Download
ltal nos forgalmi ad 2009 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Általános forgalmi adó 2009. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Általános forgalmi adó 2009.

Általános forgalmi adó 2009.

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Általános forgalmi adó 2009.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Általános forgalmi adó 2009.

 2. Az áfa-ról általában • Fogalma: • olyan többfázisú a végső fogyasztást terhelő nettó forgalmi adó, amelyet a termelés és forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. • Jellemzői: • Általános • Forgalmi • Közvetett • Semleges • Nem költségtényező • Stabil költségvetési bevétel • Nettó elszámolású • Hatálya: • területi a belföld • személyi a gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó • tárgyi a gazdasági tevékenység ( rendszeres üzletszerű )

 3. Alanya: • az adóköteles tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, ill. magánszemély • Csoportos adóalanyiság: • Akik csoportosan együtt kapcsolt vállalkozások és gazdasági célú letelepedési helyük belföldön van. • Jellemzője: • egymás közti kapcsolataikban az önálló adóalanyiságuk megszűnik • a tagok harmadik ( külső) féllel szembeni gazdasági tevékenységük adóalanyiságot eredményez, • a külső kapcsolatokban az adóalanyiságuk együttesen akkor jön létre, ha minden cég kéri azt

 4. Adókötelezettség: • - a termék, szolgáltatás értékesítése, belföldi és közösségi • - közösségen belüli beszerzés • -az adóalanyiság alól történő kivonás pl. apport, átadás. • -az import, • -a saját előállítású termék, szolgáltatás saját hasznosítása. • Az adó alapja az áfa nélküli ellenérték ( általában a vételár ) • Termékimport esetén a vámérték • Saját előállítás esetén a közvetlen költség • Kivonás estén a könyv szerinti érték

 5. Az adó mértéke: • 20% az általános • 5 % könyv, folyóirat, gyógyszer • 0% export ( EU-on kívüli értékesítés ) • ( közösségen belüli értékesítés adómentes, ill.a beszerzés helyén kell megfizetni az adót, de egyben le is lehet azt vonni, a feltétele, hogy a számla kibocsátó rendelkezzen közösségi adószámmal)

 6. Az adó elszámolása: • az adóköteles tevékenység után kiszámlázott áfa összegéből levonható az adóköteles tevékenységhez beszerzett termékek és szolgáltatások áfa-ja. A különbözetet kell a költségvetéssel pénzügyileg rendezni. • A levonás feltétele: • - az adóalany egyszeres v. kettős könyvvitelt vezessen • - bevételeiből az adóköteles jövedelmet tételes költségelszámolással állapítsa meg • - rendelkezzen az adó összegét hitelesen igazoló okmánnyal ( számla )

 7. Nem vonható le: • a személyes fogyasztás áfa-ja ( élelem, italok, szórakoztatás, lakóingatlan építés stb. ) • a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon szolgáltatás díjának 30% • a mentes tevékenységhez történő beszerzés áfa-ja • személygépkocsi áfa-ja ( nem továbbértékesítés esetén) • szgkocsi üzemanyag áfa • távolsági, helyi személytaxi áfa • parkolás áfa • úthasználat áfa • szórakoztatás áfa

 8. Adómentesség az áfa-ban: nem kedvezmény mert a mentességet élvező nem igényelhet vissza áfa-t • Alanyi: választható évi 5 millióFt árbevételig ( ha átlépi adóköteles lesz ) • Korábban tárgyi adómentes helyett: • Levonásra nem jogosító közérdekű tevékenységek : pl. egészségügy, oktatás, szociális ellátás • Levonásra nem jogosító egyéb sajátos tevékenységek: • Biztosítás, hitelközvetítés, ingatlan, ehhez tartozó földrészlet értékesítése ( kivéve az elsőt)stb

 9. Sajátos áfa elszámolás: a fordított áfa • Lényege: az eladó nem számláz ki áfa-t, a vevő az adókötelezett és ő is vonhatja le. • kiterjed: ingatlanhoz kapcsolódó építés, szerelés, (takarítás, karbantartás visszavonták!) tevékenységek, és egyes ingatlan értékesítésekre. • A fizetendő adó megállapításának időpontja eltér az ügylet teljesítési időpontjától: • Az ügyletről szóló számla kézhezvételének időpontja • Az ellenérték megfizetésének időpontja • A teljesítést követő hó 15.napja közül a legkorábbi.

 10. Előzetesen felszámított adó megosztása. Az adóalany köteles a levonható és le nem vonható adót kimutatni. Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termék-értékesítést és szolgáltatásnyújtást egyaránt végez, az arányosítás szabályai szerint kell a levonható adó összegét meghatározni. • Lehet előző év adatai szerint, időszaki számlákból és év végén a különbözet korrigálásával. • lev.h.=Adóköteles ért.áfa nélkül/Összes értékesítés áfa nélküli bev.

 11. Számlaadási kötelezettség: • Az áfa elszámolás bizonylata a számla, kp számla, ill.számlát hely.okmány • Adó nyilvántartása. • Az adó megállapítása önadózással történik. • Az adó megállapítása érdekében nyilvántartás vezetése szükséges. • Elkülönítetten kell kimutatni az értékesítéshez valamint a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA-t.

 12. Adó megállapítása, bevallása. Az adó fizetésére kötelezett adóalanynak • a, ha a tárgyévet megelőző évben az elszámolandó adójának összesített összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, haviadófizetésre kötelezett. • b,negyedéves fizetési kötelezettsége keletkezik akkor ha az előző adóévben befizetett adója az 1 millió forintot nem érte el, de több volt mint 250 ezer Ft. • c, évesadófizetési kötelezettsége keletkezi annak az adóalanynak akinek a fizetési kötelezettsége nem ért el az előző adóévben a 250 ezer Ft-ot. Az adóalany választhatja a negyedéves fizetést is/

 13. Adó visszaigénylése: • Akkor igényelhető vissza, ha az áfa többlet egy-egy elszámolási időszakban eléri, v.meghaladja: • havi adóbevallók esetén 1 millió Ft-ot • negyedéves bevallók esetén a 250eFt-t • éves bevallók esetén az 50eFt-ot • A negatív áfa különbözetek a tárgyidőszaki értékhatárokig göngyölíthetőek. • Termékimport, fordított adózás és szolgáltatás esetén a megfizetettség után. • A viszaigényelhető adót csökkenti a ki nem fizetett beszerzésekre jutó áfa összege

 14. Különleges áfa szabályok • Mezőgazdasági tevékenység, felár, 7% ill.12% • Utazásszervezés különbözet szti adó 20% • Különbözet szerinti adózás és hulladék forgalmazás után 20%