Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valtion velka, mrd €, % BKT:sta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valtion velka, mrd €, % BKT:sta

Valtion velka, mrd €, % BKT:sta

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Valtion velka, mrd €, % BKT:sta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Valtion velka, mrd €, % BKT:sta • Lähde Valtiovarainministeriö

 2. Kauppatase heikentynyt • Hyödykerakenne • Maarakenne • Kilpailukyky • Vaihtosuhde • S&P:n varoitus • Toteutuma 2011 1 mrd € alijäämäinen!

 3. Huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus, VM

 4. Pirkanmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030Lähde: VM

 5. Pohjois-Karjalan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030Lähde: VM

 6. Etelä-Pohjanmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030Lähde: VM

 7. Keski-Suomen kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030Lähde: VM

 8. Uudenmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030Lähde: VM

 9. Suomi-Ruotsi 0-6Lähde: VM, Vsi Nummikoski Suomi • Suomen työikäinen väestö supistuu vv 2010-2020 vajaat 4 % • Työikäisen väestön määrä pienenee myös 2020-luvulla mutta aiempaa hitaammin • Työhön osallistumisaste 75,2 %. • 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 56 %. • 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 10% • Efektiivinen eläkeikä* 61,7 v (2009) *Average exit age from labour force, Eurostat • Ruotsi • Ruotsin työikäinen väestö kasvaa vv 2010-2020 n. 5 % • Kasvu loppuu vuosikymmenen lopulla mutta alkaa 2020-luvulla uudestaan • Työhön osallistumisaste 81.9 %. • 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 70 %. • 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 17% • Efektiivinen eläkeikä* 64,3 v. (2009)

 10. Kuntien lainamäärä vuoteen 2010

 11. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat1991-2015, mrd. € (käyvin hinnoin) • Lähde: Vuodet 1991-2010Tilastokeskus. Vuosien 2011-2015 ennusteet Peruspalvelubudjetti 5.10.2011.

 12. Kuntasektorin tulorahoitusjäämän ja korjatun tuloksen kertymä sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. € 1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot 2) Tulorahoitusjäämä + omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Lähde: Kuntaliiton laskelma Tilastokeskuksen ja Peruspalvelubudjetin tietojen perusteella

 13. Valtionosuuksien kasvupaine, vaikka kunnat sopeuttavat 15,5 15,5 mrd € mrd € 12,3 10,0 10,0 8,8 7,9 7,4 5,0 5,0 0,0 0,0 2010 2012 2016 2020 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

 14. Kuntien näkymä 2012-2024 oletuksella, että kunnat sopeuttavat 40,0 40,0 vero% 30,0 30,0 Jos tasapainotetaan veroprosentilla 24,1 23,2 22,6 20,0 20,0 20,3 19,7 10,0 10,0 0,0 0,0 2016 2010 vuosi 2024 2012 2020 0,0 0,0 5,9 6,6 8,6 8,2 10,5 20,0 20,0 Velkatasapainotarkastelu 40,0 40,0 Sopeutus toimintakatteesta: 60,0 60,0 v. 2011 2 % (n. 0,5 mrd.€) v. 2012 2 % (n. 0,5 mrd.€) v. 2013 1 % (n. 0,25 mrd.€) 80,0 80,0 v. 2014 1 % (n. 0,25 mrd.€) mrd € Vanhusrakenteesta otetaan huomioon 20 % 100,0 100,0 nettovelka 120,0 120,0 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

 15. Kuntien näkymä 2012-2024 olettaen, että kunnat sopeuttavat 40,0 40,0 vero% 30,0 30,0 Jos tasapainotetaan velalla... 20,0 20,0 19,8 19,8 19,8 19,8 19,7 10,0 10,0 0,0 0,0 2016 2010 vuosi 2024 2012 2020 0,0 0,0 5,9 7,1 15,9 20,0 20,0 29,8 40,0 40,0 54,0 Sopeutus toimintakatteesta: 60,0 60,0 v. 2011 2 % (n. 0,5 mrd.€) v. 2012 2 % (n. 0,5 mrd.€) 80,0 v. 2013 1 % (n. 0,25 mrd.€) 80,0 v. 2014 1 % (n. 0,25 mrd.€) mrd € Vanhusrakenteesta otetaan huomioon 20 % 100,0 100,0 nettovelka 120,0 120,0 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM 19

 16. Kuntauudistuksen aikataulu • Kunnallishallinnon rakenneryhmä luovutti selvityksensä helmikuun alussa • Kuntien kuulemiskierros 14.2.-22.3. + kirjallinen lausunto jokaiselta kunnalta • Hallituksen esitys eduskunnalle kevät/syksy 2012 • Rakennelaki korvaa PARAS-puitelain 1.1.2013 • Päätökset kuntarakenteesta 2013-2014 aikana kuntajakoselvitysten ja valtuustokäsittelyn jälkeen • Kuntien tehtävät kartoitetaan

 17. Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelmaLähde VM 2011 2014 2012 2013 HE:n edus- kunta- käsit- tely Raken- nelaki- työ- ryhmä: Laki- esityksen laatiminen HE raken-nelaki Asiantuntija- kuulemiset Hallitus: Kritee- rien vah- vista- minen Kunnallishallinnon rakennelaki Kunnallishallin- non rakenne- työryhmä: Alue- kierros ja kun- takuu- lemiset Uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut Selvitys ja ehdotus kuntajako- selvitys- alueiksi Kunta- jako- selvitys- alueiden vahvista- minen Erityiset kuntajakoselvitykset (4-12 kk) Valtionosuusuudistus Kuntalain kokonaisuudistus 21

 18. Väestöntiheys SuomessaLähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto • Koko EU –alueen asukastiheys on n. 114 as/km2. • Suomalaisista 80 % asuu 2 %:n alueella maamme pinta-alasta. • Suomen asukastiheys on17,6 as/km2. • Uudenmaan maakunnan asukastiheys 222,6 as/km2 vastaa keskimäärin Saksanasukastiheyttä. • Helsingin asukastiheys on 2730,3 as/km2

 19. Väestönmuutos 2010-2030maakunnittain, prosentteina, lähde VM

 20. Ennuste eläköityvistä kuntatyöntekijöistä vuosina 2012-2024 lkm lkm 20 000 20 000 19 000 19 000 18 000 18 000 17 300 17 000 16 900 16 900 17 000 17 000 16 700 16 400 16 500 16 300 16 200 16 000 16 000 16 000 15 400 14 900 15 000 15 000 14 000 14 000 13 000 13 000 11 900 12 000 12 000 11 000 11 000 10 000 10 000 0 0 2016 2017 2013 2014 2015 2012 2019 2020 2018 2022 2023 2021 vuosi 2024 Vakuutettuja vuonna 2008 yhteensä 510 0000, lähde VM 24