1 / 10

Stringitöötlus

Stringitöötlus. Stringitöötlusest. Et tekstistringe võrrelda on vaja oma programmile lisada teek: #include <string.h> Erinevate string.h teegis olevate käskudega võid tutvuda lehel: http://www.cplusplus.com/reference/cstring/

stu
Télécharger la présentation

Stringitöötlus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Stringitöötlus

  2. Stringitöötlusest • Et tekstistringe võrrelda on vaja oma programmile lisada teek: • #include <string.h> • Erinevate string.h teegis olevate käskudega võid tutvuda lehel:http://www.cplusplus.com/reference/cstring/ • Meenutuseks: string ei ole mitte midagi muud, kui massiiv tähemärke!

  3. Strlen() • Stringi pikkuse leidmine • Strlen(myString) • myString – string, mille pikkust hinnata. NULLi ei arvestata. • Tagastab stringi pikkuse täisarvuna >>> Kirjuta koodilõik, kus kasutajalt küsitakse lause ja programm ütleb selle pikkse

  4. Strstr() • Leiab, kas ühes stringis esineb teine string (alamstringi otsimine) • Strstr(str1, str2) • Str1 – string, millest otsing tehakse • Str2 – otsitav string • Tagastatakse NULL, kui ei leitud otsitavat stringi. Tagastatakse (mittenulline) aadress, kui leiakse otsitud string. >>> Täienda programmi, et kasutaja saaks otsida sõna eelnevalt sisestatud lausest. Piisab vastusest eksisteerib / ei eksisteeri.

  5. Strcmp() • Võrdleb kahte stringi. Võrreldakse tähemärk-haaval alates esimesest. Võrreldakse, kuniks jõutakse lõpuni või leitakse erinevus. • Strcpy(str1, str2) • Str1 ja str2 on võrreldavad stringid. • Tagastatakse 0, kui stringid on võrdsedTagastatakse negatiivne arv, kui str2 täht on str1 tähest suurema väärtusegaTagastatakse positiivne arv, kui str2 täht on str1 tähest väiksema väärtusega >>> Muuda olemasolevat koodilõiku nii, et seda ei käivitataks ennem, kui kasutaja on öelnud sobiliku parooli.

  6. Strcat() • Kleebib ühes stringis sisalduva teisele otsa. Algne string säilitatakse. Üle kirjutamist alustatakse sihtstringi NULList. • SihtStringi pikkus peab olema piisavalt pikk, et kleebitud tulemust salvestada • Strcat(sihtString, allikString) • sihtString – string, mille lõppu kleepida teine string • allikString – string, mis kleebitakse • tagastus – sihtStringi asukoht.

  7. Strcpy() • allikString kopeeritakse sihtStringi kohale. Andmed kirjutatakse üle – vana tulemus kaob. • SihtStringi pikkus peab olema piisavalt pikk, et kopeeritud tulemust salvestada • Strcpy(sihtString, allikString) • sihtString – string, mille asukohta tulemus kopeeritakse • allikString – string, mis kopeeritakse • tagastus – sihtStringi asukoht.

  8. strcpy() ja strcat()

  9. strcpy() ja strcat() • Loo koodilõik, mis küsib kasutajalt eesnime ja perekonnanime • Saadud tulemused salvestatakse kolmandasse stringi kujul:"perekonnanimeInitsiaal. Eesnimi"nt: "K. Tamm"

  10. Tunnitöö • Loo programm, mis genereerib n*n ruutmaatriksi tähemärkidest • Kuvatakse originaalmaatriks • Kuvatakse maatriks nii, et täishäälikud on asendatud "-" sümboliga • Kuvatakse maatrilks nii, et kaashäälikud on asendatud "*" sümboliga • Vihjeks: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

More Related