1 / 20

STANDARDI KVALITETA RADA U SLU ŽBAMA ZA MLADE

STANDARDI KVALITETA RADA U SLU ŽBAMA ZA MLADE. Gordana Rajin Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Republički centar za planiranje porodice Daniel Meskovic Sekretarijat Saveta za pracenje projekata Globalnog Fonda Vlade Republike Srbije.

Télécharger la présentation

STANDARDI KVALITETA RADA U SLU ŽBAMA ZA MLADE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. STANDARDI KVALITETA RADA U SLUŽBAMAZA MLADE Gordana Rajin Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Republički centar za planiranje porodice Daniel Meskovic Sekretarijat Saveta za pracenje projekata Globalnog Fonda Vlade Republike Srbije

 2. Zdravstvene ustanove koje su prilagođene potrebama mladih Primarni nivo: Savetovališta za mlade Sekundarni i tercijalni nivo: specifičan pristup

 3. OBJEDINJAVANJEPOSTOJEĆIH PREVENTIVNIH I KURATIVNIH MERA I NOVIH PROMOTIVNIH I EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU JEDINSTVENOG SAVETOVALIŠTA ZA MLADE AKTIVNOSTI: • PROMOCIJA SAVETOVALIŠTA I PROMOCIJA ZDRAVLJA • ZDRAVSTVENO VASPITNI GRUPNI RAD • INDIVIDUALNO SAVETOVANJE • TERCIJALNA PREVENCIJA (ISPITIVANJE I LEČENJE POREMEĆAJA ZDRAVLJA) OBLASTI: 1. REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE 2. HIV I PPI 3. MENTALNO ZDRAVLJE 4. BOLESTI ZAVISNOSTI 5. ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE

 4. STRUČNI TIM EKSTERNI INTERNI PEDIJATAR GINEKOLOG PSIHOLOG MEDICINSKA SESTRA DRUGI PROFILI PREMA POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA LOKALNE ZAJEDNICE VRŠNJAČKI EDUKATORŠKOLSKI PSIHOLOGPEDAGOG SOCIJALNI RADNIK

 5. OPŠTA ŠEMA KADRA PEDIJATAR PROMOCIJA GRUPNI ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD INDIVIDUALNO SAVETOVANJE DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA DRUGI PROFILI

 6. primer: REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE PEDIJATAR PROMOCIJA GRUPNI ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD INDIVIDUALNO SAVETOVANJE DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA GINEKOLOG

 7. STANDARDI KVALITETA RADA U SAVETOVALIŠTIMA ZA MLADEdokument SADRŽAJ • Zdravstvene ustanove koje su prilagođene potrebama mladih – opšti principi • A:Elementi kvaliteta – opšti principi kvaliteta rada u savetovalištima za mlade • B: SPECIFIČNIPREMA AKTIVNOSTIMA I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI II ZDRAVSTVENO VASPITNI RAD III INDIVIDUALNO SAVETOVANJE IV DIJAGNOSTIKA I LEČENJE • C: PROCEDURE

 8. Kvalitet zdravstvene zaštite Stepen u kome zdravstvene usluge pružene pojedincima povećavaju verovatnoću željenog ishoda po zdravlje i u kome su konzistentne sa sadašnjim stručnim znanjem (Donaldson, 1999.) Stepen podudarnosti sa prihvaćenim stručnim principima i praksom Standard kvaliteta Izjava koja definiše očekivana izvršenja, strukturu ili procese koji moraju biti prisutni u zdravstvenoj organizaciji da bi unapredili kvalitet zdravstvene zaštite(JCAHO,1998)

 9. Elementi kvaliteta DOSTUPNOST:Zdravstvena ustanova se nalazi u mestu gde osoba živi ili dostupna na druge nacine PRISTUPAČNOST: Osoba koja ima potrebu za zdravstvenom uslugom može da tu potrebu zadovolji JEDNAKOST: Usluge mogu da koriste različite grupe korisnika PRIHVATLJIVOST:Pružena usluga je u skladu sa očekivanjima ADEKVATNOST:Bavi se upravo onim šta joj je i namena SVEOBUHVTNOST: U toj ustanovi mogu da se zadovolje različite zdravstvene potrebe i sa biomedicinskog i sa psihosocijalnog aspekta EFEKTIVNOST: Pružena usluga dovodi do pozitivnih promena u zdravstvenom stanju EFIKASNOST: Usluge se pružaju uz najmanje moguće troškove

