004 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • złożono – około 9471 wniosków, o łącznejwartości dofinansowania z UE 19 837,13 mln PLN (kurs 4,0908), w tym: • wramach Priorytetu 1 – 2044 wnioski • w ramach Priorytetu 2 – 1676 wniosków • w ramach Priorytetu 3 – 5124 wnioski • w ramach Priorytetu 4 – 627 wniosków Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 5. Liczba złożonych wniosków wg województw (stan* na koniec grudnia 2004 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • Podkarpackie 708 • Podlaskie 343 • Pomorskie 395 • Śląskie 777 • Świętokrzyskie 493 • Warmińsko-Mazurskie 434 • Wielkopolskie 506 • Zachodniopomorskie 407 • Dolnośląskie 671 • Kujawsko-Pomorskie 414 • Lubelskie 498 • Lubuskie 503 • Łódzkie 676 • Małopolskie 483 • Mazowieckie 727 • Opolskie 290 *bez Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 6. Liczba złożonych wniosków (2)(stan na koniec grudnia 2004 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • Największym zainteresowaniem cieszą się Działania: • 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna – 1 043 wnioski • 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 749 wniosków • 3.1 Obszary wiejskie –2 385 wniosków • 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna –1 333 wnioski Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 7. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Przyznane dofinansowanie(stan na koniec grudnia 2004 r.) • w efekcie przyznano dofinansowanie 2514 wnioskom, o łącznej wartości 4 659,39 mln PLN • w Priorytecie 1 – 539 wnioskom; • w Priorytecie 2 – 790 wnioskom; • w Priorytecie 3 – 753 wnioskom; • w Priorytecie 4 – 432 wnioskom Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 8. Zawarte umowy o dofinansowanie(stan na koniec grudnia 2004 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • zawarto 1086 umów (w przygotowaniu było kolejne 1428) o łącznej wartości 949 999 300,62 PLN: • w Priorytecie 1 – 86 umów (453 w przygotowaniu); • w Priorytecie 2 – 536 umów (254); • w Priorytecie 3 – 1198 umowy (555); • w Priorytecie 4 – 266 umów/ decyzji (166) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 9. Przykłady najpopularniejszych Działań ZPORR(stan kontraktacji w tys. PLN, wg województw) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 10. Postęp finansowy W IV kwartale nie dokonano płatności ze środków Funduszy w ramach ZPORR, trwały przygotowania do ich uruchomienia: • rozpoczął się proces wnioskowania o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS (wnioski złożyło 15 województw) • dokonano podziału rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 na współfinansowanie ZPORR. MF wydał decyzje przesuwające środki rezerwy do budżetów wojewodów. Z końcem roku 36,1 mln niewykorzystanych środków przesunięto na tzw. niewygasy. • rozpoczęło się zaciąganie pożyczek na prefinansowanie

 11. Pierwsze efekty wdrażania ZPORR • 167 434 osoby otrzymały/ otrzymują wsparcie w ramach 478 projektów w P2 (EFS) : • w tym 55,4 % kobiet • w tym 30,2 % osób w wieku 16 – 25 lat • zakupiono 21 sztuk sprzętu specjalistycznego dla szpitali w ramach Dz. 1.3. • zmodernizowano 31 km dróg powiatowych i gminnych, 21 km sieci rozdzielczej wodociągów i 19 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. • zmodernizowano 772 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

 12. SIMIK dla ZPORR Ministerstwo Gospodarki i Pracy • system informatyczny SIMIK został oficjalnie odebrany przez Międzyresortowy Zespół do spraw SIMIK-a w dniu 13 grudnia 2004 r. • obecnie trwa usuwanie błędów w oprogramowaniu wykrytych podczas trzech tur testów systemu • odbyły się dwie tury szkoleń dla przyszłych użytkowników systemu (następne szkolenia planowane w połowie br.) • planowane wdrożenie systemu w III kwartale br. (rozpoczęcie wprowadzania danych w połowie czerwca br.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 13. SIMIK dla ZPORR (2) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • W drugiej połowie marca instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu przekazane zostaną hasła i loginy do najnowszej wersji systemu z prośbą o przeprowadzenie testów (w celu wykrycia ewentualnych błędów w systemie przed rozpoczęciem procesu wprowadzania danych) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 14. SIMIK dla ZPORR (3) Ministerstwo Gospodarki i Pracy • Generator Wniosków został dostosowany do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia • trwa ostateczna weryfikacja najnowszej wersji GW • ostateczna wersja GW zostanie udostępniona do dnia 25 marca • odbyły się III tury testów pierwszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 15. Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów główne utrudnienia wdrażania ZPORR to: • powolny proces uruchamiania środków finansowanych w systemie • brak prawidłowo działającego GW; • brak funkcjonującego systemu SIMIK; • ciągle istniejące braki w zakresie dostępności wystarczającej liczby lokali i wyposażenia technicznego jak i samej liczby osób zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR, rotacja kadr; • potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; • potrzeba rewizji terminów sprawozdawczości w ramach systemu (zbyt krótkie dla sprawozdań okresowych, konieczność zsynchronizowania sprawozdawczości rocznej z terminami udostępniania wyników badań przez statystykę publiczną). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

 16. Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Dziękuję Państwu za uwagę