1 / 16

Appar i skolan

Appar i skolan. 20121205 Johnny Andersson. Specialpedagogiska skolmyndigheten. SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

stefan
Télécharger la présentation

Appar i skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Appar i skolan 20121205 Johnny Andersson

 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten • SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. • SPSM ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande. • Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga • Genom att: • Ge råd och stöd till ansvariga för skolor • Erbjuda undervisning i specialskolan • Utveckla och producera läromedel • Fördela statsbidrag

 3. www.spsm.se

 4. Varför Pedagogisk idé Vad Förhållningssätt-Motiv-Komplement Hur Hårdvara-teknik-utbildning Vem Elev-kollegor-föräldrar-ledning

 5. Förutsättningar Vem tar ansvar för helheten?

 6. Ett komplement Utvärdering: kontroll-effekt-resultat Barnet/elevens röst

 7. Varför pekplatta? • ett komplement till omgivningen och det egna lärandet • en del av det multimodala lärandet • stöd för kommunikation • verktyg för kontinuitet • en del av omgivningen • variation- ljud, bild, text, film • ett verktyg för självständighet • ett komplement för att uppnå målen • avlastar minnet • strukturstöd

 8. Appar och forskning Linnéuniversitet under ledning av Idor Svensson arbetar med ett pilotprojekt bestående av elever i olika åldrar. iPhone används intensivt under 3 dagar/vecka a´40 minuter under en månad. Följs upp med förmätning – eftermätning – uppföljning. En mer omfattande studie har påbörjats med 20 elever från varje årskurs förskoleklass – år 5. Exempel på appar i projektet: Prizmo EasyWriter Dragon Dictation Daisy Reader Wordbook Fördelar Alltid till hands Hög status Tillgängligt Vikt och storlek Stort utbud Batteritid Modern • Nackdelar • Kräver finmotorik • Svårighet med tangenterna • Tekniken separerar dem från andra • Passar inte användarens arbetssätt • Hjälper inte användaren att spara tid • Begränsad support • Stort utbud

 9. Appar -forskning En doktorand vid John Hopkins University skapat en bedömningsmatris. Med hjälp av matrisen kan bland annat applikationens relevans för kursmoment, mm http://learninginhand.com/storage/blog/AppRubric.pdf Artikeln ”Integrating the IPod Touch in K-12 Education: Visions and Vices” vänder sig till dem som fortfarande undrar över vad en mobil enhet av typen surfplatta kan användas till i undervisningssammanhang. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07380561003801590 En rapport som bl.a. synliggör digitala klyftor – det är i högre grad föräldrar med hög inkomst som laddar ner applikationer till sina barn. Rapportens författare kallar fenomenet för ”app gap”. http://www.commonsensemedia.org/research/zero-eight-childrens-media-use-america http://joanganzcooneycenter.org/Reports-33.html

 10. Framgångsfaktorer Skolledning: Drivande, följa forskning, inköp av adekvat utrustning. Utvärdering Elev/Användare: Motiverad. Förberedd. Lärare/Specialpedagog: Hantera utrustning Följa forskning. Flexibilitet . Förebild. Mediera Relation

 11. Appar –exempel Prizmo: iPad/Android -skanna in text med den inbyggda kameran och få den sedan uppläst med talsyntes. Möjligt att redigera samt att få texten översatt till en mängd språk. (22kr röst) (75kr) BokstavspusseliPad Pussla samman bokstäver till ord. Möjligt Att skapa egna. (28kr)

 12. Appar –exempel Skolstil: iPad med rättstavning, bokstavsljud och talsyntes. Skriv ut direkt eller skicka med e-post. Finns sedan tidigare till dator (22kr)

 13. Appar –exempel StoryKit Skapa egna böcker, presentationer mm. Bild, text, ljud, rita, lyssna. Dela till andra. (Gratis) Bibliotek Skriv in text Infoga bilder Spela in ljud

 14. Appar – forts. StoryKit

 15. Appar –exempel In to words. iPad Uppläsning med talsyntes sv / eng, ordlista. (Gratis tom 1/4-13) Say Hi. iPad Översätter och läser upp mellan ett antal språk (7kr) Dragon Search.iPadDragon Mobile Android. Tala in och sök på webben Skillnad på träffsäkerhet beroende på röst. Gratis

 16. Appar -mer Sveriges största iPad undersökning http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2011/hararsverigesstorstaipadundersokning.5.394eb2b512f328eb87980001101.html Borås lärarutbildning satsar på iPad http://www.forskning.se/fordigiskolan/larare/tipsforlarare/boraslararutbildningsatsarpaipads.5.468876f412e262f9f0c80001041.html iPad i skolan http://ipadiskolan.se/ Projektet iPad i förskolan http://skolans-datortips.se/hjaelp-a-tips/ipad/157-ipad-i-foerskolan Hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment http://www.wfu.edu/education/gradtea/forum2011/research.proceedings.2011.pdf#page=35 Pappas Appar:http://www.wfu.edu/education/gradtea/forum2011/research.proceedings.2011.pdf#page=35 Logopeden i skolan: http://logopedeniskolan.blogspot.se/ Skolappar: http://www.skolappar.nu/ Skoldatatek: http://www.skoldatatek.se/ Förskolepadda: http://forskolepadda.wordpress.com/apptips/ Särnet: http://www.sarnat.educ.goteborg.se/appar_FB_gruppen.htm

More Related