 10. STANDARD 1 • Savetovalište za mladeima definisanu politiku, programe i procedure koje uvažavaju prava devojaka i mladića, bez obzira na nacionalnu, versku ili seksualnu pripadnost/orijentaciju, bračno i porodično stanje, socijalni status i mogućnost plaćanja usluge, zdravstveni status, invalidnost ili bilo koju individualnu karakteristiku koja može biti predmet diskriminacije iz sve tri dobne grupe: 10 – 14, 15-19, 20-24 • Kriterijum: • Prava devojaka i mladica vidljivo su postavljena, poznata su zaposlenima i poštuju se. • Definisani su programi i mere za suzbijanje stigmatizacije i diskriminacije pojedinih grupa devojaka i mladića i sprovode se kako u prostorijama savetovalista, tako i na terenu (terenski, tzv. „out-reach“ rad) JEDNAKOSTnamenjena razlicitim grupama mladih

 11. mehanizmi uključivanja lokalne zajednice (opštine, gradski fond, centri za socijalni rad, nevladine organizacije, škole), kao i mehanizmi promocije savetovališta razvijeni I implementirani na lokalnom nivou • zdravstveni radnici u savetovalištima informisani o mogućnostima pružanja zdravstvenih usluga mladima bez zdravstvenog osiguranja, kao pod nekim drugim okolnostima JEDNAKOST (2)namenjena razlicitim grupama mladih

 12. ADEKVATNOST I SVEOBUHVATNOSTzadovoljava najveći broj potreba mladih i saradjuje sa drugim nivoima • STANDARD 2. • Programi Savetovališta za mlade zbrinjavaju najveći broj i medicinskih i psiholoških problema mladih • Kriterijum: • 2.1. Savetovališta za mlade pružaju usluge promocije, grupnog i individualnog savetovališnog rada sa devojkama i mladićima kao i određene usluge skrininga, dijagnostike i lečenja (spisak mininuma usluga u tabeli) • STANDARD 3. • Savetovalište za mlade ima izgrađenu mrežu i procedure za saradnju sa referentnim nivoima i institucijama. • Kriterijumi: • 3.1. U savetovalištu postoji lista institucija sa kojima sarađuju sa adresama, imenima kontakt osoba, brojevima telefona i drugim relevantim podacima, kako za lokalnu sredinu, tako i za refentni nivo.

 13. ADEKVATNOST I SVEOBUHVATNOST (2)zadovoljava najveći broj potreba mladih i saradjuje sa drugim nivoima • 3.2 Umrezavanje je sprovedeno na lokalnom nivou preko opstinskih odbora za zdravstvo • 3.3 Postoji kontinuirano praćenje e evaluacija procesa saradnje • STANDARD 4 • Savetovalište za mlade pruža programe koji su rodno, uzrasno i kulturološki prilagođeni devojkama i mladićima, a pristup je prijateljski, dobronameran i razumevajući. • Kriterijum: • 4.1. Postoje specifični pristupi i programi za različite uzraste • 4.2. Postoje specifične usluge ili programi za mladice i za devojke

 14. STANDARD 5 • Politika javnog zdravlja prepoznaje potrebe mladih (primaoca usluga) i potrebe zdravstvenih radnika (pružaoca usluga) • Kriterijum: • 5.1. zakonski regulisano da svi mladi mogu da koriste zdravstvenu zaštitu • 5.2. zakonski regulisan minimum znanja i veština koje zdravstveni radnici u savetovalištima za mlade treba da poseduju (kroz kontinuiranu edukaciju mogućnost usavršavanja, kao i mogućnost podrške, supervizije u radu) • STANDARD 6 • Procedure koje se sprovode u savetovalištima za mlade su prihvatljive mladima oba pola • Kriterijum: • jednostavna registracija, prijavljivanje, obezbeđena privatnost i poverljivost (u određenim slučajevima i anonimnost), mogućnost izbora lekara/savetnika, kratko vreme čekanja na uslugu, mogućnostkonsultacija i bezzakazivanja, pružanjesavetovanjatelefonom, roditeljski pristanak u najboljem interesu deteta DOSTUPNOST I PRIHVATLJIVOSTZdravstvenaustanovadostupnana vise nacina, pruženauslugaje u skladusa očekivanjima

