1 / 11

Charakteristika mezinárodního obchodu

Charakteristika mezinárodního obchodu. OBECNÉ FORMY: - EXPORT ( = pohyb zboží z jednoho státu do druhého ) - MNOHONÁRODNÍ OBCHOD ( = rozvíjení obchodu v řadě zemí) mnoho podniků však dokáže "provozovat " obě formy. Jsou současně mezinárodními podniky i exportéry .

tariq
Télécharger la présentation

Charakteristika mezinárodního obchodu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Charakteristika mezinárodního obchodu OBECNÉ FORMY: - EXPORT ( = pohyb zboží z jednoho státu do druhého ) - MNOHONÁRODNÍ OBCHOD ( = rozvíjení obchodu v řadě zemí) • mnoho podniků však dokáže "provozovat " obě formy. Jsou současně mezinárodními podniky i exportéry. • jeden podnik může vyrábět některé své výrobky doma, zatímco jiné dováží. • Finální výrobek může být souhrnem položek domácí i zahraniční výroby. • NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI - zvláštní postavení s další dimenzí obchodní činnosti • snaží se provádět své lokální operace pokud možno tak, jak je praktikují tuzemské (domorodé ) firmy. • AFILACE - velké firmy budují rozsáhlou síť výrobních závodů v řadě zemí a všude zavádějí soustavu obchodního zastoupení a distributorů • ty jsou zpravidla centrálně řízeny z mateřského podniku, distributoři a dealeři potom „poloautonomními“ filiálkami. • omezují se pouze na realizaci menšího počtu výrobních nebo obchodních operací v zahraničí. • V poslední době je více využívána spolupráce typu „joint ventures“.

 2. Výhody mezinárodního obchodu • Všechny státy mají zájem mezi sebou obchodovat. • Toto tvrzení zdůvodnil již přední ekonom 19. století David Ricardo v práci " Základy politické ekonomie a zdanění " (Principles of Political Economy and Taxation ) • TEORIÍ POMĚRNÉ VÝHODY • země mají rozdílné výchozí předpoklady, pokud jde o základní výrobní podmínky ( činitele ), zejména půdu a pracovní sílu. • VÝROBA URČITÉ KOMODITY MŮŽE BÝT NÁKLADNĚJŠÍ V JEDNÉ ZEMI NEŽ VE DRUHÉ. • Potom je v zájmu obou zemí se specializovat na ty výrobky, které maximalizují hrubou produkci a obchod mezi sebou bude pro ně znamenat vzájemnou absolutní výhodu. • V praxi je aplikace uvedené jednoduché teorie komplikovanější. • Mezi státy dosud existují obchodní bariéry v podobě různých opatření, která značně omezují a deformují výsledky "teorie poměrné výhody " podle D.Ricarda.

 3. Důvody protekcionismu • Vytváření a ochrana pracovních míst • Rozvojová průmyslová odvětví • Strategická průmyslová odvětví • Kulturní a obchodní rozdíly JAZYK Forma interní i externí komunikace mezi obchodem a jeho prostředím NÁBOŹENSTVÍ Tabu o spotřebě zboží v určitých kulturách (např. muslimové mají zakázáno jíst vepřové maso) HODNOTY A POSTOJEPostoje k výrobkům a pracovnímu úsilí v obchodě ZÁKONY Povinnost obchodu znát a dodržovat právní zákony. Vliv tradice a zvyklostí na obchodní vztahy VÝCHOVA Kvalifikace pracovní síly a kompetence TECHNOLOGIE A MATER. KULTURASdělovací prostředky v komunikaci obchodu POLITICKÝ SYSTÉM Postoje k zahraničnímu zboží

 4. Průzkum mezinárodních trhů • dovozní režim • devizový režim • celní režim • struktura trhu • celková hospodářská situace

 5. Trh a jeho obecná struktura VLIVY • koncentrace obyvatel • důchodová situace (kupní síla) • dopravní infrastruktura • dovozní, celní, devizové a jiné omezení dodavatel zástupce velkoobchod distributor překupník maloobchod prostředník spotřebitel

 6. Distribuční cesty Spojovací články mezi prodejcem a spotřebitelem Prodejce 1. mezinárodní marketingové vedení prodeje 2. spojovací články mezi státy 3. spojovací články uvnitř cizího státu uživatel, spotřebitel

 7. Mezinárodní integrace • ÚČELOVÁ ÚMLUVA dohody zemí o řešení konkrétního problému,úkolu příklad:Amazónský pakt,Organizace pobřežních států při řece Senegal • PÁSMA VOLNÉHO OBCHODU snaha o odstraňování bariér volného obchodu, především cel Příklad: ESVO, CEFTA, LASVO (Latinskoamerické sdružení volného obchodu) • CELNÍ UNIE státy se zavazují ke zrušení cel v určitém časovém horizontu vůči nečlenům unie uplatňují jednotnou celní politiku Příklad: EHS, CARICOM (Karibské společenství volného obchodu), MERCOSUR • HOSPODÁŘSKÁ UNIE členské země se zříkají naprosté většiny svých suverénních práv řídit ekonomiku cesta je zdlouhavá a nesnadná závislá na kompromisech a na komunikačních schopnostech • POLITICKÁ UNIE členské země se zříkají suverenity nejen v hospodářské oblasti, ale i v politické

 8. FORMY VZTAHŮ V MEO • KOMPLEXNÍ DODÁVKA pokrývá širokou poptávku • Využívá národní surovinové zdroje • Zvyšuje přidanou hodnotu ve vývozu jejich zpracováním na požadavky kupující strany • Vytváří a stabilizuje zaměstnanost • Zvyšuje kvalifikaci • VÝVOZ A DOVOZ PATENTŮ • KNOW HOW, DOVEDNOSTÍ • INGENEERINGY • CESTOVNÍ RUCH, TURISTIKA • MEZINÁRODNÍ KAPITÁLOVÉ POHYBY • VÝVOZ KAPITÁLU (INVESTICE)

 9. Přístupy k zahraničnímu obchodu • PŘÍSTUP PASIVNÍ • zdůraznění hlediska proporcionality ekonomiky států s cílem zajistit plynulý reprodukční proces • zdůraznění úlohy ZO při zajištění surovin,potravin,strojů,.. apod.,které zemi schází • ZO zde vystupuje jako zdroj získání devizových prostředků pro své dovozní potřeby • PŘÍSTUP AKTIVNÍ • zdůraznění hlediska efektivity • orientace ekonomiky na exportní potenciál země • maximální státní a regionální podpora exportu

 10. Mezinárodní divize • působení na několika mezinárodních trzích • má několik společných podniků v zahraničí • provádí více obchodních operací • export • licenční obchody • zakládání společného podniku • marketing • výroba • výzkum řízení aktivit pro své provozní jednotky • finance • plánování • personalistika

 11. Určování mezinárodních cen • stanovení jednotných cen • stanovení tržních cen pro každou zemi • stanovení nákladových cen pro každou zemi fenomén eskalace cen= většina zahraničních cen je vyšší než ceny stejného zboží na domácím trhu. DODATEČNÉ NÁKLADY • doprava • tarify, certifikace, úplatky • obchodní marže - velkoobchodu, • provize prostředníků (zprostředkovatelů) • maloobchodní marže • měnová rizika

More Related