Download
grimstad kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grimstad kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grimstad kommune

Grimstad kommune

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Grimstad kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Grimstad kommune Planbehandling - ønsker og praksis -

  2. OppstartsmøtetInformasjon – flere veier • Ryddighet sikrer fag • God dokumentasjon sikrer åpenhet og etter-prøvbarhet

  3. Kommuneplanen Dagens kommuneplan: • Kommuneplanens retningslinjer ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følges. (prosess og innhold) Ny kommuneplan: • Bestemmelse om forhold som skal avklares i reguleringsplaner (innhold)

  4. ”Grenlandsstandarden” • Grimstad er underveis med å utvikle en forenklet modell • Dokumentasjonen påhviler tiltakshaver

  5. Landskap – estetikk – grønnstruktur – kulturminner – kulturlandskap - naturmangfold ”alt henger sammen med alt”

  6. Behandling • Befaring (helst tidlig) – notere + fotografere • Innsynskart/databaser/foto/bakgrunnsstoff • Overordnede dokumenter: • Kommuneplan • Estetisk veileder • Grønnstruktur • Stedsanalyse (sentrum) • Intern drøfting (planavdelingen + ISP)

  7. ISP(Internt Samarbeidsforum for Plansaker) • Erfaringer etter ca ¾ år – gode! • Se problemstillingene tidlig – flere øyne ser • Bedre forutsigbarhet for tiltakshaver • Kompetansen utvides • Saken bedre ”opplyst” • Informasjon – på tvers