 15. STANDARD 7 Zdravstveni radnici i saradnici koji rade u savetovalištu izlaze u susret potrebama mladih. Kriterijum: interes, briga, razumevanje i pažnja, komunikativnost i iskrenost (razvijen empatski odnos), mogućnost i želja da se izdvoji dovoljno vremena, poverljivost, poštovanje, bez osuđivanja, otvorenost za ponovni susret STANDARD 8 Zdravstvena ustanova u kojoj se nalazi savetovalište je dostupna i prihvatljiva za mlade: Kriterijum: odgovarajuća lokacija (pristupačna I dostupna), dobro informisanje šta ustanova pruža, bezbedno okruženje, odgovarajuće radno vreme, vidno obeleženo savetovalište sa posebnim ulazom, obezbeđena privatnost DOSTUPNOST I PRIHVATLJIVOST (2)

 16. STANDARD 9 • Mladi su uključeni u rad Savetovališta: • Kriterijum: • 9.1. aktivnaparticipacija mladih u pružanjuprventivnopromotivnihusluga • 9.2. postoji mehanizam za stalno uključivanje novih mladih za vršnjačkuedukaciju • 9.3. posebnoedukovanimladiradekaovršnjačkisavetniciuzsuperviziju • STANDARD 10 • Lokalna zajednica je uključena u rad Savetovališta: • Kriterijum: • 10.1. planirane i sprovedeneakcije u saradnjisalokalnomzajednicom DOSTUPNOST I PRIHVATLJIVOST (3)

 17. EFEKTIVNOST I EFIKASNOST • STANDARD 11 • Zdravstveni radnici poseduju stručne veštine za pružanje promotivnih, preventivnih, dijagnostičkih i u određenoj meri kurativnih usluga. • Kriterijum: • 11.1. Zdravstveni radnici koji rade u savetovalištima su posebno obučeni i poseduju neophodna znanja i veštine za sveobuhvatni pristup zaštiti i unapređenju zdravlja mladih (kontinuirana edukacija) • 11.2. Primenjuju se standardi kvaliteta • STANDARD 12 • Zdravstvene ustanove poseduju neophodnu opremu i materijal za rad. • Kriterijum: • Postojanje dokumentacionih i evidencionih materijala, postera, agitki ili nekog drugog edukativnog materijala, protokola za evidenciju i praćenje toka savetovanja i protokola za samoevaluaciju toka savetovanja, različlitih specifičnih materijali po oblastima rada, ….

 18. EFEKTIVNOST I EFIKASNOST (2) • STANDARD 13 • Razvijen i implementiran sistem rukovođenja i odlučivanja koji omogućava efikasno pružanje usluga u savetovalištima za mlade. • Kriterijum: • 13.1. Definisan tim savetovališta za mlade sa formalnim rešenjima o raspoređivanju na radno mesto u savetovalištu (sa punim radnim vremenom ili sa određenim procentom) • 13.2. Postojanje godišnjih planova rada savetovališta kao deo plana rada celokupne zdravstvene institucije u okviru koje postoji savetovalište • 13.3. Postoji odgovoarajući informacioni sistem za praćenje rada • 13.4. Obezbeđene periodične revizije rada kako bi se u što većoj meri postigla veća efikasnost I kvalitet rada uz minimalizaciju troškova rada • STANDARD 14 • Sprovodi se kontinuirana evaluacija rada od strane korisnika, kao i ispitivanje zadovoljstva korisnika standardizovanom metodom (anonimnim upitnikom) najmanje dva puta godišnje

 19. EFEKTIVNOST I EFIKASNOST (3) • 14.1. ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama pruzenim u savetovalistu vrsi se standardizovanom metodom i upitnikom ( anonimnim ) 2 puta godisnje (Upitnik dat u prilogu) • 14.2. Planirane i sprovedene periodične analize upitnika za zadovoljstvo korisnika • 14.3 Postoji, na vidnom mestu i jasno označeno, sanduče za žalbe i pohvale korisnika • 14.4 U slucaju povrede svojih prava u savetovalistu, korisnik se moze pismeno ili usmeno obratiti odgovornoj osobi • STANDARD 15 • Stručna verifikacija novih procedura , intervencija i istraživanja • Kriterijum: • 15.1 Svaka nova procedura , intervencija ili istrazivanje predmet je razmatranja i odobravanja posebo zaduzenog stručnog tela

 20. Kontakt osobe • Jelena Zajeganović Jakovljević,UNICEF koordinator programa za mlade, mail: jzajeganovic@unicef.org • Gordana Rajin, UNICEF konsultant, mail: rajin@ptt.yu • Daniel Mešković, UNICEF konsultant, mail: daniel.meskovic@zdravlje.sr.gov.yu

More Related