1 / 11

V S E P R

V S E P R. VSEPR = V alence- s hell e lectron- p air r epulsion. geometrie molekuly – minimum celkové energie v prostoru souřadnic všech atomů. energie molekuly  repulze mezi elektrony  repulze mezi jádry  přitažlivá energie mezi el. a jádry  kinetická energie elektronů.

thi
Télécharger la présentation

V S E P R

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VSEPR VSEPR = Valence-shell electron-pair repulsion geometrie molekuly–minimum celkové energie v prostoru souřadnic všech atomů energie molekulyrepulze mezi elektrony repulze mezi jádry přitažlivá energie mezi el. a jádry kinetická energie elektronů VSEPR–uvažuje pouze repulzi valenčních elektronových párů–jejich prostorové uspořádání odpovídá minimu odpudivé energie

 2. VSEPR • Elektronový párse snaží co nejvíce přibližit k jádru a zároveň být co nejdále od ostatních elektronových párů • Repulze mezi elektronovými páry klesá v pořadí: • *2 nevazebné (volné) elektronové páry • *vazebný pár – nevazebný pár • *2 vazebné elektronové páry • Mezi strukturami s 90° interakcemi je upřednostněnakonfigurace s minimem těchto interakcí

 3. VSEPR –2 elektronové páry základní tvar–lineární AB2–0volných el. párů Příklady:BeCl2, CO2, HgCl2, ZnI2, CdBr2, N3– AXE–1volný el. pár odvozený tvar–lineární

 4. a VSEPR –3 elektronové páry základní tvar– rovnostranný trojúhelník AB3–0volných el. párů Příklady:BCl3, NO3–, CO32– AX2E–1volný el. pár odvozený tvar–lomený Příklady:O3, SO2, NO2–, SnCl2

 5. VSEPR –4 elektronové páry základní tvar– tetraedr (čtyřstěn) AB4–0volných el. párů Příklady:CH4, ClO4–, SO42–, NH4+ AX3E–1volný el. pár Příklady:NH3, PF3, SO32–, H3O+, ClO3– odvozený tvar – trigonální pyramida

 6. VSEPR –4 elektronové páry AX2E2–2volné el. páry odvozený tvar–lomený Příklady:H2O, H2S, SCl2 , ClO2– AXE3–3volné el. páry Příklady:HCl, OH– odvozený tvar–lineární

 7. VSEPR –5 elektronových párů základní tvar– trigonální bipyramida AB5–0volných el. párů Příklady: PCl5, AsF5, PF3(CH3)2 AX4E–1volný el. pár odvozený tvar – „seesaw“ (houpačka), deformovaný tetradedr Příklady:SF4, R2TeCl2

 8. VSEPR –5 elektronových párů AX3E2–2volné el. páry odvozený tvar–tvar T Příklady:ClF3, BrF3, (C6H5)ICl2 AX2E3–3volné el. páry Příklady:XeF2, ICl2–, I3– odvozený tvar–lineární

 9. VSEPR –6 elektronových párů základní tvar– oktaedr (osmistěn) AB6–0volných el. párů Příklady: SF6, SeF6, PCl6–, SiF62– AX5E–1volný el. pár Příklady:ClF5, BrF5, IF5, XeOF4 odvozený tvar – tetragonální pyramida

 10. VSEPR –6 elektronových párů AX4E2–2volné el. páry odvozený tvar–čtverec Příklady:ClF4, ICl4–, XeF4 AX3E3–3volné el. páry Příklad: XeF3– odvozený tvar–tvar T AX2E4–4volné el. páry AXE5–5volných el. párů odvozený tvar–lineární

 11. Vyšší koordinace(7–9) k.č.7 • pentagonální bipyramida(Př.: IF7) • „capped“ oktaedr • „capped“ trigonální prizma k.č.8 • tetragonální prizma(Př.: TaF83–) • trigonální dodekaedr(12-tistěn) k.č.9 • „capped“ (3) trigonální prizma(Př.: ReH92–)

More Related