Download
ved wenche natland dahlen karl johan johansen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen PowerPoint Presentation
Download Presentation
ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen ØKO - Økonomi Kvalitet OmstillingEt utviklingsprosjekt ved Avdeling for helse og sosialfag, Program for vernepleierutdanning

  2. Bakgrunn • Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter og blant annet benytte IKT og fleksibel læring i større grad • Utdanningen har tatt i bruk IKT i forbindelse med fjernundervisning til studenter på Fosen samt i forhold til videreutdanning i vernepleie. • Personalet har vært motivert for å prøve ut alternative arbeidsformer, men har har hatt varierende kompetanse til dette. • ØKO-prosjektet ble startet opp i august 2009

  3. Overordnet mål Skape større handlingsrom gjennom omstilling av faglig aktivitet og utvikling av kvalitet ved bruk IKT og annen teknologi der dette er hensiktsmessig

  4. Delmål • Etablering av nye arbeidsformer med hjelp av implementering av IKT og andre digitale læremidler på de områder hvor dette er mulig og hensiktsmessig • Systematisk utvikling og kompetanseheving av studen-terog personale for bruk av IKT-baserte hjelpemidler • Tilrettelegging for at seniorer skal kunne ha en arbeids-situasjon tilpasset kompetanse og ønske om å kunne bidra til faglig kontinuitet gjennom dokumentering og publisering av erfaringer og faglig aktivitet • Utvikling av nye læremidler tilpasset vernpleierutdanninga sine behov og muligheter

  5. Aktiviteter • Utvidet bruk og uttesting av videokonferanser i undervisning på grunn og videreutdanning for eksempel Polycom PVX og CMA, Vidyo, Dimdim • Dokumentering av seniorenes faglige virksomhet • Veiledning og oppfølging i praksis ved hjelp av videokonferanse, også internasjonal praksis • Uttesting av bruk av IKT-basert Academic Coach i oppfølging av studenter CarenFinn Roger • Utvikling av internasjonalt samarbeid i forbindelse med studiene DavidJeanEducauseEESCESMESI • Etablering av vidioarkiv samarbeid AiTEL

  6. Resultater • Vi har testet ulike former for videokonferanse-teknologi og skaffet oss erfaringer fra praktisk bruk om hva som fungerer og ikke i ulike kontekster • Vi har kommet godt i gang med dokumenteringen av seniorenes faglig virksomhet • Vi har kommet et viktig skritt videre med å tilføre kompetanse til personalet i bruk av IKT, selv om mye gjenstår • Studentene har vært involvert i utviklingsarbeidet

  7. Muligheter • Det er et stort potensial ved for større bruk av ulike former for IKT ved både grunn og videre utdanningene ved HIST • Undervisningstilbudet kan gjennom dette bli mer fleksibelt, mer effektivitet samtidig som kvaliteten opprettholdes og bedres • Nedslagsfeltet/markedet kan bli større og muliggjøre større grad av både nasjonal og internasjonal deltakelse i utdanningene